Djurens Rätt
07 September 2017

Djurens Rätt lanserar upprop för smågrisarna

En av de allvarligaste åtgärderna som föreslås är att smågrisar ska kunna tas från sin mamma en vecka tidigare än vad som är tillåtet idag. Vi menar att förslaget i sin helhet måste dras tillbaka – hjälp oss med din underskrift!

Ett förslag som först kom från branschen

Redan för två år sedan var en kortare avvänjning för smågrisar uppe på tapeten i det förslag om ett nytt kontrollprogram för grisar som kom från branschorganisationen Sveriges Grisföretagare. Förslaget väckte stor kritik och Djurens Rätt samlade in över 20 000 namn mot förslaget på en dryg vecka.

– Det vi ser nu, är att det förslag som för några år sedan var grisbranschens, dyker upp igen men denna gång med Jordbruksverket som avsändare. Det här är ännu ett exempel på att näringsintressen tillåts gå före djurskyddsperspektivet. Det är ett problem att samma myndighet ska ta hänsyn till både näringsliv och djurskydd och vi ser gång på gång att djurens intressen hamnar i andra rummet, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Föreskriftsförslaget innebär bland annat att det ska bli tillåtet att avvänja smågrisarna från 21 dagars ålder, istället för dagens gräns på 28 dagar. Jordbruksverket hänvisar endast till grisbranschens egen begränsade pilotstudie som inte kunde påvisa några negativa effekter på smågrisarna vid tidigare avvänjning, däremot en positiv effekt på produktionen. Förslaget går emot grundläggande kunskap om grisars naturliga beteenden och behov och forskning som visar att tidig avvänjning har allvarliga negativa effekter på djurvälfärden. Tidigare avvänjning och fler grisar per avdelning, som också föreslås, riskerar att leda till ökad antibiotikaanvändning, vilken i sig ökar risken för antibiotikaresistens.

Djurens Rätt menar att Jordbruksverket bör dra tillbaka sitt förslag och invänta det vetenskapliga råd som regeringen, inom ramen för livsmedelsstrategin, har gett Sveriges lantbruksuniversitet i uppdrag att bilda. Rådets uppgift blir bland annat att säkerställa att "Jordbruksverket får en mer uppdaterad bild baserad på aktuell forskning som underlag i arbetet med föreskrifter". Det vetenskapliga underlaget till Jordbruksverkets föreskriftsförslag om hållande och skötsel av lantbrukets djur är mycket bristfälligt, vilket är anmärkningsvärt.

Vi har också uppmanat landsbygdsminister Bucht att vidta åtgärder för att stoppa ändringarna, men han har hittills ställt sig bakom förslaget och meddelat att det inte finns någon anledning att ifrågasätta Jordbruksverkets bedömning. Inte heller ifrågasätter han hur föreskriftsprocessen gått till, trots att han fått information om bristerna.

Skriv under och visa att du stödjer vår uppmaning till Jordbruksverket att dra tillbaka förslaget

Läs mer

Djurens Rätt vill att förslag till nya djurskyddsregler dras tillbaka – saknar vetenskapligt stöd och leder till allvarliga försämringar för djuren, 22 maj 2017

Tidigare avvänjning av smågrisar löser inte grundläggande problem, 24 augusti 2017

Bucht sviker grisarna - ställer sig bakom tidigare avvänjning av smågrisar, 6 september 2017

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: