Djurens Rätt
16 April 2019

Färre djurskyddskontroller trots ökade resurser

Det framkommer av Jordbruksverkets rapport Djurskyddskontrollen 2018 - En redovisning av länsstyrelsernas arbete som publicerades idag.

Djurskyddskontrollerna som länsstyrelserna ansvarar för utgör en viktig del i det svenska djurskyddet. Utan en fungerande kontrollverksamhet kan vi inte garantera efterlevnaden av den svenska djurskyddslagen, till exempel för de många djur som idag lever i livsmedelsindustrin. Under 2018 förstärktes länsstyrelsernas djurskyddsverksamhet med 17 nya heltidsanställda. Trots detta genomfördes 442 färre kontroller under 2018 jämfört med 2017 och 513 färre kontroller än under 2016.

– Det är en oroande utveckling och orsakerna till det behöver undersökas, säger Katarina Andersson djurskyddskontrollsamordnare på Jordbruksverket och författare till rapporten.

Stora skillnader mellan länen

I Jordbruksverkets rapport framkommer att det också är stora skillnader mellan länen i hur många uppföljande kontroller som görs när brister i djurhållningen har kunnat konstateras. I Stockholms län är det endast drygt 20 % av alla kontroller med brister som följs upp med en kontroll för att se om vidtagna åtgärder har haft effekt. I Västerbotten är motsvarande siffra 90 %. Enligt Jordbruksverket är det troligt att länsstyrelserna också gör olika bedömningar av vad som ska anses vara en brist enligt djurskyddslagen.

– Om brister i djurskyddet inte upptäcks för att kontrollerna uteblir eller om vidtagna åtgärder inte följs upp finns risk att respekten för den svenska djurskyddslagen minskar och att fler djur far illa. Det är inte heller bra att tolkningen av djurskyddslagen ser olika ut i olika delar av landet, inget djur ska utsättas för lidande på grund av bristfällig hantering, säger Anna Harenius, sakkunnig etolog på Djurens Rätt.

Nu uppger Jordbruksverket i ett pressmeddelande att Rådet för djurskyddskontroll ska arbeta med att förbättra styrningen och förtydliga prioriteringarna av länsstyrelsernas djurskyddskontroller för ökad effektivitet och för att likrikta kontrollverksamheten runt om i landet.

Anna-Clara Acevedo

Anna-Clara Acevedo

Politiskt sakkunnig
Dela: