Djurens Rätt
25 June 2015

Djuren ska aldrig behöva betala priset för ökad konkurrenskraft

Djurens Rätt har lämnat in ett remissyttrande angående Konkurrenskraftsutredningen (SOU 2015:15). Djuren ska aldrig behöva betala priset för ökad konkurrenskraft, oavsett i vilket land de befinner sig i. Djurens Rätt menar att en god djurvälfärd har först och främst betydelse för djuren, inte för konsumenterna.

Slutbetänkandet av Konkurrenskraftsutredningen presenterades 5 mars 2015. Uppdraget var att utreda möjligheter för en framtida livskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion. I uppdraget ingick att belysa konkurrenskraften och att ta fram förslag till strategi och åtgärder för en livskraftig produktion.

Djurens Rätt skulle vilja se att utredningens ambitioner för djurskydd vore minst lika höga som för livsmedelssäkerhet. Att marknadsanpassa genom att sänka nivån i djurskyddslagstiftningen är inte acceptabelt ur ett djurskyddsperspektiv. Att djuromsorgen inom EU stärks är en utmärkt vision. Men att svenska regler som går utöver EU:s lagstiftning helt och hållet skulle bygga på frivilliga branschöverenskommelser är oroväckande. Frivillighet är ett komplement för de som vill gå längre än lagstiftningen, men frivilliga branschöverenskommelser kan inte få ersätta en tydlig lagstiftning som bygger på vetenskap och sätter djurens behov främst.

Djurens Rätt håller inte med utredningen om att ökad målstyrning, minskad detaljeringsgrad och ökad flexibilitet är det som bör prägla djurskyddslagstiftningen. Det skulle leda till en bredare tolkning och äventyra djurskyddet.

Vi delar inte heller utredningens uppfattning om att djurskyddslagstiftningen behöver utredas med utgångspunkt i balans mellan gott djurskydd och stärkt konkurrenskraft. Enligt utredningen bör särskild uppmärksamhet ägnas åt regler kring byggnationer och beteskrav för kor, eftersom det kan öka kostnaderna för djurhållare. Det finns flera viktiga föreslag i Djurskyddslagsutredningens betänkande ”Ny djurskyddslag” (SOU 2011:75).  Istället för att utreda djurskyddslagen ytterligare ser vi att det är av stor vikt att betänkandet från 2011 resulterar i en proposition och slutligen en ny djurskyddslag. Av djurskyddsskäl behöver rätten till bete för kor och andra djur i mjölkindustrin utökas och absolut inte inskränkas. Att allt fler kor hålls i lösdrift är inte ett hållbart argument mot beteskrav.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: