Djurens Rätt
06 November 2014

Ännu oklart om 3R-center

I regeringens budget för 2015 står följande om ett 3R-center: "I syfte att säkerställa att användningen av försöksdjur sker i enlighet med de 3R:ns princip (dvs att ersätta, att begränsa och att förfina* djurförsöken) kommer det 3R-center som enligt tidigare beslut ska bildas på Jordbruksverket 2015, få en viktig roll".

Det "tidigare beslut" som hänvisas till är riksdagens beslut i februari 2014 om regeringens proposition 2013/14:41 Ändringar i djurskyddslagen: "Regeringens bedömning: Ett kompetenscentrum för 3R-frågor bör inrättas vid Jordbruksverket".

Vidare i propositionen:"Konsekvensen av regeringens bedömningar är att Jordbruksverket får i uppdrag att inleda bildandet av ett kompetenscentrum för 3R-frågor, en kostnad som liksom kostnader för centrets uppgifter, bör finansieras inom ramen för Jordbruksverkets förvaltningsanslag".

Regeringen har inte beslutat att ge Jordbruksverket ett sådant uppdrag, vare sig den förra eller den nuvarande.

Då riksdagen behandlade propositionen behandlades också motioner om 3R-kompetenscenter, bl.a. föreslog Miljöpartiet att 5 miljoner kronor ska avsättas under uppbyggnadsåret och därefter 10 miljoner kronor årligen till 3R-center. Motionen avslogs av riksdagens majoritet.

Det finns alltså inte något regeringsbeslut om att det ska bildas ett 3R-kompetenscenter, och det enda ställningstagande som finns vad gäller finansiering är det som riksdagens majoritet ställde sig bakom vid behandling av propositionen, dvs att det ska finansieras "inom ramen för Jordbruksverkets förvaltningsanslag".

Djurens Rätt är kritisk till att regeringen ännu inte beslutat att det ska bildas ett 3R-kompetenscenter. Djurens Rätt är också kritisk till att regeringen inte beslutat att avsätta de pengar som behövs, dvs 10 miljoner kronor. Om det ska finansieras inom ramarna för Jordbruksverkets förvaltningsanslag innebär det sannolikt att inte tillräckligt med pengar kommer avsättas och därmed är det risk att 3R-centret blir ett misslyckande.

Läs en längre version av denna nyhet här

 * Djurens Rätt anser att i den svenska lagstiftningen borde EU-direktivets "refinement" ha översatts med ”minska lidandet” istället för ”förfining”, då det är vad det handlar om.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: