Djurens Rätt
22 June 2017

Gemensam skrivelse pekar på brist på samråd och vetenskapliga underlag när Jordbruksverket tar fram nya djurskyddsbestämmelser

Djurens Rätt tillsammans med djurskyddsorganisationerna Djurskyddet Sverige, World Animal Protection Sverige, Compassion in World Farming Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen samt konsumentföreningen Vi konsumenter, som samtliga liksom Djurens Rätt i sina respektive remissvar uppmanat Jordbruksverket att dra tillbaka sitt förslag, skickade i en skrivelse 13 juni till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht följande uppmaningar:

  • Att regeringen i regleringsbrevet för Jordbruksverket tydligt anger att verket ska ha samråd med bransch- och intresseorganisationer (däribland djurskydds- och konsument-organisationer) under sitt arbete med föreskriftsförslag.
  • Att regeringen tydliggör för Jordbruksverket, i regleringsbrev och i andra lämpliga dokument, att genomförandet av livsmedelsstrategin innebär att nivån på djurskyddet ska bibehållas och/eller utvecklas ytterligare.
  • Att regeringen ger det vetenskapliga rådet, då det har inrättats, i uppdrag att göra en genomlysning av gällande föreskrifter för lantbrukets djur utifrån befintlig forskning, att göra en sammanställning av befintlig forskning och jämföra den med vad Jordbruksverket anfört i denna del i sin remiss.
  • Att regeringen genomför djurskyddslagsutredningens förslag om att det i lagstiftningen ska anges att ”Bestämmelser som bygger på denna lag ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet”.
  • Att regeringen överväger att det i den nya djurskyddslagen ska anges hur ansvariga myndigheter ska arbete med samråd under utarbetandet av förslag till nya föreskrifter och liknande.

Läs skrivelsen i sin helhet här. Vi har även tidigare rapporterat om remissen och vår kritik.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: