Djurens Rätt
06 December 2021

Brister i djurskyddskontrollen av försöksdjur - Djurens Rätt anmäler Sverige till EU-kommissionen

Djurens Rätts granskning visar inte bara att Sverige är ett av de länder som har svårast att klara kraven på försöksdjurskontroller i EU utan också att det finns allvarliga brister i hur reglerna implementerats i svensk lag och i myndigheternas rutiner. Eftersom myndigheterna inte kunnat lämna en bra förklaring på hur de ska komma till rätta med problemen har Djurens Rätt lämnat in ett klagomål till EU-kommissionen med en vädjan om att hjälpa Sverige leva upp till kraven.

Enligt reglerna ska minst en tredjedel av alla som har tillstånd att använda försöksdjur kontrolleras av länsstyrelserna varje år. Länsstyrelserna är skyldiga att upprätta kontrollplaner inför varje kalenderår. När Djurens Rätt försökt begära ut dem visar det sig att bara ett fåtal länsstyrelser följer reglerna om kontrollplaner. Dessutom visade det sig i kontakt med länsstyrelserna att många av dem inte känner till att de har försöksdjursanvändare i sitt län.

Sverige har sedan försöksdjursdirektivet trädde i kraft 2013 bara klarat av att kontrollera tillräckligt många användare i två av åtta år. Trots att Jordbruksverket varit medvetna om att Sverige brister i kravet på kontroller har inte tillräckliga åtgärder vidtagits. I år har de förvisso sagt att de ska bilda en arbetsgrupp och skriva en ny vägledning till länsstyrelserna om försöksdjurskontrollen. Men många länsstyrelser känner alltså inte till att det finns försöksdjursanvändare i deras län och flera av dem pekar på resursbrister.

– Vår granskning visar att Sverige brister i efterlevnaden av försöksdjursdirektivets krav och att djurförsöksanläggningarna inte kontrolleras av Länsstyrelsen i den omfattning som de ska. Plågsamma djurförsök sker bortom allmänhetens insyn och därför är kontrollerna av yttersta vikt, vilket gör att vi valt att lämna in en anmälan till EU-kommissionen, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

Kontrollen av försöksdjursanvändare är lagstadgad

Försöksdjur får till skillnad från andra djur utsättas för lidande enligt Djurskyddslagen. Därför är det extra viktigt att de som utför djurförsök kontrolleras regelbundet av myndigheterna. Reglerna säger att minst en tredjedel av försöksdjursanvändarna ska kontrolleras årligen, ett krav som gäller i hela EU. 

År 2013 trädde direktiv 2010/63/EU (försöksdjursdirektivet) i kraft och ersatte därmed det tidigare direktivet 86/609/ECC. I det nya direktivet har EU uttalat ett slutligt mål för djurförsöken: att alla försök på levande djur ska ersättas så snart det är vetenskapligt möjligt. EU menar dock i skälen till direktivet att det fortfarande nödvändigt att använda levande djur för att skydda människors och djurs hälsa och miljön och att direktiven därför ska garantera en hög skyddsnivå för de djur som ännu måste användas i försöken.

Som ett led i det arbetet innehåller direktivet regler om obligatorisk kontroll på djurförsöksområdet. De reglerna finns i artikel 34 i direktivet. Reglerna gör skillnad på uppfödare, leverantörer och användare av försöksdjur. Av artikel 34.1 framgår att alla dessa ska kontrolleras av medlemsstaternas behöriga myndigheter.

När det gäller användarna, alltså de som har tillstånd att utföra djurförsök, har det i artikel 34.3 införts ett krav om att minst en tredjedel av de som använder, d.v.s. utför djurförsök, ska kontrolleras årligen. Inspektionerna ska enligt samma artikel dessutom vara baserad på den riskanalys som regleras in artikel 34.2. Av artikel 34.4 framgår dessutom att en lämplig andel av kontrollerna ska ske utan föregående varning.

Sverige har svårt att uppfylla kraven

Hur många kontroller som ska ske enligt direktivets krav förändras något från år till år eftersom det baseras på hur många aktiva verksamhetstillstånd som finns just det året. Som referens kan 2020 års minimikrav om 71 kontroller användas. Det kan vara bra att känna till att antalet aktiva tillstånd för att använda försöksdjur generellt är nedåtgående och att kravet på antalet kontroller därmed varit högre de första åren direktivet var i kraft.

EU-kommissionen ska övervaka implementeringen och efterlevnaden av direktivet i medlemsstaterna. För att underlätta det arbetet har en skyldighet att rapportera till kommissionen var femte år förts in i direktivet. Första rapporten lämnades in 2018 och avsåg åren 2013–2017.

Kontroller inom försöksdjursområdet

Åren som rapporterades till kommissionen 2018

Dela: