Djurens Rätt
26 October 2021

EU-parlamentet har antagit lovande rapport om hållbara livsmedelssystem

Det var i maj förra året som EU-kommissionen presenterade Från jord till bord-strategin (på engelska “Farm to Fork Strategy”). Med stor majoritet antog EU-parlamentet nu den 20 oktober ett så kallat initiativbetänkande om strategin: 454 ledamöter röstade för, 170 emot och 76 lade ned sina röster. Ett initiativbetänkande är en rapport som visar en viljeyttring från EU-parlamentet och ger en fingervisning om hur parlamentet kommer rösta när lagförslag ligger på bordet. EU-kommissionen planerar ett antal lagstiftningsförslag inom ramen för Från jord till bord-strategin.

Djurens Rätt har inför omröstningen uppmanat de svenska parlamentarikerna att anta betänkandet och gläds åt att utfallet blev positivt. Betänkandet innehåller flera viktiga skrivningar om djurvälfärd och en mer hållbar livsmedelsproduktion, som:

  • En omfattande översyn av EUs djurskyddslagstiftning behövs. Bland annat uppmanar parlamentet kommissionen att föreslå ett förbud mot burhållning av djur i lantbruket, vilket går helt i linje med initiativet End the Cage Age som Djurens Rätt är en av initiativtagarna till. 
  • Parlamentet påminner om kopplingen mellan djurvälfärd och risken för sjukdomar som kan smitta mellan människor och djur, understryker att i system där djur som är lika varandra genetiskt och föds upp trångt kan djurens mottaglighet för infektionssjukdomar öka och det kan skapas förutsättningar för uppkomsten och spridningen av zoonotiska sjukdomar. Parlamentet uppmanar kommissionen och EUs medlemsländer att påskynda omställningen från sådan ohållbar djuruppfödning och användning av vilda djur, till främjande av höga krav på djurs hälsa och djurskydd.
  • Parlamentet uppmanar kommissionen och EUs medlemsländer att begränsa beläggningsgraderna i fiskuppfödningar (det vill säga hur många som fiskar som hålls tillsammans), att stödja och uppmuntra utveckling av bättre metoder för fångst (sett ur ett djurskyddsperspektiv), transport och slakt av fiskar i fisket liksom bättre djurvälfärdsstandarder inom vattenbruket.  
  • Parlamentet påminner om att förbättrad djurhållning är en förutsättning för minskad antibiotikaanvändning och därmed minskad antibiotikaresistens, eftersom ett högre djurskydd leder till stärkt djurhälsa vilket minskar behovet av medicinering av djuren.   
  • Parlamentet belyser att det behövs en omställning mot mer växtbaserad kost och betonar att produktion och marknadsupptag av växtbaserat protein bör stödjas bättre.
  • Parlamentet understryker behovet av en djurvälfärdsmärkning på animaliska produkter.

Djurens Rätt ser positivt på att betänkandet antagits. Två negativa delar är dock att EU-parlamentet röstade för ett tillägg som försvagar rapportens visionära karaktär och att den också innehåller skrivningar om att insekter accepteras som en alternativ proteinkälla.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: