Djurens Rätt
03 May 2016

Djurskyddskontrollerna minskade under 2015 enligt Jordbruksverkets årliga rapport

Under 2015 genomförde länsstyrelserna 11 875 djurskyddskontroller vilket är en minskning med cirka 8 procent jämfört med tidigare år då 12 820 kontroller genomfördes.

En av anledningarna som lyfts fram är att det statliga anslaget på 25 miljoner som länsstyrelserna tilldelats under ett antal år inte skulle fortsätta under 2016, vilket har lett till uppsägningar eller beslut att inte återbesätta vakanser. I vårpropositionen meddelande dock regeringen att de ämnar ge tillbaka de 25 miljoner respektive 5 miljoner kronorna till länsstyrelsernas och Jordbruksverkets djurskyddskontrollarbete. Något Djurens Rätt har kommenterat här

Under 2013 minskade antalet kontroller jämfört med året innan och 2014 låg det kvar på i princip samma nivå som under 2013.

Rutinkontroller och anmälningskontroller

Länsstyrelsernas kontrollverksamhet omfattar ett stort antal kontroller, beslut och övrig ärendehandläggning. Ett av målen för länsstyrelsernas arbete är att rutinkontrollerna och anmälningskontrollerna ska vara lika många. Det målet har inte uppnåtts även om flera enskilda länsstyrelser har nått målet. Anledningen till detta är, enligt länsstyrelserna, framförallt att de många anmälningsärendena tar mycket resurser.

– Anmälningsärendena tar fortfarande mycket resurser i anspråk och påverkar hur många rutinkontroller som genomförs. Det är därför nödvändigt att Jordbruksverket och länsstyrelserna mer kraftfullt än tidigare arbetar med att likrikta och effektivisera handläggningen av anmälningsärende. I synnerhet eftersom ungefär hälften av de genomförda kontrollerna när det gäller anmälningar är utan anmärkning, säger Katarina Andersson samordnare på Jordbruksverket.

Årets rapport lyfter fram att antalet brister i djurhållningen av lantbrukets djur generellt sett har minskat under 2015 jämfört med tidigare år. Även antal beslut om omhändertagande av djur har minskat medan antalet beslut om till exempel föreläggande, djurförbud och åtalsanmälningar ökat med cirka 200 under 2015.

Länsstyrelsernas arbete och resurser

Länsstyrelserna resursförbrukning är för landet som helhet årligen ungefär 200 årsarbetskrafter för djurskyddsverksamheten exklusive förprövning av djurstallar. Tidredovisningen visar att knappt hälften av dessa resurser har använts för rent operativt kontrollarbete, och resterande för planering, utvecklingsarbete, kompetensutveckling m.m., insatser för att kunna bedriva en fungerande kontrollverksamhet.

Djurens Rätt har vid flertalet tillfällen lyft fram att länsstyrelserna behöver ökade resurser för att kunna säkerställa att djurskyddet i Sverige efterlevs.

– För att djurskyddskontrollerna i landet verkligen ska stärkas behövs en riktig ökning av anslaget, säger Djurens Rätts politiska samordnare Bethania Malmberg.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: