Djurens Rätt
05 June 2018

Granskning av partiernas djurpolitik 2014-2018: Vänsterpartiet

Hela granskningen av mandatperioden 2014-2018 hittar du här

Ersätta djurförsök

Vår fråga 2014: För att ersätta, begränsa och förfina djurförsöken ska ett forskningscenter (kallat 3R-center) inrättas vid Jordbruksverket. Tycker ni att det borde avsättas särskild finansiering till centret?

Vänsterpartiet svarade att de ville avsätta särskilda medel för inrättandet och att de har budgeterat 15 miljoner kronor per år för kompetenscentret.

Regeringen lade 2016 fram ett förslag om särskild finansiering till centret. Efter en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet beslutade riksdagen i december 2016 att särskilt finansiera 3R-centret med 15 miljoner kronor per år från 2017 – 2020.[1]

Riksdagsledamoten Jens Holm m.fl. har lagt motioner i riksdagen om att införa en handlingsplan för att minimera antalet djur i djurförsök.[2] I interpellationen ”Färre djurförsök och 3R-center”[3] lyfte Jens Holm frågor om 3R-centret och dess finansiering till landsbygdsministern.

Avveckling av pälsdjursfarmning

Våra frågor 2014: Avser ert parti att verka för att det införs ett etiskt förbud mot pälsdjursfarmning i Sverige? Vill ni verka för föreskrifter med krav på simvatten för minkarna, så att de får utlopp för naturligt beteende enligt 4 § djurskyddslagen?

Vänsterpartiet svarade att de väljer att stoppa pälsindustrin genom att ställa tydliga krav på naturligt beteende enligt 4 § i djurskyddslagen vilket skulle leda till en avveckling av pälsindustrin. Vänsterpartiet svarade vidare att ett etiskt förbud tar lång tid att genomföra och kan leda till kompensationskrav från industrin. På frågan om simvatten för minkarna svarade Vänsterpartiet ja och hänvisar till resonemanget ovan.

Riksdagsledamoten Jens Holm har tillsammans med ytterligare ledamöter i Vänsterpartiet lagt motioner och debatterat i riksdagen om skärpta krav gällande minkar som föds upp för pälsproduktion (bl.a. att de ska få tillgång till simvatten, få möjlighet att tillgodose olika behov).[4], [5], [6]

Förbud mot vilda djur på cirkus

Vår fråga 2014: Tycker ni att användningen av icke-domesticerade djur på cirkus borde vara förbjuden?

Vänsterpartiet svarade att de ansåg att icke-domesticerade djur inte borde förekomma på cirkus, men att det är en svår gränsdragning till sällskapsdjur i offentlig förevisning. Vänsterpartiet tillade att det är oacceptabelt att förnedra djur och få dem att utföra onaturliga beteenden, att det är viktigt att djur aldrig ska lida eller fara illa samt att det måste ske på djurens villkor.

Riksdagsledamoten Jens Holm m.fl. har motionerat i riksdagen om att ytterligare begränsa antalet djurarter som får visas på cirkus och att införa en positiv lista över de domesticerade arter som är lämpliga.[7], [8]

Minskad köttkonsumtion

Vår fråga 2014: Avser ert parti att verka för en minskad köttkonsumtion?

Vänsterpartiet svarade ja på frågan om de avsåg att verka för en minskad köttkonsumtion och la till att de var det första partiet att motionera om detta. Vänsterpartiet svarade vidare att de kräver en minskning med minst 25 procent till 2020 och att de vill ha en nationell handlingsplan för minskad köttkonsumtion och mer vegetariskt.

Vänsterpartiet har lagt en partimotion till riksdagen om bl.a. minskad köttkonsumtion.[9] Riksdagsledamoten Jens Holm m.fl. har lagt ett antal motioner och debatterat i riksdagen bland annat om minskad köttkonsumtion med 25 % till 2025, att kommuner ska uppmuntra till vegetarisk kost och att Sverige agerar mot subventioner till kött- och mejeriindustrin på området.[10] Jens Holm har i en interpellation lyft frågan om EU:s mjölk- och köttsubventioner.[11]

Utevistelse för grisar

Vår fråga 2014: De allra flesta svenska grisar i livsmedelsindustrin får aldrig komma ut. Tycker ni att grisar ska ha laglig rätt att få komma ut, beta och böka?

Vänsterpartiet svarade ja på frågan om grisar ska ha laglig rätt att få komma ut, beta och böka.

Under mandatperioden har bland andra riksdagsledamoten Jens Holm motionerat i riksdagen om att fler djur inom livsmedelsindustrin ska ges möjlighet till utevistelse och naturligt beteende.[12]

Övriga närliggande frågor som rör djurskydd för grisar som Vänsterpartiet drivit:

Jens Holm har även i övrigt varit aktiv i frågan om djurskydd för grisar genom att i interpellationer och skriftliga frågor ta upp den plågsamma koldioxidbedövningen och de nya regler som gör att 10 % av griskultingarna får tas tidigare från suggan.[13]

Långa djurtransporter

Vår fråga 2014: I Sverige är det tillåtet att transportera djur på väg till slakt i max åtta timmar. Tycker ni att Sverige ska ta strid och driva frågan om en åttatimmarsgräns för djurtransporter inom EU?

Vänsterpartiet svarade ja på frågan om de tycker att Sverige ska ta strid och driva frågan om en åttatimmarsgräns för djurtransporter inom EU och tillade att de driver detta både i riksdagen och i EU.

Riksdagsledamoten Jens Holm har lyft djurtransporterna i EU i en debatt med landsbygdsministern om att ställa krav på att den mat som importeras till Sverige ska leva upp till svenska lagar som rör miljö och djurskydd.[14]

Djurskyddsmyndighet

Vår fråga 2014: Idag ligger myndighetsansvaret för djurskyddet på myndigheter som även har till uppdrag att bevaka näringsintressen. Vill ni se att djurskyddsansvaret samlas hos en särskild myndighet?

Vänsterpartiet svarade ja på frågan om de vill se att djurskyddsansvaret samlas hos en särskild myndighet och tillade att de ville ha en djurombudsman med ett samlat ansvar som säkerställer att djurskyddet efterlevs i Sverige samt att djurskyddskontroller ska ligga kvar hos länsstyrelserna.

Vänsterpartiet har inte lagt något förslag under mandatperioden om att djurskyddsansvaret ska samlas hos en särskild myndighet eller att en djurombudsman ska inrättas. Vänsterpartiet anger att de är fortsatt för att införa djurombudsman, men i och med partiets budgetsamarbete med regeringen har de inte kunnat lägga budgetpåverkande motioner. I budgetsamarbetet prioriterades genomförandet av den särskilda finansieringen av 3R-centret.

Förbud att överge djur, märkning och registrering av katter samt begränsning av arter som får hållas som sällskapsdjur

Vår fråga 2014: I djurskyddslagsutredningen från 2011 fanns förslag om förbud mot att överge djur, krav på märkning och registrering av katter, samt begränsning av vilka arter som får hållas som sällskapsdjur. Vilka av dessa förslag ställer ni er bakom?

Vänsterpartiet svarade att de stod bakom förslaget som utredningen har föreslagit.

Riksdagsledamoten Jens Holm har tillsammans med ytterligare ledamöter i Vänsterpartiet motionerat om obligatorisk id-märkning och central registrering av katter samt uppmanat regeringen att specificera vilka arter som får hållas som sällskapsdjur (en så kallad positiv lista).[15]

Källor

 1. Budgetpropositionen för 2017, regeringens proposition 2016/17:1 (http://www.regeringen.se/49d951/contentassets/e926a751d9eb4c978c4d892c659ebc8e/budgetpropositionen-for-2017-hela-dokumentet-prop). Förslagen i budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet, se http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/forstarkt-3r-centrum-for-battre-djurskydd/. Se även http://www.vansterpartiet.se/15-miljoner-till-djurskydd-pa-djurforsoksomradet.
 2. Respekt för djuren, motion 2015/16:21 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/respekt-for-djuren_H30221); Respekt för djuren, motion 2014/15:191 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/respekt-for-djuren_H202191).
 3. Färre djurförsök och 3R-center, interpellation 2014/15:156 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/farre-djurforsok-och-3r-center_H210156).
 4. Respekt för djuren, Motion 2014/15:191 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/respekt-for-djuren_H202191); Respekt för djuren, motion 2015/16:21 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/respekt-for-djuren_H30221).
 5. Den svenska pälsindustrin, interpellation 2015/16:314 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/den-svenska-palsindustrin-_H310314).
 6. Med anledning av prop. 2017/18:147 Ny djurskyddslag Motion 2017/18:4019 av Jens Holm m.fl. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-201718147-ny_H5024019
 7. Respekt för djuren, Motion 2015/16:21 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/respekt-for-djuren_H30221).
 8. Med anledning av prop. 2017/18:147 Ny djurskyddslag Motion 2017/18:4019 av Jens Holm m.fl. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-201718147-ny_H5024019
 9. Klimaträttvisa, motion 2017/18:1141 (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5021141).
 10. Hållbar mat, motion 2014/15:255 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/hallbar-mat_H202255); Minskad köttkonsumtion, motion 2017/18:2338 (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022338); Respekt för djuren, motion 2015/16:21 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/respekt-for-djuren_H30221); Minskad köttkonsumtion, interpellation 2015/16:395 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/minskad-kottkonsumtion_H310395); Konsumtionens miljö- och klimatpåverkan, interpellation 2016/17:178 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/konsumtionens-miljo--och-klimatpaverkan_H410178); Nya kött- och mjölksubventioner, interpellation 2015/16:547 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/nya-kott--och-mjolksubventioner_H310547)
 11. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/nya-kott--och-mjolksubventioner_H310547
 12. Respekt för djuren, motion 2014/15:191 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/respekt-for-djuren_H202191); Respekt för djuren, motion 2015/16:21 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/respekt-for-djuren_H30221).
 13. Försämrade livsvillkor för grisar, skriftlig fråga (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/forsamrade-livsvillkor-for-grisar_H4111826); Försämrade livsvillkor för grisar, interpellation 2017/18:91 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/forsamrade-livsvillkor-for-grisar_H51091); Koldioxidbedövning vid slakt av grisar, skriftlig fråga (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/koldioxidbedovning-vid-slakt-av-grisar_H511500); Djuromsorgsprogrammet för grisar Interpellation 2014/15:241 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/djuromsorgsprogrammet-for-grisar_H210241).
 14. Krav på matimporten, interpellation 2015/16:56 (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/krav-pa-matimporten_H31056).
 15. Motion 2017/18:4019 med anledning av prop. 2017/18:147 Ny djurskyddslag, av Jens Holm m.fl. (V) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-201718147-ny_H5024019
Dela: