Djurens Rätt
20 May 2013

Djurens Rätts synpunkter på regeringsuppdrag om säljakt

Regeringen har ambitionen att förenkla skyddsjakten på sälar, och att eventuellt införa licensjakt. Så här lyder uppdraget de gett Naturvårdsverket:

"Naturvårdsverket ska, i samråd med Havs- och vattenmyndigheten samt efter samråd med berörda länsstyrelser, Naturhistoriska riksmuseet och berörda organisationer, utreda förutsättningarna för och föreslå hur en licensjakt på säl bör utformas samt utreda och föreslå hur skyddsjakten på säl kan effektiviseras i syfte att uppnå beslutad tilldelning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 juli 2013."

Djurens Rätt är en av de organisationer som deltar, och i de synpunkter som organisationen har skickat till Naturvårdsverket skriver Djurens Rätts Cecilia Mille bland annat att skyddsjakt enbart ska tillåtas i undantagsfall då alla andra alternativ bevisligen inte fungerar, den ska begränsas i tid (när på dygnet) och säsong för att minska risken för skadskjutning, respektive risken att beroende kutar blir föräldralösa. Liksom att den föreslagna utökade jakten kommer att innebära mycket fler skadskjutna individer med ett oacceptabelt lidande för sälarna - detta lidande anser Djurens rätt inte står i proportion till den eventuella effekt som ett mindre antal sälar skulle ha för fiskarna.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: