Djurens Rätt
25 August 2021

Djurens Rätt: förbjud burar och pälsfarmer i hela EU

Under år 2020 publicerade EU-kommissionen strategiplanen Farm to Fork, en del av paketet the European Green Deal. Farm to Fork innehåller skrivningar om att kommissionen ska uppdatera djurskyddslagstiftningen på EU-nivå. Utifrån synpunkter från Djurens Rätt och andra organisationer, företag och medborgare ska EU framöver komma fram till vilken miniminivån djurskyddet ska ligga på i medlemsstaterna.

Under 2023 planeras det slutliga förslaget vara klart och ska då kommenteras igen. 24 augusti stängde första möjligheten att ge kommentarer på en mängd förslag som skulle kunna bli verklighet. Djurens Rätt ser positivt på utvecklingen och fortsätter arbeta för att det kommer bli av i den riktning som är bäst för flest djur.

Här är ett urval av kommentarer från Djurens Rätt

  • Det är positivt att ett helhetsgrepp om djurskyddslagstiftningen tas. Det är av stor vikt att djurskyddet stärks i hela EU för att främja utvecklingen i samtliga medlemsstater, med särskild vikt för att burarna fasas ut till följd av medborgarinitiativet End the Cage Age.
  • Det är viktigt att alla djurslag tas hänsyn till, inklusive vissa ryggradslösa djur som kräftor och ryggradsdjur som tidigare inte reglerats så som fiskar.
  • EU måste se till att lagstiftningen följs nationellt, utan kryphål för sämre djurskydd.
  • Djurtransporterna måste bli kortare och regleringen striktare. Inom kort måste transport av levande djur till slakt och för avel ersättas av transport av kött och genetiskt material.
  • För de allra flesta djurslag är det positivt med artspecifik lagstiftning som föreslås, men när det gäller djur som hålls för pälsproduktion så behövs ett tydligt förbud mot sådana djurhållning. Det är inte förenligt med gott djurskydd att ha djur för produktion av onödiga lyxprodukter. Artspecifika djurskyddskrav inom det området skulle kunna legitimera att sådan produktion får fortsätta i EU.
  • Plågsamma bedövningsmetoder vid slakt behöver fasas ut snarast. Det inkluderar inledningsvis koldioxidbedövning av grisar och fiskar, samt elbadsbedövning av fjäderfä.
  • En djurvälfärdsmärkning måste vara transparent, baserad på produktionsmetod, innehålla flera nivåer där den högsta nivån innebär betydligt striktare djurskyddskrav än dagens konventionella produktion och användas på samtliga animaliska produkter för att märkningen ska få önskvärd effekt.

Kommentarerna i sin helhet går att läsa här.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: