Djurens Rätt
23 June 2015

Djurens Rätt om polisen och djur

I april 2014 beslutade regeringen att en utredare skulle utreda och lämna förslag till förändringar av polisens uppgifter i syfte att verksamheten renodlas så att polisen i ökad utsträckning kan koncentrera sig på dess huvuduppgifter - att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt bekämpa brott. Som en del i denna renodling ingår att polisens uppgifter när det gäller hantering av djur överförs till länsstyrelserna.

Utredningen - En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet (SOU 2015:3) - har nu gått ut på remiss och Djurens Rätt är en av de organisation som haft möjlighet att yttra sig.

I utredningen föreslås att polisen får färre uppgifter på djurområdet för att kunna arbeta mer effektivt och med högre kvalitet inom sin kärnverksamhet och att en rad administrativa och praktiska arbetsuppgifter rörande djur därför flyttas från Polismyndigheten till länsstyrelserna. Enligt utredningen ska poliser i princip endast utföra sådana arbetsuppgifter på djurområdet som kräver de särskilda vålds- och tvångsbefogenheter som polisen har.

Förslagen innebär att Polismyndigheten inte längre ska ha till uppgift att enligt djurskyddslagen transportera, förvara, sälja, skänka bort och låta avliva djur och att de flesta av arbetsuppgifterna enligt lagen om tillsyn över hundar och katter flyttas till länsstyrelserna. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

I sitt remissyttrande till Polismyndigheten är Djurens Rätt dock kritiska till förslagen. Djurens Rätt anser istället att Polismyndigheten ska bibehålla sina uppdrag inom djurskyddslagen och inom lagen om tillsyn över hundar och katter. Arbetssituationen hos länsstyrelserna, att de inte jobbar dygnet runt och att de inte har samma befogenheter som polisen, bör väga tungt till att uppdraget bör kvarstå hos Polismyndigheten.

En utveckling som vi gärna dessutom ser är att fler poliser med specialkunskap inom djurområdet på heltid kan jobba med djurärenden. Det är därmed av yttersta vikt att lösa resursfrågan, att inrätta djurpoliser över hela landet och att se över samarbetsformerna mellan länsstyrelsen och polisen samt att man initierar operativa projekt för att utveckla samarbetsformerna ytterligare.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: