Djurens Rätt
30 October 2014

Beslut från Naturvårdsverket öppnar upp för vargjakt redan i vinter

I de län där vargbeståndet ligger över de satta miniminivåerna har beslutsrätten alltså lämnats över till länsstyrelserna. Det blir länsstyrelsen som bedömer om det finns utrymme för licensjakt och om kriterierna för licensjakt är uppfyllda. Arbetet är ett led i den regionaliserade förvaltningen av rovdjur som riksdagen fattade beslut om i december 2013.

– Med de här besluten så kan man börja förbereda och göra en bedömning om det finns förutsättningar för vargjakt redan i vinter, till exempel i Värmland, som är det län med tätast förekomst, säger Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren.

I norra och södra Sverige finns inte tillräckligt med föryngringar. Därför överlämnas inte rätten att fatta beslut om licensjakt på varg dit. Som föryngring räknas en varghona som har ungar som överlevt till sin första vinter.

Ett allvarligt problem med att länsstyrelserna tar över beslutanderätten är att rättigheten att överklaga beslutet och få en juridisk prövning av licensjakt i domstol upphör. Många är idag kritiska till Naturvårdsverkets beslut.

Vargjakten har länge varit en omtvistad fråga. Förra året blev jakten hårt kritiserad av flera miljöorganisationer samt av Djurens Rätt.

Djurens Rätt anser inte att licensjakt bör tillåtas. Vi är mycket kritiska mot den licensjakt som bedrivits efter varg då den har inneburit stora djurskyddsproblem med många dödade föräldradjur och många skadeskjutningar, vilket visats vid de licensjakter som tillåtits. Vi kommer nu åter att få se valpar som blir föräldralösa, skadeskjutningar och flockstrukturer som slås sönder.

Vi skrev tidigare i år ett yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter för licensjakt på varg. Du finner yttrandet i sin helhet här i högermenyn. I ursprungsförslaget till föreskrifterna fanns ett allmänt råd att länstyrelsen bör rekommendera att ungdjur bör fällas före föräldradjur, men detta har tyvärr tagits bort i slutversionen.  Rådet som tyvärr tagits bort var formulerat såhär: "Allmänna råd till 5 § Länsstyrelsens beslut bör rekommendera att ungdjur i möjligaste mån bör fällas före föräldradjur."

– Dagens beslut innebär att det nu är länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer som kommer att styra rovdjursjakten. I dessa delegationer är jaktintresset kraftigt överrepresenterat. Det får till resultat att de frågor och intressen som jägarförbunden och jägare i allmänhet har i rovdjursfrågan får en oproportionerlig tyngd i viltförvaltningsdelegationerna. Då jägarna utgör knappa 3 % av befolkningen kan inte delegationerna anses ha den legitimitet som borde krävas av ett beslutsfattande organ inom den statliga förvaltningen, säger Lise-Lotte Norin, Djurens Rätts arbetsgrupp för jaktfrågor.

Naturskyddsföreningen är också kritiska och skriver på sin hemsida idag att de beklagar beslutet.

– Att överlåta licensjakten till länsstyrelser som i vissa fall öppet deklarerat sin vilja att minska sin vargstam med hälften eller mer är helt enkelt inte ansvarsfullt. Den nya ordningen innebär också att beslutet inte kan överklagas i domstol. Detta står i stark konflikt med EU-rätten, säger Oscar Alarik, jurist på Naturskyddsföreningen. 

Även Svenska Rovdjursföreningen är skeptiska och säger på sin hemsida att både delegeringen av beslutet och licensjakt på varg är olämpligt och inte bör ske förrän det rättsliga läget i dessa frågor är klarlagt. De refererar till att det i nuläget finns flera pågående rättsprocesser igång om licensjakten på varg. EU-kommissionens klagomål mot Sverige gällande licensjakterna 2010 och 2011 är inte avslutat, samtidigt som två rättsfall i svenska domstolar fortfarande pågår om licensjakterna på varg 2013 respektive 2014.

Ett annat problem är att den eventuella licensjakten stödjs på förra regeringens påstående att vargstammen har gynnsam bevarandestatus vid 270 djur, vilket Rovdjursföreningen med flera andra starkt ifrågasätter.

– Värdet på 270 vargar innehåller inga genetiska överväganden och det är den grundläggande problematiken i vargstammen. Det finns dokumenterade bevis på detta, därför menar vi att den nya regeringen måste ta fram ett nytt värde på hur många vargar det ska vara innan man kan ta beslut om licensjakt på varg, säger Ann Dahlerus, på Svenska Rovdjursföreningen.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: