Djurens Rätt
07 April 2022

Djurens Rätt anmäler köttproducent för djurskyddsbrott

Bakgrunden till polisanmälan är att djurhållningen på fastigheten har brustit på flera plan och återkommande vid flera kontroller som länsstyrelsen i Västra Götaland har gjort. Bristerna i djurhållningen har varit så uppenbara att de borde ha uppmärksammats av djurhållaren och de är straffbara enligt Djurskyddslagen.

Djuren har hållits i mycket smutsiga, blöta och undermåliga miljöer. Enkelt sammanfattat har dessa djur utsatts för djurskyddsbrott. Har vi en lagstiftning som ska skydda djuren, så måste den också användas. Därför gör vi nu en polisanmälan, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Nötdjuren har sjunkit ned flera decimeter i gödsel och urin. De har vistats i blöta, mörka och smutsiga stallar. Den bristande renhållningen och undermåliga skötseln har lett till att djuren utvecklat så kallat gödselpansar. Länstyrelsen skriver i sitt föreläggande att “majoriteten av nötkreaturen hade kraftiga till mycket kraftiga gödselpansar på lår, buk, i armhålor och på benen.” I praktiken innebär gödselpansar att klåda, smärta samt hudskador kan uppstå och orsaka omfattande lidande för djuren. På en tjur i anläggningen kunde kraftiga gödselpansar, gödselbrännor och sår ses vilket tyder på att tjuren vistats i en smutsig miljö under längre tid.

Länsstyrelsen har utfärdat ett föreläggande till djurhållaren om önskade förbättringar. Djurens Rätt menar att länsstyrelsen enligt reglerna i djurskyddslagen varit skyldiga att åtalsanmäla ärendet. Brotten som djuren utsatts för omfattas också av den absoluta åtalsplikten, som åklagarna har att följa.

Djurskyddslagen har som huvudsyfte att skydda djur från onödigt lidande. Djuren på köttgården i Vara har utsatts just för sådant lidande och då måste vi ge dessa djur den rättvisa de har rätt till, säger Camilla Bergvall.

Bakgrund

Brott har begåtts i näringsverksamheten enligt följande paragrafer i Djurskyddslagen:

 • 2 kap. 4 §, vid Länsstyrelsens kontroll den 5 maj 2021 noterades kraftiga brister i/frånvaro av den dagliga tillsynen i form av den grundläggande skötsel av djuren, såsom renhållning av utrymmen och smutsiga djur. De brister som uppmärksammades i djurhållningen var så uppenbara att de borde ha uppmärksammats. 
   
 • 2 kap. 4 § andra stycket, hos samtliga djur i de olika byggnaderna var det mycket smutsiga och blöta bäddar, djuren sjönk ner flera decimeter i gödsel och urin. Inga torra liggytor fanns. Att tvingas vistas i gödsel och urin har en negativ inverkan på djurens klövar. Den bristande renhållningen hade även lett till gödselpansar på djuren, vilket kan utsätta djuren för onödigt lidande. 
   
 • 4 kap. 1 §, djuren var kraftigt gödselförorenade med gödselpansar på lår, buk, i armhålor och på benen. Vissa kor hade gödselbrännor som lett till att pälsen hade lossnat. Gödselföroreningar/pansar kan ge klåda, smärta samt hudskador och orsaka omfattande lidande för djuren. När djuren är gödselförorenade och blöta förlorar pälsen dessutom sin isolerande funktion vilket kan leda till obehag såsom ökad känslighet för kyla, hudirritationer samt ökad risk för inflammationer och infektioner i området. På tjuren kunde kraftiga gödselpansar, gödselbrännor och sår ses vilket tyder på att tjuren vistats i en smutsig miljö under längre tid.
   
 • 2 kap. 6 § tredje stycket, det var trots belysning mörkt i utrymmena i ladugården. Ljusförhållanden i djurens förvaringsutrymmen ska enligt lag vara anpassade till djurens behov. 
   
 • 2 kap. 7 § andra stycket, ett flertal skaderisker noterades på fastigheten i form av trasiga väggar och tak, oskyddade fönster och armaturer som djuren kunde komma åt. Det fanns även en trasig foderhäck som ett djur sågs stå uppe i med stor risk att fastna. 
Linn Åkesson

Linn Åkesson

Kommunikationschef
Dela: