Djurens Rätt
24 October 2014

Djurfrågorna i budgetproposition

I det kapitel som mest konkret handlar om djuren skriver regeringen att ett "gott djurskydd är en angelägen fråga för regeringen. Att behandla djuren väl är ett etiskt ansvar. Regeringen vill att djurskyddet ska förstärkas och avser att arbeta kontinuerligt för att förbättra skyddet för djuren, såväl här hemma i Sverige som för djur utanför Sveriges gränser, med tydliga krav på att djurhållningen ska ge djuren möjlighet att utföra sitt naturliga beteende och att beteendestörningar ska förebyggas."

Med detta som bakgrund skriver regeringen att de kommer fortsätta beredningen av djurskyddslagsutredningen från 2011, en beredning som till synes förhalades av den tidigare regeringen.

Årets anslag på 13 miljoner kronor till djurhälsovård och djurskyddsbefrämjande åtgärder höjs till 13,4 miljoner nästa år och till närmare 14 miljoner kronor per år de följande två åren, enligt propositionen.

Regeringen anser att djurskyddskontrollen ska stärkas, och vill därför se över möjligheten att införa ett avgiftssystem för djurskyddskontroller. Detta behövs för att "kunna säkerställa att samhället kan ingripa när en person brister i sitt
ansvar för djur är det väsentligt med en väl fungerande djurskyddskontroll" skriver man i budgetpropositionen.

Regeringen skriver vidare om det tidigare beslutade centret för att 3R-centret som ska arbeta för att minska och ersätta antalet djurförsök, och gör det tydligt att centret kommer att införas under 2015 med formuleringen: "I syfte att säkerställa att användningen av försöksdjur sker i enlighet med de 3R:ns princip (dvs. att ersätta, att begränsa och att förfina djurförsöken) kommer det 3R-center som enligt tidigare beslut ska bildas på Jordbruksverket 2015, att få en viktig roll. "

Regeringen tar även upp verksamheten vid Nationellt centrum för djurvälfärd vid SLU (SCAW) och skriver att forskning "inom djurskyddsområdet bidrar till att säkerställa att djur hålls och sköts i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. För att detta ska kunna uppnås behövs såväl grund läggande som tillämpad forskning."

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: