Djurens Rätt
05 June 2018

Granskning av partiernas djurpolitik 2014-2018: Socialdemokraterna

Hela granskningen av mandatperioden 2014-2018 hittar du här

Ersätta djurförsök

Vår fråga 2014: För att ersätta, begränsa och förfina djurförsöken ska ett forskningscenter (kallat 3R-center) inrättas vid Jordbruksverket. Tycker ni att det borde avsättas särskild finansiering till centret?

Socialdemokraterna svarade att centret självklart ska ha finansiering för att klara uppdraget och att deras framtida budgetförslag till riksdagen skulle komma att vara fullt finansierade.

Regeringen lade fram ett förslag om särskild finansiering till centret och i december 2016 beslutade riksdagen att särskilt finansiera 3R-centret med 15 miljoner kronor per år från 2017 till 2020.[1]

Avveckling av pälsdjursfarmning

Våra frågor 2014: Avser ert parti att verka för att det införs ett etiskt förbud mot pälsdjursfarmning i Sverige? Vill ni verka för föreskrifter med krav på simvatten för minkarna, så att de får utlopp för naturligt beteende enligt 4 § djurskyddslagen?

Socialdemokraterna svarade nej på frågan om de ville verka för ett etiskt förbud mot pälsdjursfarmning men de ville införa strängare djurskyddsregler för pälsfarmer. De svarade vidare att de menar att krav på simvatten är en rimlig tolkning av 4 § och att de vill verka för det.

Regeringen har lagt ett förslag till en ny djurskyddslag, som inte innehåller skärpta regler för pälsdjursfarmning. Förslaget innehåller däremot en förtydligande definition av vad som menas med kravet på naturligt beteende och att beteendestörningar ska förebyggas.[2] Det kan göra det svårare att bedriva minkfarmning enligt dagens förhållanden.

 Regeringen har tillsatt en utredning där Jordbruksverket ska utvärdera välfärden hos minkar inom pälsdjursproduktionen och bedöma om produktionen, så som den bedrivs i dag, innebär att djuren ges möjlighet att bete sig naturligt. I det ligger att djuren hålls och sköts i en god djurmiljö så att deras välfärd främjas, att de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande samt att beteendestörningar förebyggs. Resultatet ska redovisas senast i januari 2019.[3]

Riksdagsledamoten Elin Lundgren har som enskild lagt motioner i riksdagen om minkars rätt att utöva sitt naturliga beteende och få möjlighet att simma.[4]

Förbud mot vilda djur på cirkus

Vår fråga 2014: Tycker ni att användningen av icke-domesticerade djur på cirkus borde vara förbjuden?

Socialdemokraterna svarade att de ansåg att utredningen hade goda argument för att ytterligare begränsa användningen av djur på cirkus men att ytterligare beredning och diskussion krävs för framtida ställningstagande.

Regeringen vill införa ett förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus. I förslaget till ny djurskyddslag skriver regeringen att detta bör ske genom ett förbud i djurskyddsförordningen.[5]

Riksdagsledamöterna Emilia Töyrä, Elin Lundgren och Kristina Nilsson har lagt flera motioner om att skärpa reglerna om vilda djur på cirkus.[6]

Utevistelse för grisar

Vår fråga 2014: De allra flesta svenska grisar i livsmedelsindustrin får aldrig komma ut. Tycker ni att grisar ska ha laglig rätt att få komma ut, beta och böka?

Socialdemokraterna svarade 2014 att de inte var beredda att ta initiativ till ytterligare lagskärpningar. De motiverade det med formuleringen: ”De svenska djurskyddsreglerna för grisar är de bästa i världen, det viktigaste nu är att de efterlevs genom bra tillsyn.”

Socialdemokraterna har inte lagt något förslag om utevistelse för grisar under mandatperioden. I förslaget till ny djurskyddslag finns inte något förslag som rör rätt till utevistelse för grisar.[7]

Andra frågor som rör grisar som Socialdemokraterna drivit:

EU-parlamentarikern Jytte Guteland har engagerat sig i andra frågor som rör grisar: svansbitning, efterlevnad av förbud mot rutinmässig svanskupering i EU, sysselsättningsmaterial[8] och om alternativ till kirurgisk kastrering.[9] Svenska regeringen har engagerat sig inom EU-plattformen för djurskydd i frågan om andra medlemsländers efterlevnad av EU:s grisdirektiv, med resultatet att en undergrupp om skydd för grisar inrättats.

Riksdagsledamoten Catharina Bråkenhielm har ställt en skriftlig fråga som enskild ledamot om fixering av suggor.[10]

Långa djurtransporter

Vår fråga 2014: I Sverige är det tillåtet att transportera djur på väg till slakt i max åtta timmar. Tycker ni att Sverige ska ta strid och driva frågan om en åttatimmarsgräns för djurtransporter inom EU?

Socialdemokraterna svarade ja på frågan om de tycker att Sverige ska ta strid och driva frågan om en åttatimmarsgräns för djurtransporter inom EU.

Socialdemokraterna har drivit frågan på EU-nivå under mandatperioden:

År 2016 föreslog svenska regeringen tillsammans med Danmark, Nederländerna och Tyskland att EU-kommissionen skulle inrätta en EU-plattform för djurskydd. Kommissionen beslutade i januari 2017 att inrätta en sådan plattform. Sverige föreslog att plattformen bl.a. skulle ta upp djurtransporter som en prioriterad fråga. Plattformen har nu inrättat en särskild arbetsgrupp för djurtransporter. [11]

Sveriges regering tog upp bättre skydd vid djurtransporter på ett EU-ministerrådsmöte i Bryssel den 14-15 november 2016. Landsbygdsministern hade anmält frågan till dagordningen och tog bl.a. upp att EU måste stävja regelbrott och se över djurskyddsreglerna, som t.ex. transporttider.[12]

Riksdagsledamoten Catharina Bråkenhielm har lagt en motion som enskild om att verka för ett stärkt djurskydd inom EU och särskilt lyft transportfrågan och behovet av en åttatimmarsgräns.[13]

Minskad köttkonsumtion

Vår fråga 2014: Avser ert parti att verka för en minskad köttkonsumtion?

Socialdemokraterna svarade att det går att arbeta med att minska mängden kött i den offentliga måltiden genom offentlig upphandling.

Socialdemokraterna har inte lagt något specifikt förslag om minskad köttkonsumtion under mandatperioden. I Livsmedelsstrategin som regeringen fått igenom finns delar som talar både för och emot minskad köttkonsumtion:[14]

”Både i Sverige och i övriga västvärlden behöver vi därför förändra vårt beteende i riktning mot en mer hållbar köttkonsumtion. Ett effektivt sätt att minska utsläppen är genom förändrade konsumtionsvanor med mer vegetabilier och mindre kött.”[15]

”Regeringen anser att en större andel av det kött som konsumeras i Sverige och världen bör vara producerat på samma resurseffektiva sätt som sker i Sverige. Det bör ge utrymme för en ökad produktion i Sverige.”[16]

”(…) ökad nötköttsproduktion kan leda till fler betande djur och fler hävdade naturbetesmarker, vilket ökar möjligheterna att nå miljömålet Ett rikt odlingslandskap.”[17]

Regeringen har förstärkt möjligheten att ställa krav vid offentliga upphandlingar genom att anta en nationell upphandlingsstrategi och inrätta Upphandlingsmyndigheten.[18] Upphandlingsmyndigheten ska se hur kraven kan öka på offentlig handel kring produktionsvillkor som liknar svensk djurskyddslag.[19]

Riksdagsledamoten Per-Arne Håkansson m.fl. motionerade i riksdagen som enskilda om att främja växtbaserad mat och att arbeta för lika villkor ur konkurrenssynpunkt inom livsmedelsmarknaden. De lyfte fram att livsmedelsmarknaden behöver bli råvaruneutral, det vill säga att det ska råda likartade förutsättningar oavsett vilken råvara, animalisk eller vegetabilisk, som tillverkas och att EU:s subventioner av animaliska produkter innebär att konkurrensförutsättningarna för livsmedel inte har lika villkor.[20]

Riksdagsledamoten Kent Härstedt har motionerat som enskild om minskad köttkonsumtion, t.ex. införandet av köttfri dag inom offentlig verksamhet.[21]

Djurskyddsmyndighet

Vår fråga 2014: Idag ligger myndighetsansvaret för djurskyddet på myndigheter som även har till uppdrag att bevaka näringsintressen. Vill ni se att djurskyddsansvaret samlas hos en särskild myndighet?

Socialdemokraterna svarade nej på frågan om de ville se att djurskyddsansvaret skulle samlas hos en särskild myndighet, då de menar att det måste vara ett politiskt uppdrag att sätta vilka regler som ska gälla – det ska inte påverkas av vilken myndighet som ansvarar för djurskyddet.

Socialdemokraterna har inte lagt några förslag om djurskyddsmyndighet.

Förbud att överge djur, märkning och registrering av katter samt begränsning av arter som får hållas som sällskapsdjur

Vår fråga 2014: I djurskyddslagsutredningen från 2011 fanns förslag om förbud mot att överge djur, krav på märkning och registrering av katter, samt begränsning av vilka arter som får hållas som sällskapsdjur. Vilka av dessa förslag ställer ni er bakom?

Socialdemokraterna svarade att de ställer sig bakom ett förbud mot att överge djur samt krav på märkning och registrering av katter. De svarade också att det självklart ska finnas begränsningar av vilka arter som får hållas som sällskapsdjur men att de ville fortsätta diskutera exakt vilka arter samt reglering av detta.

Regeringen har lagt ett förslag till en ny djurskyddslag, som innehåller ett förbud mot att överge djur av tamdjursart. Det förtydligas att övergivna och förvildade katter omfattas av djurskyddslagen. Det tydliggörs att samhället har ett ansvar för att ingripa till skydd för katter utan ägare.[22]

Förslaget innehåller inte krav om obligatorisk märkning och registrering av katter, men regeringen föreslår en kompletterande utredning, bland annat om hantering av personuppgifter, med avsikt att genomföra en obligatorisk märkning för katter.

Förslaget till ny djurskyddslag innehåller inte någon ytterligare begränsning av vilka arter som får hållas som sällskapsdjur (så kallad positiv lista).

Riksdagsledamöterna Elin Lundgren m.fl., Catharina Bråkenhielm, Åsa Lindestam och Lars Eriksson har som enskilda lagt motioner om obligatorisk märkning och registrering av katter och förbud mot att överge katter.[23]

Källor

 1. Budgetpropositionen för 2017, regeringens proposition 2016/17:1. Förslagen i budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet (http://www.regeringen.se/49d951/contentassets/e926a751d9eb4c978c4d892c659ebc8e/budgetpropositionen-for-2017-hela-dokumentet-prop).
 2. Ny djurskyddslag, prop. 2017/18:147 (https://data.riksdagen.se/fil/1AF2F7CC-8B32-46B8-9B68-D8994B364939).
 3. Uppdrag till Statens jordbruksverk att utvärdera välfärden hos minkar inom pälsdjursproduktionen, N2018/00159/DL. (http://www.regeringen.se/48eba8/contentassets/798ba7d902674b08a3c89d959c37e9c4/sht0410a_20180116_0914_001.pdf).
 4. Minkarnas möjlighet att simma, motion 2015/16:1882 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/minkarnas-mojlighet-att-simma_H3021882); Minkars rätt till naturligt beteende, motion 2017/18:1126 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/minkars-ratt-till-naturligt-beteende_H5021126).
 5. Ny djurskyddslag, prop. 2017/18:147 (https://data.riksdagen.se/fil/1AF2F7CC-8B32-46B8-9B68-D8994B364939).
 6. Vilda djur på cirkus, motion 2016/17:202 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/vilda-djur-pa-cirkus_H402202); Vilda djur på cirkus, motion 2016/17:635 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/vilda-djur-pa-cirkus_H402635); Vilda djur på cirkus, motion 2017/18:858 (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H502858).
 7. Ny djurskyddslag, prop. 2017/18:147 (https://data.riksdagen.se/fil/1AF2F7CC-8B32-46B8-9B68-D8994B364939).
 8. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017-007586+0+DOC+XML+V0//SV&language=SV
 9. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017-007268+0+DOC+XML+V0//SV&language=SV
 10. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/fixering-av-suggor_H211477
 11. Regeringens skrivelse 2017/18:75, Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017, s. 202 (https://data.riksdagen.se/fil/A3E4842C-7415-4F87-8FEA-BE7FE0888A14); Regeringens skrivelse 2017/18:118, Verksamheten i Europeiska unionen under 2017, s. 149 (http://www.regeringen.se/494367/contentassets/0ec5822c2c104bdf889a68ce72c93960/verksamheten-i-europeiska-unionen-under-2017.pdf).
 12. EU:s ministerrådsmöte för jordbruks- och fiskerifrågor i Bryssel den 14-15 november 2016. Se Näringsdepartementets Kommenterade dagordning av den 7 november 2016 inför Jordbruks- och fiskerådet den 14-15 november 2016 (http://www.regeringen.se/4aba00/contentassets/572d93a87980467596031f9d5341453d/kommenterad-dagordning-jordbruks-och-fiskeradet-den-14-15-november-2016-slutlig.pdf).
 13. Stärk EU:s djurskydd, Motion 2017/18:623 (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H502623).
 14. En livsmedelsstrategi för Sverige − fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, regeringens proposition 2016/17:104 (http://www.regeringen.se/490897/contentassets/256cc25ab5a84db7a76730abb9cc3773/en-livsmedelsstrategi-for-sverige-fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet-prop-2016-17-104.pdf).
 15. En livsmedelsstrategi för Sverige, regeringens prop. 2016/17:104, s 12.
 16. En livsmedelsstrategi för Sverige, regeringens prop. 2016/17:104, s. 12.
 17. En livsmedelsstrategi för Sverige, regeringens prop. 2016/17:104, s. 11.
 18. Upphandlingsstrategin https://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/pdf/2016/upphandlingsstrategin/nationella-upphandlingsstrategin.pdf
 19. https://www.svd.se/sa-gick-det-med-mps-valloften#sida-13
 20. Främja växtbaserad mat, motion 2017/18:835 (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H502835).
 21. Minskad köttkonsumtion, motion 2016/17:1645 (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/minskad-kottkonsumtion_H4021645).
 22. Ny djurskyddslag, prop. 2017/18:147 (https://data.riksdagen.se/fil/1AF2F7CC-8B32-46B8-9B68-D8994B364939).
 23. Märkning av katter, motion 2015/16:1872 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/markning-av-katter_H3021872); Obligatorisk registrering och id-märkning av katter, motion 2016/17:941 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/obligatorisk-registrering-och-id-markning-av_H402941); Obligatorisk id-märkning och registrering av katter, motion 2017/18:590 (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/obligatorisk-id-markning-och-registrering-av_H502590); Märkning av katter, motion 2017/18:1799 (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/markning-av-katter_H5021799); Hemlösa katter, motion 2017/18:1092 (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/hemlosa-katter_H5021092).
Dela: