Djurens Rätt
05 June 2018

Granskning av partiernas djurpolitik 2014-2018: Liberalerna

Hela granskningen av mandatperioden 2014-2018 hittar du här

Ersätta djurförsök

Vår fråga 2014: För att ersätta, begränsa och förfina djurförsöken ska ett forskningscenter (kallat 3R-center) inrättas vid Jordbruksverket. Tycker ni att det borde avsättas särskild finansiering till centret?

Liberalerna svarade att 3R-utredningen själva föreslår en utvärdering vart femte år, vilket Liberalerna också anser rimligt och lägger till att regeringen givetvis har ett ansvar för att tillräckliga resurser finns.

Liberalerna har inte lagt förslag om särskild finansiering av 3R-centret.

Avveckling av pälsdjursfarmning

Våra frågor 2014: Avser ert parti att verka för att det införs ett etiskt förbud mot pälsdjursfarmning i Sverige? Vill ni verka för föreskrifter med krav på simvatten för minkarna, så att de får utlopp för naturligt beteende enligt 4 § djurskyddslagen?

Liberalerna svarade att djuruppfödare som inte lever upp till kraven inte ska fortsätta sin verksamhet. De pekar på att detta har Liberalerna särskilt fört fram då brister vid minkuppfödning förekommit. På frågan om krav på simvatten svarade Liberalerna att frågan är komplex och lägger till att det finns en risk att simvattnet fungerar som en smittspridare för sjukdomar, därför står de inte bakom förslaget.

Inga partiförslag har lagts gällande minkuppfödning. Riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson har som enskild lagt en motion om att minkar som hålls för pälsproduktion ska ha tillgång till simvatten och att dagens burhållning av minkar ska avvecklas då den inte är förenlig med djurs rätt till naturligt beteende.[1]

Förbud mot vilda djur på cirkus

Vår fråga 2014: Tycker ni att användningen av icke-domesticerade djur på cirkus borde vara förbjuden?

Liberalerna svarade att de står helt bakom förbudet att förevisa elefanter och sjölejon på cirkus, och lägger till att de delar uppfattningen att det bör framgå i en framtida lag vilka djur som inte ska få hållas på cirkus.

Riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson har som enskild vid flera tillfällen motionerat om förbud mot vilda och exotiska djur, elefanter och sjölejon på cirkus.[2],[3]

Minskad köttkonsumtion

Vår fråga 2014: Avser ert parti att verka för en minskad köttkonsumtion?

Liberalerna svarade att staten inte ska styra enskilda människors kostvanor. Däremot är det viktigt med information så att konsumenterna kan se kostvalens hälso- och miljöaspekter.

Liberalerna antog ett Miljö- och klimatprogram 2017 som bl.a. behandlar köttkonsumtionen i vilket Liberalerna bland annat föreslår obligatorisk klimatmärkning när det gäller visst kött.[4]

Utevistelse för grisar

Vår fråga 2014: De allra flesta svenska grisar i livsmedelsindustrin får aldrig komma ut. Tycker ni att grisar ska ha laglig rätt att få komma ut, beta och böka?

Liberalerna svarade att det viktiga är att djuren ges rätt att utöva sitt naturliga beteende snarare än att exakt fastslå hur stor del av tiden som djuren är inne eller ute.

Liberalerna har inte lagt förslag om utevistelse för grisar eller om hur grisar ska kunna utöva sitt naturliga beteende.

Långa djurtransporter

Vår fråga 2014: I Sverige är det tillåtet att transportera djur på väg till slakt i max åtta timmar. Tycker ni att Sverige ska ta strid och driva frågan om en åttatimmarsgräns för djurtransporter inom EU?

Liberalerna svarade ja och att de drivit den frågan sedan länge. Gällande maxgränser vid djurtransporter bör en tidsram fastställas för varje enskilt djurslag.

I en motion med Allianspartierna lades ett förslag av riksdagsledamoten Lars Tysklind om att i EU verka för bättre transporter av djur.[5]

Djurskyddsmyndighet

Vår fråga 2014: Idag ligger myndighetsansvaret för djurskyddet på myndigheter som även har till uppdrag att bevaka näringsintressen. Vill ni se att djurskyddsansvaret samlas hos en särskild myndighet?

Liberalerna svarade att de står bakom befintlig ansvarsfördelning mellan myndigheterna. Jordbruksverket har efter att man övertog ansvaret från den tidigare Djurskyddsmyndigheten genomfört en rad djurskyddsförbättringar.

Inga förslag lagda.

Förbud att överge djur, märkning och registrering av katter samt begränsning av arter som får hållas som sällskapsdjur

Vår fråga 2014: I djurskyddslagsutredningen från 2011 fanns förslag om förbud mot att överge djur, krav på märkning och registrering av katter, samt begränsning av vilka arter som får hållas som sällskapsdjur. Vilka av dessa förslag ställer ni er bakom?

Liberalerna svarade att de ställer sig helt bakom kravet på märkning och registrering av katter, och att de delar djurskyddsutredningens uppfattning att bristen på registrering och märkning är ett stort problem, inte minst i tätorter.

I motionen angående ny djurskyddslag förespråkar Liberalerna ett förtydligat ägaransvar för övergivna djur, men de ställer inte krav på ID-märkning och registrering av katter eller föreslår begränsning av de arter som får hållas som sällskap (så kallad positiv lista).[6]

Riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson har som enskild motionerat om bland annat ökat ägaransvar och obligatorisk märkning av katter.[7]

Källor

  1. Minkars rätt till naturligt beteende, motion 2017/18:366 av Birgitta Ohlsson https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/minkars-ratt-till-naturligt-beteende_H50236
  2. Förbjud vilda djur på cirkus, motion 2014/15:411. Birgitta Ohlsson motionerade om ett förbud mot vilda och exotiska djur, elefanter och sjölejon på cirkus, samt strängare djurskyddsregler för övriga domesticerade djur i cirkusverksamhet. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forbjud-vilda-djur-pa-cirkus_H20241
  3. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forbjud-vilda-djur-pa-cirkus_H502371
  4. https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/grocc88n-liberal-politik-1.pdf sid 19
  5. Utveckling och tillväxt i hela landet, Motion 2017/18:3717, av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) om bl.a. att i EU verka för bättre transporter av djur. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utveckling-och-tillvaxt-i-hela-landet_H5023717
  6. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5024034
  7. Sällskapsdjurens status, motion 2014/15:403 av Birgitta Ohlsson om bl.a. ökat ägaransvar med möjlighet till sanktioner mot ägare av sällskapsdjur som missköter sig och obligatorisk märkning av katter. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sallskapsdjurens-status_H202403
Dela: