Djurens Rätt
05 June 2018

Granskning av partiernas djurpolitik 2014-2018: Miljöpartiet

Hela granskningen av mandatperioden 2014-2018 hittar du här

Ersätta djurförsök

Vår fråga 2014: För att ersätta, begränsa och förfina djurförsöken ska ett forskningscenter (kallat 3R-center) inrättas vid Jordbruksverket. Tycker ni att det borde avsättas särskild finansiering till centret?

Miljöpartiet svarade att de i sin budget avsatt fem miljoner för uppbyggnadsåret och tio miljoner årligen därefter.

Regeringen lade fram ett förslag om särskild finansiering till centret och i december 2016 beslutade riksdagen att särskilt finansiera 3R-centret med 15 miljoner kronor per år från 2017 till 2020.[1]

Avveckling av pälsdjursfarmning

Våra frågor 2014: Avser ert parti att verka för att det införs ett etiskt förbud mot pälsdjursfarmning i Sverige? Vill ni verka för föreskrifter med krav på simvatten för minkarna, så att de får utlopp för naturligt beteende enligt 4 § djurskyddslagen?

Miljöpartiet svarade nej på frågan om de avsåg att verka för ett etiskt förbud mot pälsdjursfarmning och lade till att de tror att den lagändring som den tidigare S-regeringen i samarbete med MP och V arbetat för vore en mer framkomlig väg. De svarade vidare att de vill verka för föreskrifter med krav på simvatten och att det kravet ingick i det tidigare nämnda förslaget, som i praktiken skulle leda till nedläggning av minkfarmerna.

Regeringens förslag till ny djurskyddslag innehåller inte skärpta regler för pälsdjursfarmning.[2] Förslaget innehåller däremot en förtydligande definition av vad som menas med kravet på naturligt beteende och att beteendestörningar ska förebyggas.[3] Det kan göra det svårare att bedriva minkfarmning enligt dagens förhållanden.

Regeringen har under mandatperioden tillsatt en utredning om minkars välfärd inom pälsdjursproduktionen. Jordbruksverket ska utvärdera välfärden hos minkar inom pälsdjursproduktionen och bedöma om produktionen, så som den bedrivs i dag, innebär att djuren ges möjlighet att bete sig naturligt. I det ligger att djuren hålls och sköts i en god djurmiljö så att deras välfärd främjas, att de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande samt att beteendestörningar förebyggs. Resultatet ska redovisas senast i januari 2019.[4]

Riksdagsledamoten Rasmus Ling m.fl. har lagt en motion i riksdagen om att djurskyddslagen ska föreskriva att minkar bl.a. måste ha tillgång till vatten att simma i.[5]

Förbud mot vilda djur på cirkus

Vår fråga 2014: Tycker ni att användningen av icke-domesticerade djur på cirkus borde vara förbjuden?

Miljöpartiet svarade 2014 att all användning av djur på cirkus borde vara förbjuden.

Regeringen vill införa ett förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus genom att föra in det i djurskyddsförordningen.[6]

Riksdagsledamoten Carl Schlyter har lagt en motion i riksdagen om att förbjuda vilda djur på cirkus.[7]

Minskad köttkonsumtion

Vår fråga 2014: Avser ert parti att verka för en minskad köttkonsumtion?

Miljöpartiet svarade ja på frågan om de avser att verka för en minskad köttkonsumtion. De hänvisade till att Miljöpartiet har ett mål om att minska köttkonsumtionen med 25 % till 2020, genom mer vego i offentlig upphandling och ekonomiska lösningar som speglar köttkonsumtionens miljöpåverkan i priset.

I Livsmedelsstrategin, som regeringen fått igenom, finns delar som talar både för och emot en minskad köttkonsumtion:

”Både i Sverige och i övriga västvärlden behöver vi därför förändra vårt beteende i riktning mot en mer hållbar köttkonsumtion. Ett effektivt sätt att minska utsläppen är genom förändrade konsumtionsvanor med mer vegetabilier och mindre kött.”[8]

”Regeringen anser att en större andel av det kött som konsumeras i Sverige och världen bör vara producerat på samma resurseffektiva sätt som sker i Sverige. Det bör ge utrymme för en ökad produktion i Sverige.”[9]

”(…) ökad nötköttsproduktion kan leda till fler betande djur och fler hävdade naturbetesmarker, vilket ökar möjligheterna att nå miljömålet Ett rikt odlingslandskap.”[10]

I Miljöpartiets klimatfärdplan presenteras tre konkreta förslag om ekonomiska styrmedel för ökad andel vegetabilier, att främja vegetariskt och att reformera EU:s jordbrukspolitik:

En statlig utredning bör göra en bred översyn av skattesystemet inom livsmedelskedjan i syfte att hitta vägar för att minska matens negativa klimat- och miljöpåverkan. Till exempel utreda antibiotikaskatt för kött och införandet av en klimatskatt på de livsmedel som har störst klimatpåverkan.

Verka för klimatsmart mat som norm i offentlig sektor. Fler försök med vegonorm vid offentligt finansierade evenemang och offentligt finansierade restauranger, som skolrestauranger.

EU:s jordbrukspolitik, som står för nära 40 procent av hela EU:s budget, måste reformeras och minskas så att jordbrukspolitiken blir en kraft i klimatomställningen.[11]

Regeringen har förstärkt möjligheten att ställa krav vid offentliga upphandlingar genom att anta en nationell upphandlingsstrategi och inrätta Upphandlingsmyndigheten.[12] Upphandlingsmyndigheten ska bland annat se hur kraven kan öka på offentlig handel kring produktionsvillkor som liknar svensk djurskyddslag.[13]

Riksdagsledamoten Stefan Nilsson m.fl. motionerade om att en skatt på livsmedels klimatpåverkan ska införas och att ett första steg i en sådan klimatskatt ska avse klimatpåverkan från produktion av rött kött.[14]

Utevistelse för grisar

Vår fråga 2014: De allra flesta svenska grisar i livsmedelsindustrin får aldrig komma ut. Tycker ni att grisar ska ha laglig rätt att få komma ut, beta och böka?

Miljöpartiet svarade ja och hänvisade även till att de lagt förslag om detta i riksdagen tidigare.

Inga förslag lagda. I förslaget till ny djurskyddslag finns inga förslag som rör utevistelse för grisar.

Andra frågor som rör bättre djurskydd för grisar:

Svenska regeringen har engagerat sig inom EU-plattformen för djurskydd i frågan om andra medlemsländers efterlevnad av EU:s grisdirektiv med resultatet att en undergrupp om skydd för grisar inrättats.

Långa djurtransporter

Vår fråga 2014: I Sverige är det tillåtet att transportera djur på väg till slakt i max åtta timmar. Tycker ni att Sverige ska ta strid och driva frågan om en åttatimmarsgräns för djurtransporter inom EU?

Miljöpartiet svarade ja och lade till att de driver detta i EU-parlamentet och riksdagen.

Miljöpartiet har drivit frågan på EU-nivå under mandatperioden:

2016 föreslog svenska regeringen tillsammans med Danmark, Nederländerna och Tyskland att EU-kommissionen skulle inrätta en EU-plattform för djurskydd. Kommissionen beslutade i januari 2017 att inrätta en sådan plattform. Sverige föreslog att plattformen bl.a. skulle ta upp djurtransporter som en prioriterad fråga. Plattformen har nu inrättat en särskild arbetsgrupp för djurtransporter.[15]

Sveriges regering tog upp bättre skydd vid djurtransporter på ett EU-ministerrådsmöte i Bryssel den 14-15 november 2016. Landsbygdsministern hade anmält frågan till dagordningen och tog bl.a. upp att EU måste stävja regelbrott och se över djurskyddsreglerna, som t.ex. transporttider.[16]

Djurskyddsmyndighet

Vår fråga 2014: Idag ligger myndighetsansvaret för djurskyddet på myndigheter som även har till uppdrag att bevaka näringsintressen. Vill ni se att djurskyddsansvaret samlas hos en särskild myndighet?

Miljöpartiet svarade nej på frågan med motiveringen att de senaste årens många omorganisationer har sugit kraft ur djurskyddsarbetet. De svarade vidare att de i dagsläget endast föreslog en djuretisk ombudsman som skulle stärka arbetet.

Miljöpartiets kongress har senare ställt sig bakom att driva djurskyddsmyndighet.[17] Riksdagsledamoten Carl Schlyter har som enskild lagt en motion i riksdagen om att återinrätta en djurskyddsmyndighet.[18]

Inga förslag från partiet är lagda om djurskyddsmyndighet eller djuretisk ombudsman.

Förbud att överge djur, märkning och registrering av katter samt begränsning av arter som får hållas som sällskapsdjur

Vår fråga 2014: I djurskyddslagsutredningen från 2011 fanns förslag om förbud mot att överge djur, krav på märkning och registrering av katter, samt begränsning av vilka arter som får hållas som sällskapsdjur. Vilka av dessa förslag ställer ni er bakom?

Miljöpartiet svarade att de stod bakom alla förslagen.

Regeringen har lagt ett förslag till en ny djurskyddslag som innehåller ett förbud mot att överge djur av tamdjursarter, och det förtydligas att övergivna och förvildade katter omfattas av djurskyddslagen samt att samhället har ett ansvar att ingripa till skydd för katter utan ägare.[19]

Förslaget innehåller inte krav om obligatorisk märkning och registrering av katter, men regeringen föreslår en kompletterande utredning, bland annat om hantering av personuppgifter, med avsikt att genomföra en obligatorisk märkning för katter.

Förslaget till ny djurskyddslag innehåller inte någon ytterligare begränsning av vilka arter som får hållas som sällskapsdjur (så kallad positiv lista).

Källor

 1. Budgetpropositionen för 2017, regeringens proposition 2016/17:1. Förslagen i budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet (http://www.regeringen.se/49d951/contentassets/e926a751d9eb4c978c4d892c659ebc8e/budgetpropositionen-for-2017-hela-dokumentet-prop).
 2. Ny djurskyddslag, prop. 2017/18:147 (https://data.riksdagen.se/fil/1AF2F7CC-8B32-46B8-9B68-D8994B364939).
 3. Ny djurskyddslag, prop. 2017/18:147 (https://data.riksdagen.se/fil/1AF2F7CC-8B32-46B8-9B68-D8994B364939).
 4. Uppdrag till Statens jordbruksverk att utvärdera välfärden hos minkar inom pälsdjursproduktionen, N2018/00159/DL. (http://www.regeringen.se/48eba8/contentassets/798ba7d902674b08a3c89d959c37e9c4/sht0410a_20180116_0914_001.pdf).
 5. Minkarnas rätt till naturligt beteende, motion 2015/16:1591 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/minkarnas-ratt-till-naturligt-beteende_H3021591).
 6. Ny djurskyddslag, prop. 2017/18:147 (https://data.riksdagen.se/fil/1AF2F7CC-8B32-46B8-9B68-D8994B364939).
 7. Förbud mot vilda djur på cirkus, motion 2015/16:1588 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forbud-mot-vilda-djur-pa-cirkus_H3021588).
 8. En livsmedelsstrategi för Sverige, regeringens prop. 2016/17:104, s. 12.
 9. En livsmedelsstrategi för Sverige, regeringens prop. 2016/17:104, s. 12.
 10. En livsmedelsstrategi för Sverige, regeringens prop. 2016/17:104, s. 11.
 11. Klimatfärdplanen https://www.mp.se/sites/default/files/klimatfardplanen-15-feb.pdf s.49
 12. Upphandlingsstrategin https://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/pdf/2016/upphandlingsstrategin/nationella-upphandlingsstrategin.pdf
 13. https://www.svd.se/sa-gick-det-med-mps-valloften#sida-1
 14. Klimatskatt på livsmedel, motion 2016/17:1334 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/klimatskatt-pa-livsmedel_H4021334); Klimatskatt på livsmedel, motion 2017/18:2770 (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/klimatskatt-pa-livsmedel_H5022770).
 15. Regeringens skrivelse 2017/18:75, Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017, s. 202 (https://data.riksdagen.se/fil/A3E4842C-7415-4F87-8FEA-BE7FE0888A14); Regeringens skrivelse 2017/18:118, Verksamheten i Europeiska unionen under 2017, s. 149 (http://www.regeringen.se/494367/contentassets/0ec5822c2c104bdf889a68ce72c93960/verksamheten-i-europeiska-unionen-under-2017.pdf).
 16. EU:s ministerrådsmöte för jordbruks- och fiskerifrågor i Bryssel den 14-15 november 2016. Se Näringsdepartementets Kommenterade dagordning av den 7 november 2016 inför Jordbruks- och fiskerådet den 14-15 november 2016 (http://www.regeringen.se/4aba00/contentassets/572d93a87980467596031f9d5341453d/kommenterad-dagordning-jordbruks-och-fiskeradet-den-14-15-november-2016-slutlig.pdf).
 17. Miljöpartiet föreslår djurskyddsmyndighet https://www.djurensratt.se/blogg/miljopartiet-foreslar-djurskyddsmyndighet-nagot-andra-partier-borde-ta-efter
 18. Inrättande av djurskyddsmyndighet, motion 2017/18:3046 (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5023046).
 19. Ny djurskyddslag, prop. 2017/18:147 (https://data.riksdagen.se/fil/1AF2F7CC-8B32-46B8-9B68-D8994B364939).
Dela: