Djurens Rätt
20 March 2013

Förhala inte en ny djurskyddslag!

Djurskyddslagsutredningen lämnade 2011 ett förslag till ny djurskyddslag, som på flera sätt skulle förbättra det svenska djurskyddet. Tyvärr ser det ut som att endast enstaka punkter från utredningen kommer att finnas med i regeringens proposition.

I utredningens förslag till ny djurskyddslag fanns en viktig skrivning om att djur har ett egenvärde, oavsett det värde de har för människan. Djur har hittills betraktats som saker i lagstiftningen. Det ekonomiska värdet hos djuret har därför varit avgörande när det gällt att hantera djurskyddsproblem och brott mot djur.

Utredaren föreslog en välkommen höjning av straffvärdet, med införande av grovt brott mot djurskyddslagen samt grovt djurplågeri. Det skulle leda till att brott som begås mot djur prioriteras högre.

Utredaren föreslog även att det ska bli förbjudet att binda upp djur annat än tillfälligtvis och att alla djur ska hållas lösgående. Ett allvarligt djurskyddsproblem i dag är att nästan hälften av de svenska mjölkkorna står uppbundna inomhus under större delen av året, utan möjlighet att vända sig om eller ens klia sig.

Vidare föreslogs ett förbud mot att överge djur, samt krav på märkning av katter. Vi ser ett utbrett lidande som orsakas av att djur överges, där katter är hårdast drabbade. I utredningen fanns det slutligen med att sexuella övergrepp på djur ska förbjudas.

Utredarens förslag till ny djurskyddslag utgjorde en välkommen upprustning av den gamla lagen till en modern svensk djurskyddslag.

När regeringens proposition inom kort offentliggörs, med Eskil Erlandsson (C) som ansvarig minister, är det endast förslaget om förbud mot sexuella övergrepp mot djur som vi har fått klart besked om att det tas med. Resten av den omfattande utredningen, som hade kunnat visa att Sverige vill ligga i framkant i djurskyddsfrågan, verkar läggas på is.

Det är inte en dag för tidigt att Sverige får ett förbud mot sexuella övergrepp på djur. Samtidigt är det oroväckande att de övriga djurskyddsfrågorna av vikt läggs åt sidan. Förbud mot sexuella övergrepp på djur är en fråga där det saknas en tydlig näring med ekonomiska intressen. Hur har det påverkat regeringens överväganden?

Mot bakgrund av att Centerpartiet skulle tvingas lämna riksdagen om det vore val i dag verkar det som om Eskil Erlandsson är rädd att näring och kärnväljare ska reagera negativt om de tycker att förslaget till modern djurskyddslag strider mot näringens vinstintressen.

Den kommande propositionen kan vi inte tolka på annat sätt än att regeringen saknar både politisk vilja och kraft att visa framfötterna i djurskyddsfrågan. Detta trots att den svenska regeringen, såväl som näringen, gärna lyfter fram den svenska djurskyddslagen som världsledande.

Följande punkter anser vi måste finnas med i en modern svensk djurskyddslag:

  • Merparten av detaljregleringen ska ske i djurskyddslagstiftningen, inte i föreskrifterna. Reglering på föreskriftsnivå innebär att lagens krav på till exempel bete för nötkreatur och sittpinnar för fjäderfä blir enklare att förändra, vilket innebär risk för försämringar för djuren. Jordbruksverket bör inte få mandat att göra om föreskrifter till Allmänna råd. Det vore en oroande utveckling om viktiga djurskyddsregler görs enkla att förändra på myndighetsnivå, utan att de folkvalda politikerna informeras. Djurens rättsställning måste stärkas, inte försvagas.
  • Avlivning av friska hemlösa djur får aldrig vara en acceptabel lösning. Omhändertagandet av hemlösa djur behöver finansieras med offentliga medel. Lagstiftningen behöver ta fasta på den metod, som visat sig framgångsrik för att begränsa populationer av förvildade katter, som går ut på att djuren fångas in, kastreras, släpps ut, och sedan hålls under uppsikt.
  • De djurförsöksetiska nämnderna ska inte få medge undantag från en stor del av djurskyddslagstiftningen.
  • Den nuvarande definitionen av djurförsök får inte överges till förmån för EU-definitionen. En sådan ändring skulle innebära att det svenska djurskyddet försämras, samt att allmänhetens insyn i stora delar av det vi i Sverige i dag definierar som djurförsök omöjliggörs.

Att inte ta hänsyn till ovanstående punkter lämnar Sverige med en urvattnad djurskyddslag. Istället för att ligga i framkant tycks det svenska djurskyddet gå baklänges in i framtiden.

Det är dags för Sverige att en gång för alla sluta att slå sig för bröstet med påstående att vi har den bästa djurskyddslagen i världen. Det är dags för regeringen att sluta att ensidigt lyssna till näringens intressen. Sverige behöver en ny djurskyddslag som sätter djuren i centrum.

Camilla Björkbom, förbundsordförande, Djurens Rätt
Bethania Malmberg, master i Europarätt, Djurens Rätt
Eva Diesen, djurrättsjurist och brottsofferforskare

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: