Djurens Rätt
27 September 2022

Fler än hälften av alla djurskyddskontroller hos Guldfågeln hade allvarliga brister

Kycklingslakterierna i Falkenberg och på Öland, som ägs av Guldfågeln AB, har under 2021 haft stora problem med att kycklingar som kommer in till slakteriet klämts i transportburarna, att kycklingarna haft allvarliga frätskador och en extremt hög dödlighet i transporter till slakteriet.  Bristerna tyder på att de problem som drabbar flest individer främst kommer från uppfödningsanläggningen och djurtransportörerna, men att det inte upptäcks förrän efter transport eller till och med efter att kycklingarna har dödats. Vid ett tillfälle hade en transportbur gått sönder och fem kycklingar föll ned mot sin död, medan en kyckling skadades allvarligt. Upp emot 40 miljoner kycklingar transporteras till och slaktas på Guldfågelns slakterier varje år.

– Guldfågeln verkar oförmögna att säkerställa att kycklingar skyddas från onödigt lidande, såsom djurskyddslagen kräver. Nu måste takten på slakterierna minska, och myndigheterna måste få bättre verktyg att kraftfullt agera mot de här bristerna som drabbar miljontals djur varje år, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Exempel på överträdelser mot djurskyddslagstiftningen som upptäcktes hos Guldfågeln under 2021

 • 27 kycklingar har upptäckts med en vinge klämd i transporten, med stort lidande fram till slakt som följd.
 • Sex kycklingar har transporterats med huvudena klämda i transportburen. En levde fortfarande vid upptäckt.
 • Vid fem tillfällen upptäcktes att nästan alla kycklingar som kontrollerades hade frätskador under fötterna.Totalt lär ungefär 100 000 individer ha varit drabbade.
 • Vid ett tillfälle hade 1 654 kycklingar gödselbränna, frätskador på kroppen.
 • Vid tre tillfällen har skinnflådda kycklingar hittats, med skador in mot musklerna. Två av kycklingarna levde när de hittades vilket innebar att de lidit av skadorna under längre tid.
 • Vid 15 tillfällen var dödligheten efter transport onormalt hög. Kycklingar har frusit ihjäl, kvävts av syrebrist eller dött av värmestress. Det handlar totalt om ungefär 3 000 individer som dött innan slakt under transporten, och otaliga tusentals som också led av den olämpliga temperaturen under transport.
 • Vid ett tillfälle hade en transportbur gått sönder och fem kycklingar fallit mot sin död under transporten. Fyra kycklingar avled omedelbart och en skadades allvarligt.
 • Vid ett tillfälle satt 30 kycklingar för trångt i sina transportlådor, så kallad överbeläggning.

Vid levandedjurbesiktning av fåglar från den 2021-02-12 upptäcktes av officiell veterinär en fågel med skadad hud. Skadorna innebär att en del av huden avlägsnats från underliggande vävnad och muskulaturen blottats. När fågeln hittades var den vid liv. Fågeln avlivades omedelbart av företaget.

Guldfågeln 12 februari 2021, Livsmedelsverket

Vid flera tillfällen under året upptäcktes att nästan alla kontrollerade kycklingar hade frätskador under fötterna. Detta uppkommer om de sitter stilla i sin egen och varandras avföring. Vid andra tillfällen har kycklingarna varit överhettade eller nedkylda när de kommit fram till slakteriet vilket resulterat i att tusentals kycklingar dött innan de hann slaktas. Samtliga problem förvärras av att kycklingarna som slaktas är turbokycklingar, som klarar stress väldigt dåligt och är mycket stillasittande i de smutsiga miljöer de lever i på grund av smärtor i benen. 

Kycklingarna hade sannolikt blivit skadade av gödsel så kallad "gödselbränna" lokaliserat främst runt kloaken, bröstet samt benen. Foderrelleterat eller en fuktig och dålig ströbädd är möjliga orsaken till sådana skador. Skadorna var inte färska och har uppstått innan kycklingarna kommit till slakteri.

Guldfågeln 8 december 2021, Livsmedelsverket 

Guldfågeln AB har elbadsbedövning på sina slakterier och har troligt haft problem med skållning av levande kycklingar. Men eftersom kontrollrapporterna var sekretessbelagda går det inte att koppla händelserna till ett enskilt företag. Vid skållning av levande kycklingar efter misslyckad elbadsbedövning har kycklingarna lidit, då bedövningen som mest verkar i 30 sekunder.

Guldfågeln AB skriver själva på sin hemsida “Djuromsorg är ett högt prioriterat område inom hela Guldfågelns verksamhet och är en stående punkt på dagordningen under olika möten och forum, bl a för att kunna följa upp revisionsresultat och djurhälsostatus.

– Det är värt att komma ihåg att det här är en kartläggning över de brister som upptäckts vid inspektioner, men det är mycket som också sker i det fördolda. Jag hittar inga andra ord för det som sker än att det är ett systematiskt djurplågeri, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Om kartläggningen

Genom att begära ut kontrollrapporter från Livsmedelsverket och länsstyrelserna, i de län där de fyra största kycklingföretagen finns, har Djurens Rätt kartlagt de brister som fanns under 2021. Förutom det som media har rapporterat om gällande omfattande problem med bedövningen av kycklingar hos Kronfågel, har samtliga kycklingfabriker i Sverige haft problem med klämda vingar och huvuden, hög dödlighet i transport och frätskador från avföring. 

Livsmedelsverket och länsstyrelserna uppger att de kontrollerat djurskyddet på Guldfågelns slakterier i Mörbylånga, Öland, och Falkenberg, Halland, totalt vid 100 tillfällen under 2021. På 55 av kontrollerna upptäcktes brister, dvs. vid 55 % av kontrollerna. Länsstyrelserna upptäckte inga brister vid sina kontroller, medan Livsmedelsverket hittat otaliga brister. Kontroller på gårdar som levererar kycklingar till slakteriet kan ha skett, men inte noterats i den här kartläggningen. 

Vad Djurens Rätt gör

Djurens Rätt kräver att politiker och branschen tar ett större ansvar för kycklingarna. Företag och offentlig sektor måste också ställa tydligare krav gällande hur uppfödning och slakt av kycklingar går till. För att detta ska bli en verklighet behöver en högre andel av våra livsmedel vara växtbaserade.

 • Brott mot djurskyddslagstiftningen, som i fallet med Guldfågeln, måste få kännbara påföljder och kontrollmyndigheterna och rättsväsendet måste ha tillräckligt med resurser och agera kraftfullt. 
 • Minska antalet kycklingar och hönor i fabrikerna och minska slakthastigheten. Sverige ligger i topp för högintensiv djurhållning i kycklingfabriker inom EU. En gräns måste sättas för hur stora gårdarna får vara och hur snabbt slakten får gå till.
 • Det behöver införas förbud mot plågsamma bedövningsmetoder vid slakt och avsättas resurser till forskning om bättre metoder.
 • Djurens Rätt arbetar för att höja miniminivån genom bland annat European Chicken Commitment (ECC). ECC är ett antal kriterier för företag att implementera i sina inköpspolicys som kan förändra kycklingarnas välfärd till det bättre. Bland annat ska inte längre turbokycklingar få användas, vilket skulle minska dödligheten både på gård och under transport till slakteriet.

Ordlista

 • Elbadsbedövning: Bedövning genom att hänga upp kycklingarna upp och ned i benen och föra deras huvuden i ett elektrifierat vattenbad. Metoden är stressande och har stora risker att misslyckas. Bedövningen måste snabbt efterföljas av avblodning, knivstick i halsen, för att leda till fullständig avlivning.
 • Levandedjursbesiktning: När Officiell Veterinär tittar på levande djur innan slakt, ofta i transportlådor och/eller efter urlastning på slakteriet.
 • Turbokycklingar: Snabbväxande kycklinghybrider som uppnår en vikt på ca 2 kilogram på bara 35 dagar. Ungefär 99 % av alla kycklingar som slaktas i Sverige är turbokycklingar av hybriden Ross 308.

Tidigare brister som rapporterats om på senare tid på Guldfågelns kycklingslakterier:
Djurskyddsbristerna på Guldfågelns slakteri kan kvarstå
Nya problem hos Guldfågeln - 8 000 kycklingar fastnade i slaktprocessen 

Läs också:
Kartläggning visar: Systematiskt djurplågeri i Sveriges kycklingfabriker
Brister vid 74 % av alla djurskyddskontroller hos Kronfågel
Omfattande lidande på Atrias kycklingslakteri i Sölvesborg 

Linn Åkesson

Linn Åkesson

Kommunikationschef
Dela: