Djurens Rätt
13 November 2015

Experter har granskat grisbranschens ansökan om kontrollprogram

Den 10 april 2015 överlämnade Djurens Rätt fler än 20 000 namnunderskrifter och en skrivelse, med uppmaningen att Jordbruksverket inte ska godkänna grisbranschens ansökan om kontrollprogram. Detta eftersom de förslag som kontrollprogramansökan innehåller skulle innebära allvarliga försämringar för grisarna om de genomförs. Fixering leder till stress och försämrade modersegenskaper, och en tidigare avvänjning mellan sugga och kultingar ger mer beteendestörningar hos grisarna. Kontrollprogrammet vill också tillåta fler grisar per box, med ännu större trängsel som följd.

Djurens Rätt har tagit del av rapporten "Utvärdering av pilotstudien rörande ett kontrollprogram för förbättrad djurvälfärd för gris", som är framtagen av de av Jordbruksverket anlitade experterna Stefan Gunnarsson och Per Wallgren. Gunnarsson och Wallgren menar att:

  • en kortare ditid kan accepteras så att den motsvarar en medelavvänjningsålder om 28 dagar för en grisgrupp. Enligt gällande djurskyddsbestämmelser får idag smågrisar avvänjas tidigast vid 28 dagars ålder.
  • användning av skyddsgrindar (med andra ord fixering av suggan vid och efter grisningen) ska fortsatt inte tillåtas. De är också negativa till användning av så kallade foderliggbås (också en form av fixering) vid tiden för brunst.
  • det är rimligt att beläggningen får ökas med 10 procent på grund av platsbrist, i både tillväxt- och slaktgrisstallar.
  • det ska vara tillåtet för befintliga anläggningar som redan har fler än 400 platser per avdelning, att utnyttja dessa platser. Idag får maximalt 400 grisar hållas per avdelning.

Utvärderingen är en del i Jordbruksverkets handläggning av Sveriges Grisföretagares ansökan om kontrollprogram. När Jordbruksverket kommer med sin bedömning kan de i dagsläget inte säga.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: