Djurens Rätt
05 June 2018

Granskning av partiernas djurpolitik 2014-2018: Moderaterna

Hela granskningen av mandatperioden 2014-2018 hittar du här

Ersätta djurförsök

Vår fråga 2014: För att ersätta, begränsa och förfina djurförsöken ska ett forskningscenter (kallat 3R-center) inrättas vid Jordbruksverket. Tycker ni att det borde avsättas särskild finansiering till centret?

Moderaterna svarade att de ansåg att centret bör finansieras inom ramen för Jordbruksverkets förvaltningsanslag.

Vi har inte kunnat se att Moderaterna har arbetat för särskild finansiering för forskningscentret under mandatperioden. Moderaterna anger att centret bör finansieras inom ramen för Jordbruksverkets ordinarie förvaltningsanslag.

I den övergripande frågan om att ersätta djurförsök har riksdagsledamöterna Betty Malmberg, Jan Ericsson och Annicka Engblom som enskilda ledamöter motionerat om en strategi för att fasa ut djurförsök och ta fram fler djurfria metoder.[1]

Avveckling av pälsdjursfarmning

Våra frågor 2014: Avser ert parti att verka för att det införs ett etiskt förbud mot pälsdjursfarmning i Sverige? Vill ni verka för föreskrifter med krav på simvatten för minkarna, så att de får utlopp för naturligt beteende enligt 4 § djurskyddslagen?

Moderaterna svarade att de sätter upp lagar och regler för djurhållning, som gäller alla djuruppfödare, men att de inte särskiljer djurslagen på detta sätt.

Riksdagsledamoten Åsa Coenraads har lagt en motion om näringsfrihet för minkfarmare.[2]

Riksdagsledamoten Sofia Arkelsten har lagt flera förslag i riksdagen som enskild ledamot om att minkar ska ha möjlighet att bete sig naturligt och få tillgång till vatten för att kunna simma.[3]

Förbud mot vilda djur på cirkus

Vår fråga 2014: Tycker ni att användningen av icke-domesticerade djur på cirkus borde vara förbjuden?

Moderaterna svarade att dessa förslag var under beredning i regeringen.

Riksdagsledamoten Sofia Arkelsten har lagt flera förslag i riksdagen som enskild ledamot om att förbjuda vilda djur på cirkus.[4]

Inga förslag är lagda på partinivå men Moderaterna förväntas stötta regeringens förslag till ny djurskyddslag som innehåller ett förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus.  

Minskad köttkonsumtion

Vår fråga 2014: Avser ert parti att verka för en minskad köttkonsumtion?

Moderaterna svarade att politiker inte ska styra över människors kost men att det är viktigt att konsumenter gör informerade val och att pris inte alltid är avgörande.

Riksdagsledamoten Sofia Arkelsten har som enskild ledamot motionerat om att regeringen tar fram en samlad strategi för hur Sverige kan bli världsledande på forskning, utveckling, produktion och export av vegetariska och veganska livsmedel.[5]

Inga förslag är lagda på partinivå.

Utevistelse för grisar

Vår fråga 2014: De allra flesta svenska grisar i livsmedelsindustrin får aldrig komma ut. Tycker ni att grisar ska ha laglig rätt att få komma ut, beta och böka?

Moderaterna svarade 2014 att i Sverige får grisar mycket strö att böka i för att tillgodose naturliga beteenden. De lade till att i Sverige kuperar vi inte heller grisarnas svansar.

Moderaterna har inte lagt förslag om utevistelse för grisar under mandatperioden. Riksdagsledamoten Sofia Arkelsten har som enskild ledamot lagt flera förslag i riksdagen om rätt till utevistelse för grisar.[6]

Långa djurtransporter

Vår fråga 2014: I Sverige är det tillåtet att transportera djur på väg till slakt i max åtta timmar. Tycker ni att Sverige ska ta strid och driva frågan om en åttatimmarsgräns för djurtransporter inom EU?

Moderaterna svarade ja på frågan om de tycker att Sverige ska ta strid och driva frågan om en åttatimmarsgräns för djurtransporter inom EU och tillade att de tycker att det är bättre att transportera kött än djur.

Moderaterna står bakom en alliansgemensam motion om förbättrade djurskyddskrav vid transport av levande djur i EU och bättre kontroll av hur medlemsstater efterlever EU-regelverket.[7]

Riksdagsledamöterna Jonas Jacobsson Gjörtler och Jesper Skalberg Karlsson har frågat landsbygdsministern hur han tänker agera för att Sverige ska påverka EU för förbättrade förhållanden under djurtransporter.[8]

Djurskyddsmyndighet

Vår fråga 2014: Idag ligger myndighetsansvaret för djurskyddet på myndigheter som även har till uppdrag att bevaka näringsintressen. Vill ni se att djurskyddsansvaret samlas hos en särskild myndighet?

Moderaterna svarade att det finns ett mervärde i att Jordbruksverket har ansvaret. De får en helhetssyn och kan göra goda avvägningar mellan olika intressen.

Inga förslag lagda.

Förbud att överge djur, märkning och registrering av katter samt begränsning av arter som får hållas som sällskapsdjur

Vår fråga 2014: I djurskyddslagsutredningen från 2011 fanns förslag om förbud mot att överge djur, krav på märkning och registrering av katter, samt begränsning av vilka arter som får hållas som sällskapsdjur. Vilka av dessa förslag ställer ni er bakom?

Moderaterna svarade att dessa förslag var under beredning i regeringen. De menade att märkning och registrering av alla katter inte är genomförbart, och att det exempelvis skulle vara svårt för en bonde med katter som kommer och går på gården.

Inga förslag på partinivå. Riksdagsledamöterna Annicka Engblom och Betty Malmberg har lagt motioner i riksdagen som enskilda ledamöter om obligatorisk id-märkning och registrering av katter.[9] Riksdagsledamoten Lotta Finstorp har som enskild frågat landsbygdsministern om han avser att gå vidare med att införa ett uttryckligt förbud mot att överge tamdjur.[10]

Källor

  1. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/strategi-for-att-fasa-ut-djurforsok_H5023768
  2. Värna näringsfriheten, motion 2014/15:1085 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/varna-naringsfriheten-_H2021085)
  3. Minkars naturliga beteende, motion 2015/16:1340 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/minkars-naturliga-beteende_H3021340); Minkfarmar, motion 2016/17:1001 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/minkfarmar_H4021001); Naturligt beteende för minkar i fångenskap, motion 2017/18:3006 (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5023006).
  4. Förbud mot vilda djur på cirkus, motion 2015/16:421 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forbud-mot-vilda-djur-pa-cirkus_H302421); Förbjud vilda djur på cirkus, motion 2016/17:1004 (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H4021004); Förbjud vilda djur på cirkus, motion 2017/18:2826 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forbjud-vilda-djur-pa-cirkus_H5022826).
  5. Vegostrategi, motion 2017/18:2757 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/vegostrategi_H5022757).
  6. Utevistelse för grisar, Motion 2015/16:429 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utevistelse-for-grisar_H302429); Utevistelse för grisar, Motion 2016/17:1873 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utevistelse-for-grisar_H4021873); Grisars rätt till utevistelse, Motion 2017/18:2253 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/grisars-ratt-till-utevistelse_H5022253).
  7. Utveckling och tillväxt i hela landet, Motion 2017/18:3717, av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) om bl.a. att i EU verka för bättre transporter av djur. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utveckling-och-tillvaxt-i-hela-landet_H5023717
  8. Utveckling och tillväxt i hela landet, motion 2017/18:3717, av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utveckling-och-tillvaxt-i-hela-landet_H5023717); Oacceptabla förhållanden under djurtransporter, skriftlig fråga 2015/16:1481
  9. Registrering och id-märkning av katter, motion 2016/17:803 (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/registrering-och-id-markning-av-katter_H402803); Registrering och id-märkning av katter, motion 2017/18:1049 (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/registrering-och-id-markning-av-katter_H5021049).
  10. Övergivna katter, skriftlig fråga 2017/18:636 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/overgivna-katter_H511636).
Dela: