Djurens Rätt
08 March 2017

Djurens Rätt anmäler Paolo Macchiarini för brott mot djurskyddslagen

Som grund för anmälan mot den kände KI-forskaren Paolo Macchiarini ligger att journaler för djurförsök helt saknas, att försöken inte har utförts enligt den ansökan som lämnades in till djurförsöksetiska nämnden och att djurförsök som borde ha avbrutits på grund av djurens lidande har fått fortgå. 

Här kan du läsa hela Djurens Rätts åtalsanmälan

Djurens Rätt har tagit del av protokoll för uppföljning efter operation som visar hur råttor i ett försök tappat upp till 45 % av sin egen kroppsvikt. Syftet med försöket var att utveckla en teknik för att skapa en transplanterbar matstrupe. Eva Ekblad, som av Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden tillsatts som sakkunnig för att granska vetenskaplig artikel, skriver i sin rapport: ”Från min sida vill jag framhålla att djur som under en 14 dagars period förlorar ca 40 % av sin kroppsvikt lider av kraftig avmagring och ett starkt reducerat hälsotillstånd”.

Trots den kraftiga viktminskningen avbröts inte försöken med råttorna och Djurens Rätt har kunnat peka på flera punkter där försöken strider mot reglerna. 

  –­ Protokollen från operationerna är inte jämförbara med de journaler som ska föras enligt försöksdjursföreskrifterna, det är tydligt att det här försöket inte har utförts efter vad som godkänts av den etiska nämnden. Det är också skrämmande och helt oacceptabelt att se att kontrollsystemet för djurförsök inte fungerar och att djur utsatts för kraftigt lidande till följd av detta, säger Staffan Persson, ansvarig for djurförsöksfrågor på Djurens Rätt.

  Fakta om djurförsök i Sverige

  Alla djurförsök som genomförs i Sverige ska ha blivit godkända av en djurförsöksetisk nämnd. Dessa nämnder finns i Umeå, Stockholm, Uppsala, Linköping, Malmö/Lund och Göteborg, där också en stor del av djurförsöken utförs. Enligt 19 § Djurskyddslagen får djurförsök endast äga rum om syftet inte kan uppnås med någon alternativ metod.

   –­ Det kan låta betryggande att de djurförsök som genomförs ska ha godkänts av en djurförsöksetisk nämnd, men de etiska nämnderna har tyvärr mycket lite med etik att göra. Nämnderna saknar särskild kompetens för att utföra prövningen enligt djurskyddslagstiftningen och idag godkänns omkring 98 procent av alla ansökningarna om djurförsök, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

   Djurens Rätt har arbetat med djurförsöksfrågan ända sedan starten 1882 och har under flera år lyft att Regeringen ska ta fram konkreta handlingsplaner för hur djurförsöken ska minskas.

   Djurens Rätts anmälan har nu lyfts av DN och Läkartidningen.

   Moa Richter Hagert

   Moa Richter Hagert

   fd kommunikationschef
   Dela: