Djurens Rätt
14 June 2019

Export av levande djur måste få ett slut!

Export av djur, både för slakt och avel, sker också från Sverige. I april rapporterade Land Lantbruk om att England blivit en ny exportmarknad för svenska kvigor och att den sjätte exporten på kort tid då hade gått med svenska dräktiga kvigor till just England. Enligt SRB-föreningen körs djuren först till en uppsamlingsanläggning i Skåne, för veterinärbesiktning och sedan transport till Holland. I Holland vaccineras djuren och fortsätter efter ett dygn (tanken är ett dygns vila för djuren där) vidare till England.

När nötdjur exporteras från Sverige är det oftast dräktiga kvigor som skickas till länder där de ska användas i mjölkindustrin. Från årsskiftet till mitten av maj i år har redan fler än hundra nötdjur exporterats för avel, från Sverige till England. Under 2018 var antalet exporterade nötdjur i avelssyfte till England 140.

Att dräktiga kvigor exporteras från Sverige är inget nytt fenomen. Exempelvis exporterades år 2012 närmare 1 000 nötdjur från Sverige till Ryssland och ytterligare drygt 600 till Pakistan och Turkiet. Under 2014 skickades 130 nötdjur och 48 får från Sverige. År 2016 exporterades 134 nötdjur bland annat till Estland och Lettland.

Djurens Rätt vill se en branschöverenskommelse inom livsmedelsindustrin om ett slut på export av levande djur. Det är ett förslag vi lyft sedan länge. Genomförande av en sådan överenskommelse skulle vara ett enkelt sätt för branschen att ta ansvar i djurtransportfrågan. Export av levande djur för slakt och avel är inte en verksamhet som den svenska livsmedelsindustrin står och faller med.

Så länge djur föds upp i livsmedelsindustrin behöver transporterna av levande djur ersättas av transport av kött och av transport av sperma och embryon (då syftet är avel). Det arbetar Djurens Rätt för på både nationell och internationell nivå i samarbete med paraplyorganisationen Eurogroup for Animals.

Den 14 februari i år togs ett viktigt beslut av EU-parlamentet då ” Implementation Report on live animal transport” antogs, vilket bland annat innebar att EU-kommissionen måste ta fram en strategi för att ersätta transporter av levande djur till slakt med transporter av kött, vilket Djurens Rätt också menar att Sveriges regering behöver göra på nationell nivå.

EU-parlamentet kräver också att kommissionen och medlemsstaterna stödjer och verkar för slakt på djurens uppfödningsplats istället för att djuren ska behöva transporteras långt.

Fler åtgärder av stor vikt för att minska det akuta lidandet som djuren utsätts för är att det införs en maximal transporttid på EU-nivå på 8 timmar för däggdjur (som vi har i Sverige) och 4 timmar för transport av fåglar, och att djurtransporter i Europa stoppas under sommaren. Höga temperaturer är mycket problematiska i samband med djurtransporter. Under sommarhettan förra sommaren förvärrades problemen till exempel vid gränsen mellan Bulgarien och Turkiet.

Vad kan du göra?

  • Stöd Djurens Rätts arbete mot djurtransporter, genom att bli medlem 

  • Grundorsaken till att djuren i livsmedelsindustrin transporteras i avelssyfte och för att slaktas, är ekonomisk. Du kan vara en del av lösningen genom att välja vego

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: