Djurens Rätt
27 May 2017

En sammanfattning av riksstämman 2017

Fredagen 26 maj

Fredagen, riksstämmans första dag, ägnades - efter förbundsordförande Camilla Björkboms inledningstal - till stora delar åt en genomgång av verksamhetsberättelse, kassaberättelse och presentationer av kandidater till olika positioner. En hel del gick också åt till att fastslå arbetsordningen för stämman. Ett personval förrättades då Madeleine Johansson och Chris Lundberg valdes till verksamhetsrevisorer, vars uppgift det är att se till att vad riksstämman beslutar också genomförs, fram till nästa riksstämma.

De motioner som togs upp under fredagen handlade om att Djurens Rätt ska inspirera och ge råd till medlemmar om hur de kan engagera sig politiskt för djuren, samt att Djurens Rätt ska ta fram en strategi för hur organisationen lokalorganisationer kan bedriva politiskt påverkansarbete gentemot kommuner, landsting och regioner. Både motionerna röstades igenom av stämman innan dagens avslutades för mingel och middag.

Lördagen 27 maj

Förmiddagen ägnades stor del åt två motioner: om hur Djurens Rätt ska förhålla sig till partiet Sverigedemokraterna och om råttgift. Den första ägnades det mest tid åt och åsikterna var många, om än mer i detalj än i sak. Omröstningen gick på förbundsstyrelsens linje, som menade att mycket av det som det yrkades på i den lagda motionen redan gäller inom organisationen. Djurens Rätts ställningstagande omformulerades av stämman och lyder nu enligt: "Djurens Rätt är en inkluderande, demokratisk och politiskt obunden antivåldsrörelse. Vi delar inte några värderingar med ideologier, partier och föreningar som kan förknippas med rasism, nazism, främlingsfientlighet eller andra extrema åsikter som strider mot Djurens Rätts värdegrund."  Det togs också beslut om att ett förtroendeuppdrag inom Sverigedemokraterna inte är förenligt med ett samtida förtroendeuppdrag i Djurens Rätt.

Motionen om att Djurens Rätt aktivt ska verka för att stoppa användningen av råttgift avslogs efter längre diskussion med hänvisning till de nuvarande resurserna inom Djurens Rätt inte räcker till och att prioriteringar måste göras. Avslogs gjordes också motioner om bl.a. att Djurens Rätt ska anställa en djurskyddsinspektör, veterinär eller inrätta en tjänst för att bistå Djurens Rätts ledamöter i de regionala djurförsöksetiska nämnderna. Också motionen om att köpa in batteridrivna ljudanläggningar röstades ner.

Riksstämman biföll däremot motioner om att Djurens Rätt ska arbeta för kameraövervakning av Sveriges slakterier och tydligare placera organisationens nuvarande ställningstaganden i ett hållbarhetssammanhang. Ang. motionen om råttgift som avslogs röstades det däremot igenom att Djurens Rätt ska uppmärksamma problemen med råttgift - och de alternativ som finns - med minst ett inlägg på t.ex. Facebook.

En utförlig motion med 14 att-satser som rörde djurförsök togs inte upp till beslut, istället röstades ett förslag om att bordlägga motionen till nästa riksstämma igenom då många av yrkanden i motionen redan finns med i verksamhetsplaneringen under de kommande två åren.

Efter lunchen presenterades resultaten av personvalen: nuvarande förbundsordförande Camilla Björkbom valdes om som förbundsordförande för organisationen för en period av ytterligare två år. Övriga val till förbundsstyrelsen var: Johan Nilsson (ledamot, 4 år), Sandra Lamborn (ledamot, 4 år), Evelina Alsén (ledamot, 4 år), Ida Ahlström (ledamot, 4 år), Tommy Ringlöw (ledamot, 2 år), Amanda Bengtsson (suppleant, 4 år) och Sara Eriksson Carrarro (suppleant, 2 år). Till valberedningens valdes Kristofer Leander, Per Lindqvist och Anna Hjalmarsson till ordinarie ledamöter och till suppleanter utsågs Rebecka König, Amelie Holmgren och Andreas Nordvall.

Dagens avslutades med en middag på Moriska Paviljongen i Folkets park i Malmö, samma park där Djurens Rätts informationstält står uppställt under hela riksstämman.

Söndagen 28 maj

Förmiddagen inleddes med debatt och beslut kring motionen "För ett mer tillgängligt Djurens Rätt". Utifrån motionen beslutades bl.a. att merparten av alla arrangemang som Djurens Rätt bjuder in till ska vara tillgänglighetsanpassade så att personer med rullstol har tillgång till lokalerna och att hörselslinga finns att tillgå, samt att Djurens Rätt ska sträva efter att alla bilder som sprids av riksorganisationen på sociala medier ska syntolkas.

Också motionen "För ett mångkulturellt samhälle där djurs rättigheter respekteras" ägnades det en hel del debattid åt, med resultatet att det togs beslut om att Djurens Rätt ska arrangerar minst tre flerdagarsstopp på evenemang i invandrartäta miljonprogramsområden i samband med  sommarturnén, samt  att mässan Vegovision ska ge ut fribiljetter till etniska organisationer och/eller elever på SFI-skolor. Förslaget om att personer med utomeuropeisk bakgrund ska vara en egen, primär målgrupp i Djurens Rätts strategiplan röstades dock ner med hänvisning till förbundsstyrelsens yttrande om att Djurens Rätts kommunikationspolicy redan anger svenskar med utländsk bakgrund som en primär målgrupp för organisationen.

Fler beslut som röstades ner av stämman var förslag om att höja medlemsavgiften och att Djurens Rätt ska höja andelen av medlemsavgifterna till lokalföreningarna.

Beslut som röstades igenom var bl.a. en proposition från förbundsstyrelsen om att  en lokalavdelnings styrelse "ska bestå av" sex personer, varav fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter (jämfört med  "minst fyra ledamöter och minst två suppleanter" som formuleringen är idag). Då detta är en stadgeändringen måste beslutet dock tas upp på ytterligare en riksstämma för att stadgeändringen ska träda i kraft. Detsamma gäller beslutet om att antalet ombud till riksstämma per lokalavdelning ändrades för de avdelningarna med 3 500 medlemmar eller fler - det maximala antalet ombud blir nu 9 stycken.

Efter lunch delades utmärkelsen Guldråttan ut till youtubern Therése Lindgren och aktivistutmärkelsen Eldflugan delades för första gången ut - mottagaren av priset var Clara Eriksson från Nynäshamn. Under eftermiddagens riksstämmoförhandlingar var det verksamhetsrevisorernas roll och uppdrag som var i fokus, och förbundsstyrelsens proposition med föreslagna justeringar i revisorernas uppdrag röstades igenom av stämman.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: