Djurens Rätt
14 June 2012

Central djurförsöksetisk nämnd, nya minkregler och märkning av kött

Riksdagen antog två nya paragrafer i djurskyddslagen som rör djurförsök, vilket är en anpassning till ett EU-direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2013. Bland ändringarna märks att en central djurförsöksetisk nämnd inrättas, och att de nuvarande djurförsöksetiska nämnderna ska i fortsättningen ska kallas regionala djurförsöksetiska nämnder. Den centrala nämnden ska pröva beslut av de regionala nämnderna som har överklagats av den sökande. Den centrala nämnden ska även i efterhand utvärdera genomförda djurförsök.

Märkning av kött

Samtliga länder i EU, förutom Sverige, använder sig av ett undantag i lagstiftningen som gör det möjligt att av religiösa skäl slakta djur utan bedövning.  Gårdagens beslut i riksdagen innebär att regeringen får i uppdrag att arbeta för att EU inför en tydlig märkning av kött som kommer
från djur som har slaktats utan bedövning, och för konsumenters rätt att genom märkning få information om köttet de köper avseende slaktmetod. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Pälsdjur

Riksdagen antog Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2011/12:MJU2, vilket innebär en del skärpta regler för minkar - som att en andra våning läggs till ovanpå standardburen (etageburar, vilket ska ge minkarna möjlighet att röra sig på flera plan och utöva sitt naturliga beteende att klättra), att den som ansvarar för skötseln ska ha genomgång en utbildning med godkänt resultat och att minkfarmerna regelbundet ska besökas av en veterinär. För chinchillor innebär beslutet större burar och ett datum då de föreskrifter som redan finns ska träda i kraft.

Däremot avslog riksdagen en reservation som skulle inneburit att minkar ges möjlighet att bete sig naturligt, periodvis vara ensamma och ha tillgång till vatten att simma i. Om motionen vunnit bifall hade det inneburit förändringar för minkarna som hade gjort det svårt att hålla minkar på pälsfarmer på det sätt som det görs idag.

I omröstningen om reservationen, som var lagd av Socialdemokraterna, utföll resultatet med 172 röster för avslag (Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna), 92 röster för reservationen (Socialdemokraterna) medan Vänsterpartiets och Miljöpartiets ledamöter avstod från att rösta – vilket är något som har ifrågasatts.

Anledning till att de avstod från att delta i voteringen är att Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade en egen reservation som man ansåg var bättre än Socialdemokraternas – man ville ändra direkt i djurskyddslagen, till skillnad från att skicka en uppmaning till regeringen att ändra i djurskyddslagen, vilket var innehållet i Socialdemokreternas motion. I den första omröstningen, där dessa reservationer ställdes mot varandra, vann Socialdemokraternas förslag – och enligt vad som är praxis i riksdagen avstod därmed Vänsterpartiet och Miljöpartiet att rösta på det minst dåliga i voteringen.

Hade det funnits en potentiell majoritet för Socialdemokraternas reservation har vi dock fått bekräftat att även Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade röstat för denna.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: