Djurens Rätt
20 April 2018

Djurskyddsfrågorna måste stärkas i samband med omorganisationen av Jordbruksverket

Följande uttalande antogs på Djurskyddet Sveriges djurskyddskonferens den 20 april 2018 där Djurens Rätt var en av de deltagande organisationerna.

Regeringen har aviserat att man ämnar strukturera om Jordbruksverket. I framtiden kommer verket att ledas av en styrelse med en ordförande som inte arbetar på Jordbruksverket och en överdirektör kommer att tillsättas. Regeringen har redan fattat beslut om ny generaldirektör för myndigheten.

Arbetet med djurskyddsfrågor måste enligt vår mening stärkas vid Jordbruksverket. Vi anser att det idag finns stor förbättringspotential då det gäller arbetet med djurskyddsfrågor inom myndigheten. Jordbruksverkets arbete med föreskrifter lämnar mycket att önska:

I förslaget till nya detaljregler för kor föreslog verket att hälften av betesdagarna skulle tas bort. Efter kraftfull kritik i remissyttranden från miljö -, djurskydds - och konsumentorganisationer backade Jordbruksverket i frågan. Under framtagandet av föreskriftsförslaget hade verket endast samrått med branschen.

Arbetet med att ta fram nya föreskrifter för hållning av grisar kan inte karaktäriseras som något annat än ett myndighetshaveri. Även här valde verket att endast ha samråd med näringen under framtagandet av förslaget på nya föreskrifter. Verket spred dessutom felaktig information om vad de experter som granskat den ”studie” som låg till grund för verkets förslag om nya föreskrifter yttrat.

För att Livsmedelsstrategin ska kunna genomföras krävs det att den centrala djurskyddsmyndigheten hanterar frågor som rör djurskydd på ett sådant sätt att det står utan tvivel att den nuvarande djurskyddsnivån bibehålls eller stärks. För att den nya djurskyddslagen ska kunna genomföras i praktiken krävs det att den centrala djurskyddsmyndigheten avsätter adekvata resurser för arbetet och att förslagen baseras på underlag från det vetenskapliga rådet för djurskydd samt samråd med såväl djurskydd och konsumentintressen såväl som med näringen. Vi kräver därför att:

Regeringen inrättar ett djurskyddsråd vid Jordbruksverket som ges i uppdrag att följa verkets arbete med djurskyddsfrågor. Rådets ledamöter ska utses av regeringen och ledas av någon som inte arbetar på Jordbruksverket. Rådet ska vara allsidigt sammansatt. Men det är särskilt viktigt att rådet består av forskare som är experter på djurens beteenden och av representanter från djurskyddet och konsumenterna. Rådet ska kunna göra självständiga uttalanden.

Regeringen stärker djurskyddets intressen i beslutsprocessen inom Jordbruksverket. Den nya styrelsen bör därför, vid handläggning av djurskyddsfrågor, utökas med företrädare från djurskyddsorganisationerna. Dessa bör dessutom få besvärsrätt över styrelsens beslut. På så sätt kan djurskyddsfrågorna föras upp på regeringsnivå.

Regeringen tar fram en tydlig instruktion till Jordbruksverket om hur samrådsprocesser ska skötas. Med fördel kan den instruktionen utgå från vad som fördes fram i Djurskyddslagsutredningens betänkande.

Regeringen i sin instruktion till Jordbruksverket anger att det ska finnas en djurskyddschef på verket som har det horisontella ansvaret för arbetet med djurskyddsfrågor och som inte är placerad i någon enhet (dvs återgå till den ordning som utlovades när verket tog över ansvaret från Djurskyddsmyndigheten).

Regeringen och riksdagen, inom ramen för Miljö- och jordbruksutskottets beredning av propositionen om ny djurskyddslag, enas om att regeringen ska lägga en årlig skrivelse på riksdagens bord om djurskyddsutvecklingen på internationell och nationell nivå. Jordbruksverket bör ges i uppdrag att ta fram lämpliga indikatorer inom de olika djurslagen och beskriva hur välfärden för dem utvecklas samt särskilt peka ut vilka djurvälfärdshöjande insatser som är särskilt befogat att genomföra, samt vilka dessa bör vara.

Regeringen och riksdagen, inom ramen för Miljö- och jordbruksutskottets beredning av propositionen av ny djurskyddslag, enas om att en Djurskyddsombudsman bör inrättas med uppgift att ta tillvara djurens intressen.

Vår avsikt med detta uttalande är att peka ut för riksdag och regering de förändringar som vi anser är nödvändiga för att Sverige ska få upp tempot i det konkreta djurskyddsarbetet och för att slå vakt om de mervärden som det svenska djurskyddet bidrar med. De är nödvändiga om Sverige ska vara framgångsrikt på exportmarknaden och även för att klara av att öka självförsörjningsgraden inom landet.

Camilla Björkbom

Camilla Björkbom

fd Förbundsordförande
Dela: