Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/Djurförsök_21
13 May 2024

Brister i djurskyddskontrollen kan dölja allvarliga problem

Enligt Jordbruksverkets årliga djurskyddsrapport har antalet fysiska kontroller och tillgängliga resurser för djurskydd minskat under 2023. Djurens Rätt ser allvarligt på denna utveckling och menar att det finns en risk att allvarliga djurskyddsproblem förblir i det dolda.

– Det är allvarligt att de redan lågt satta målen om att kontrollera varje djurfabrik vart tionde år inte följs. Lagstiftningen är en miniminivå som behöver vara mer än ord på papper, och bristande kontroll kan dölja allvarliga djurskyddsproblem, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Jordbruksverket är ansvarig myndighet för djurskyddet i Sverige och genomför varje år en revision av länsstyrelsernas arbete med djurskyddskontrollerna. I den senaste rapporten är det tydligt att länsstyrelserna tvingas sköta många kontroller på distans, och att målen ändå inte nås. Bland annat har bara 6 % av djurfabrikerna kontrollerats under 2023, och när det gäller kontroll av djurförsöksverksamheter har inte EU-direktiv följts. Samtidigt lyfts det fram att djurskyddshandläggarna är utsatta för hot och våld i kontakt med djurfabriker och ansvariga djurägare.

Bristande kontroll av djurförsök

De senaste åren har inte heller antalet kontroller av djurförsöksanläggningar nått de mål som finns. Minst en tredjedel av de som har tillstånd att använda försöksdjur ska kontrolleras varje år, vilket alltså inte har gjorts. Sverige bryter därmed mot EU-direktiv. Jordbruksverket hänvisar till att det beror på att enskilda nyckelpersoner har fått ansvaret för försöksdjursverksamhet på länsstyrelserna, vilket innebär en risk att nödvändiga åtgärder inte genomförs vid sjukdom eller längre ledighet.

På de kontroller som ändå har gjorts på anläggningar visade 24 % brister. De allvarligaste bristerna handlar om lång tids ensamhållning av djur som ska hållas i grupp, bristande tillsyn av sjuka och skadade djur, avsaknad av verksamhetstillstånd, samt bristande hygien i lokaler som är avsedda för operationer.

– Jag är djupt oroad över läget och Djurens Rätt kräver att det tas fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med problemen. För att brister ska kunna upptäckas och åtgärdas behövs fler kontroller. Just nu får vi bara ta del av en bråkdel av det som pågår i djurfabriker och på djurförsöksanläggningar, hur det ser ut hos de som inte kontrolleras kan vi bara föreställa oss, avslutar Camilla Bergvall.

Stöd oss

Stötta vårt politiska påverkansarbete!

Hjälp oss i arbetet för att återspegla djurens rättigheter i lagstiftningen och stärka kraven på djurfabriker.

Bli medlem idag
Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: