Djurens Rätt
02 February 2022

Framgång: Riksdagen beslutar om skärpta straff vid brott mot djur

Riksdagen antog idag regeringens förslag om skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem vid brott mot djur.

– Det här är en otroligt viktig seger för djuren! Dagens beslut sänder en tydlig signal om att brott mot djur ska tas på allvar och prioriteras av rättsväsendet. Jag vill passa på att tacka alla Djurens Rätts medlemmar som gör framgångar som den här möjliga, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Straffskalan för djurplågeri sträcker sig idag från böter till fängelse i högst två år. Lagändringen som riksdagen röstade för idag innebär att straffskalan för grovt djurplågeri ska vara fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om ett djurplågeribrott är grovt ska särskilt beaktas om gärningen har inneburit allvarligt lidande för djuret eller djuren, om den har omfattat ett större antal djur eller annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

– Djurens Rätt välkomnar särskilt att det för grovt djurplågeribrott ska tas hänsyn till om många djur farit illa, vilket ofta är fallet när det gäller till exempel kycklingindustrin. Nästa steg blir att ta itu med de allvarliga systemfel som finns i djurfabrikerna, det är dags att sätta stopp för djurplågeriet en gång för alla!, säger Camilla Bergvall.

I debatten i riksdagen rådde stor enighet om att straffen varit för låga och inte speglar samhällets syn på brottens allvar. Malin Larsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, lyfte bland annat att påföljderna idag inte är proportionerliga och att straffskärpningar behövs. Jakob Olofsgård, riksdagsledamot för Liberalerna, uttryckte även att han hoppas att strängare straff kommer att höja djurens status.

Anmälningsplikt och sanktionsväxling

Förslaget som riksdagen röstade igenom innebär också andra ändringar än införande av grovt djurplågeribrott, som så kallad sanktionsväxling och anmälningsplikt för kontrollmyndigheterna. Läs mer om vad det innebär samt vad Djurens Rätt tycker om de ändringarna här.

Djurens Rätt har under lång tid arbetat för och föreslagit införande av skärpta straff vid brott mot djur och såg mycket positivt på att en utredning tillsattes 2018. Djurens Rätt har deltagit i samråd med utredaren, lämnat skriftliga synpunkter och remissvar.

Lagförändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2022.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: