Djurens Rätt
05 June 2018

Granskning av partiernas djurpolitik 2014-2018: Centerpartiet

Hela granskningen av mandatperioden 2014-2018 hittar du här

Ersätta djurförsök

Vår fråga 2014: För att ersätta, begränsa och förfina djurförsöken ska ett forskningscenter (kallat 3R-center) inrättas vid Jordbruksverket. Tycker ni att det borde avsättas särskild finansiering till centret?

Centerpartiet svarade att 3R-centret skulle få tillräckliga medel för att genomföra uppdraget och att man gärna skulle se ytterligare medel avsatta så att centret kan utveckla verksamheten.

Centerpartiet föreslog att den extra finansiering som avsatts av regeringen för 3R-centret skulle dras tillbaka.[1] Centerpartiet säger att 3R-principen är viktig för partiet, som från början initierade frågan i regeringsställning, men Centerpartiet vill att den ska ingå i Jordbruksverkets ordinarie verksamhet och rymmas inom ordinarie förvaltningsanslag.

Avveckling av pälsdjursfarmning

Våra frågor 2014: Avser ert parti att verka för att det införs ett etiskt förbud mot pälsdjursfarmning i Sverige? Vill ni verka för föreskrifter med krav på simvatten för minkarna, så att de får utlopp för naturligt beteende enligt 4 § djurskyddslagen?

Centerpartiet svarade att för dem är det viktigaste att vi har tydliga djurskyddsregler som garanterar att djuren behandlas väl. De såg inte att en viss typ av produktion ska förbjudas. Centerpartiet svarade också att de bedömer att det inte finns entydig forskning som visar nog skäl för att införa krav på simvatten.

Centerpartiet har inte lagt några förslag om djurskydd för minkar på pälsdjursfarmer.

Förbud mot vilda djur på cirkus

Vår fråga 2014: Tycker ni att användningen av icke-domesticerade djur på cirkus borde vara förbjuden?

2014 svarade Centerpartiet att de ansåg att icke-domesticerade djur inte bör visas på cirkus. När det gäller andra djur menade de att situationen kan vara annorlunda. Det finns djur som inte mår dåligt av att visas på cirkus. Hundar är ett exempel på detta, svarade Centerpartiet.

Centerpartiet har sagt ja till regeringens förslag om att förbjuda elefanter och sjölejon på cirkus.

Minskad köttkonsumtion

Vår fråga 2014: Avser ert parti att verka för en minskad köttkonsumtion?

Centerpartiet svarade att det för Centerpartiet i första hand handlar om vilken sorts kött vi konsumerar: det ska vara närproducerat och djurvänligt.

Centerpartiet har inte lagt några förslag om att minska köttkonsumtionen.

Utevistelse för grisar

Vår fråga 2014: De allra flesta svenska grisar i livsmedelsindustrin får aldrig komma ut. Tycker ni att grisar ska ha laglig rätt att få komma ut, beta och böka?

Centerpartiet svarade att det är viktigt att tamgrisar kan få utlopp för sina naturliga beteenden, och att man ställer sig helt bakom kravet på tillgång till strömedel att böka i, som finns i djurskyddslagen.

Centerpartiet har inte lagt något förslag under mandatperioden om hur djurskyddet för grisar i Sverige ska förbättras, till exempel genom utevistelse där grisarna kan böka och beta. Centerpartiet uppger att man har inväntat regeringens proposition till ny djurskyddslag.

Långa djurtransporter

Vår fråga 2014: I Sverige är det tillåtet att transportera djur på väg till slakt i max åtta timmar. Tycker ni att Sverige ska ta strid och driva frågan om en åttatimmarsgräns för djurtransporter inom EU?

Centerpartiet svarade att de har drivit frågan i EU och kommer fortsätta med detta.

Europaparlamentarikern Fredrick Federley har agerat i Europaparlamentet för bättre efterlevnad av djurtransportdirektivet i EU.[2], [3], [4] Riksdagsledamot Kristina Yngwe med flera har lagt en alliansgemensam motion om att EU ska arbeta för bättre kontroller av djurtransporter.[5] Riksdagsledamot Eskil Erlandsson med flera från Centerpartiet har lagt en motion om att i EU verka för bättre transporter av djur.[6] Riksdagsledamot Lena Ek har lagt en motion om en åttatimmarsgräns och förbättrat djurskydd i EU.[7]

Djurskyddsmyndighet

Vår fråga 2014: Idag ligger myndighetsansvaret för djurskyddet på myndigheter som även har till uppdrag att bevaka näringsintressen. Vill ni se att djurskyddsansvaret samlas hos en särskild myndighet?

Centerpartiet svarade att Jordbruksverket även fortsättningsvis bör sköta uppdraget och att splittra upp djurskyddsresurserna skulle öka risken för att pengarna försvinner i byråkrati.

Centerpartiet har inte lagt några förslag om djurskyddsmyndighet.

Förbud att överge djur, märkning och registrering av katter samt begränsning av arter som får hållas som sällskapsdjur

Vår fråga 2014: I djurskyddslagsutredningen från 2011 fanns förslag om förbud mot att överge djur, krav på märkning och registrering av katter, samt begränsning av vilka arter som får hållas som sällskapsdjur. Vilka av dessa förslag ställer ni er bakom?

Centerpartiet svarade 2014 att lagen borde innehålla ett krav på förbud att överge djur. Centerpartiet var inte säkra på att märkning och registrering är rätt metod för att motverka att djur överges. De tyckte att begränsningen av sällskapsdjur är bra och är tveksamma till utvidgning av befintligt förbud.

I följdmotionen till ny djurskyddslag förespråkar Centerpartiet ett förtydligat ägaransvar för övergivna djur. Centerpartiet ställer inte krav på ID-märkning och registrering av katter eller föreslår begränsning av de arter som får hållas som sällskap (så kallad positiv lista).[8]
 

Källor

  1. Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3707 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel: ”Anslaget 1:8 Statens jordbruksverk föreslås minska med 8 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning, från budgetpropositionen för 2016, återställs. Anslaget föreslås minska med 15 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning avseende 3R återställs.” https://data.riksdagen.se/fil/2CA58DF4-EBBD-4E66-8F91-48616B3BA8E6
  2. http://www.landlantbruk.se/politik/hardare-eu-granskning-av-djurtransporter 
  3. http://www.atl.nu/lantbruk/federley-drar-eu-infor-ratta
  4. http://www.ja.se/artikel/53438/delad.html
  5. Landsbygd och regional utveckling, Motion 2017/18:3855, av Eskil Erlandsson m.fl. om att EU bör arbeta för bättre kontroller av transporter med levande djur https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/landsbygd-och-regional-utveckling_H5023855/html
  6. Utveckling och tillväxt i hela landet, Motion 2017/18:3717, av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) om bl.a. att i EU verka för bättre transporter av djur https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utveckling-och-tillvaxt-i-hela-landet_H5023717
  7. Stärkt konkurrenskraft i Sveriges gröna och blå näringar, motion 2014/15:2544 av Lena Ek https://data.riksdagen.se/fil/4F9F31FD-F5AD-4703-84A4-CC67ABCFE5C4
  8. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5024034
Dela: