Djurens Rätt
05 June 2018

Granskning av partiernas djurpolitik 2014-2018: Kristdemokraterna

Hela granskningen av mandatperioden 2014-2018 hittar du här

Ersätta djurförsök

Vår fråga 2014: För att ersätta, begränsa och förfina djurförsöken ska ett forskningscenter (kallat 3R-center) inrättas vid Jordbruksverket. Tycker ni att det borde avsättas särskild finansiering till centret?

Kristdemokraterna svarade att i första läge ska centret upprättas av Jordbruksverket inom befintlig budgetram och att hur framtida finansiering ska se ut är en senare fråga.

Kristdemokraterna har inte arbetat för särskild finansiering till 3R-centret under mandatperioden.

Övrigt relaterat till att ersätta djurförsök:

Riksdagsledamoten Magnus Oscarsson, Lars-Axel Nordell mfl har motionerat om utbildning av studenter i alternativa metoder till djurförsök.[1]

Avveckling av pälsdjursfarmning

Våra frågor 2014: Avser ert parti att verka för att det införs ett etiskt förbud mot pälsdjursfarmning i Sverige? Vill ni verka för föreskrifter med krav på simvatten för minkarna, så att de får utlopp för naturligt beteende enligt 4 § djurskyddslagen?

Kristdemokraterna svarade nej på frågan om etiskt förbud med hänvisning till att näringen jobbar med att utveckla och följa de branschråd som tagits fram, som Jordbruksverket sett som viktiga. Gällande simvatten svarade Kristdemokraterna att här råder delade meningar och att de inte tar ställning förrän Jordbruksverket ger signaler.

Inga förslag lagda.

Förbud mot vilda djur på cirkus

Vår fråga 2014: Tycker ni att användningen av icke-domesticerade djur på cirkus borde vara förbjuden?

Kristdemokraterna svarade att djur som lever på cirkus eller dylika verksamheter ska vårdas enligt djurskyddslagens bestämmelser.

Inga förslag lagda, men Kristdemokraterna förväntas stötta regeringens förslag till ny djurskyddslag som omfattar ett förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus vilket i praktiken betyder att de nuvarande vilda djuren försvinner från cirkus.

Minskad köttkonsumtion

Vår fråga 2014: Avser ert parti att verka för en minskad köttkonsumtion?

Kristdemokraterna svarade att individen beslutar över sin köttkonsumtion. Märkning och information kan göra konsumenten medveten om möjligheter.

Kristdemokraterna har inte lagt några förslag om minskad köttkonsumtion.

Utevistelse för grisar

Vår fråga 2014: De allra flesta svenska grisar i livsmedelsindustrin får aldrig komma ut. Tycker ni att grisar ska ha laglig rätt att få komma ut, beta och böka?

Kristdemokraterna svarade att de tycker att de djurskyddregler som finns i Sverige gällande hållande av gris är tillräckliga för att kunna bedriva en grisuppfödning.

Kristdemokraterna har inte lagt något förslag under mandatperioden om hur djurskyddet för grisar i Sverige ska förbättras, till exempel genom utevistelse där grisarna kan böka och beta.

Långa djurtransporter

Vår fråga 2014: I Sverige är det tillåtet att transportera djur på väg till slakt i max åtta timmar. Tycker ni att Sverige ska ta strid och driva frågan om en åttatimmarsgräns för djurtransporter inom EU?

Kristdemokraterna svarade att de har stridit för denna fråga och avser att fortsätta verka för detta.

Riksdagsledamot Magnus Oscarsson m.fl. har lagt en motion om djurskydd vid djurtransporter i EU.[2] I en motion med Allianspartierna lades ett förslag av riksdagsledamoten Lars-Axel Nordell om att i EU verka för bättre transporter av djur.[3]

Djurskyddsmyndighet

Vår fråga 2014: Idag ligger myndighetsansvaret för djurskyddet på myndigheter som även har till uppdrag att bevaka näringsintressen. Vill ni se att djurskyddsansvaret samlas hos en särskild myndighet?

Kristdemokraterna svarade att de finner den struktur som dessa frågor har i dag vara ändamålsenlig och ämnar inte driva någon förändring av hanteringen av frågorna.

Inga förslag lagda.

Förbud att överge djur, märkning och registrering av katter samt begränsning av arter som får hållas som sällskapsdjur

Vår fråga 2014: I djurskyddslagsutredningen från 2011 fanns förslag om förbud mot att överge djur, krav på märkning och registrering av katter, samt begränsning av vilka arter som får hållas som sällskapsdjur. Vilka av dessa förslag ställer ni er bakom?

Kristdemokraterna svarade att man som djurägare har ett tydligt ansvar för sina djur och därmed en skyldighet att inte överge dem.

I motionen angående ny djurskyddslag förespråkar Kristdemokraterna ett förtydligat ägaransvar för övergivna djur, men de ställer inte krav på ID-märkning och registrering av katter eller föreslår en begränsning av de arter som får hållas som sällskap (så kallad positiv lista).[4]

Källor

  1. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/djurskydd_H5022539
  2. Djurskydd, Motion 2016/17:2557, av Magnus Oscarsson m.fl Alla bidrag för transport av levande djur måste upphöra. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/djurskydd_H4022557 
  3. Utveckling och tillväxt i hela landet, Motion 2017/18:3717, av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) om bl.a. att i EU verka för bättre transporter av djur. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utveckling-och-tillvaxt-i-hela-landet_H5023717
  4. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5024034
Dela: