Djurens Rätt
18 February 2021

Det är dags att styra forskningen mot utfasning av djurförsöken

Den långsamma övergången till djurfri forskning och undervisning beror på flera olika faktorer. Exempelvis satsas det för lite pengar på att ta fram alternativa forskningsmetoder och kemikalielagstiftningen som i många fall kräver att djurförsök utförs står i vägen. Ett annat problem är att det saknas organisation och styrning för att leda forskningen mot målet att ersätta alla djurförsök.

Under förra året tillsatte regeringen en utredning som bland annat ska ta fram modeller för organisation och styrning av nationella forskningsinfrastrukturer och föreslå ett samordnat nationellt system för prioritering av infrastruktursatsningar. Forskningsinfrastrukturer är verktyg och resurser som är nödvändiga för att bedriva forskning. Det kan till exempel vara anläggningar, databaser, forskningsbibliotek eller liknande. Alla de djurhus där djurförsök utförs är alltså en typ av forskningsinfrastruktur.

Djurens Rätt har nu lämnat in en skrivelse till utredningen där vi argumenterar för att det nationella systemet för prioriteringar av infrastruktursatsningar måste innehålla mekanismer som leder forskningen mot en utfasning av djurförsöken. Idag saknas nationell samordning av alla de djurhus som finns och det finns ingen plan för hur de ska avvecklas i takt med att det blir vetenskapligt möjligt att ersätta djurförsöken mot djurfria metoder. Det finns heller inget system för prioriteringar av forskningsinfrastrukturer som möjliggör utveckling av djurfria forskningsmetoder.

Så länge pengar går till nya djurförsöksanläggningar kommer forskare att vilja använda dem. Om Sverige i stället satsar mer pengar på infrastrukturer designade för att ta fram djurfria forskningsmetoder, till exempel organ på chip, kommer forskningen både få möjligheten och incitament att påskynda övergången till djurfri forskning.

Att börja prioritera infrastruktursatsningar för djurfri forskning och på allvar fundera på hur och när djurförsöksanläggningar ska avvecklas är ett viktigt steg på vägen mot utfasning av djurförsöken. För att det ska vara möjligt krävs att det finns en nationell samordning för prioriteringar med effektiva mekanismer för att föra forskningen i rätt riktning. Vi hoppas därför att utredningen tar till sig Djurens Rätts synpunkter och ger alla de försöksdjur som annars kommer att användas i onödan en verklig chans.

Dela: