Djurens Rätt
09 June 2021

EU uppmanas upphöra med marknadsföring av kött

Huvudsyftet med EU:s säljfrämjande jordbruks- och livsmedelspolitik är att öka konkurrenskraften hos EU:s jordbrukssektor. Av de cirka 200 miljoner euro som EU varje år spenderar på marknadsföringskampanjer för livsmedel går ungefär 60 miljoner euro till att främja kött, ägg och mejeriprodukter. 

EU har finansierat kampanjer som "Gilla gris", vars mål var att få ungdomar i Sverige och Danmark att äta mer griskött. Ett annat exempel på en kampanj som finansierats av EU:s skattebetalares pengar syftade till att undvika en förväntad minskning av kycklingkonsumtionen. 

Dessa kampanjer, som finansieras med offentliga medel, går tvärt emot EU:s egna mål när det gäller hälsa, hållbarhet och djurskydd. Pengar har exempelvis gått till kampanjer som både har uppmuntrat köttkonsumtion och gjort vilseledande påståenden om hög djurvälfärd hos industriellt uppfödda kycklingar och grisar. 

EU gör just nu en välbehövlig översyn av regelverket som styr hur pengarna används, eftersom motsättningarna mellan hur pengarna används och hållbarhetsmålen har uppmärksammats.

Djurens Rätts brev till landsbygdsministern

I ett brev till landsbygdsminister Jennie Nilsson uppmanar Djurens Rätt ministern att stödja anpassningen av den säljfrämjande politiken till EU:s Farm to Fork-strategi. Farm to Fork-strategin betonar att: "En överingång till en mer växtbaserad kost med mindre rött och bearbetat kött och med mer frukt och grönskar kommer inte bara att minska risken för livshotande sjukdomar, utan även livsmedelssystemets miljöpåverkan."

Öppet brev till EU-kommissionen

I ett öppet brev till EU-kommissionen uppmanar Djurens Rätt och 49 andra organisationer i september 2021 EU att höra upphöra med marknadsföringen av kött och mejeriprodukter.

Fördjupad information

EU:s säljfrämjande jordbruks- och livsmedelspolitik syftar till att "öka konkurrenskraften hos EU:s jordbrukssektor liksom medvetenheten om kvaliteten på och de höga standarderna för EU:s livsmedelsprodukter i och utanför EU."

EU-kommissionens egen utvärderingen av den säljfrämjande politiken visade att målen i stort sett har uppnåtts och att den på det stora hela överensstämmer med annan EU-politik. Kommissionen konstaterade i sin rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av politiken för säljfrämjande åtgärder att strategin bättre skulle kunna anpassas till de politiska prioriteringarna och att den är ett allt viktigare verktyg för att uppnå målen i Den europeiska gröna given, Från jord till bord-strategin och Europas plan mot cancer.

Översynen som görs nu syftar till att "stärka marknadsföringspolitikens bidrag till en hållbar jordbruksproduktion och konsumtion, i linje med övergången till en mer växtbaserad kost, med mindre rött och bearbetat kött och andra livsmedel med koppling till ökad cancerrisk och med mer frukt och grönsaker".

Cecilia Mille

Cecilia Mille

Sakkunnig i hållbarhetsfrågor
Dela: