Djurens Rätt
16 June 2020

Grytanlagsprov med levande grävling föreslås förbjudas

Grytanlagsprov är en testverksamhet som anordnas i konstgjorda gryt med grävlingar som hålls i fångenskap enbart för att träna hundarna för grytjakt. Naturvårdsverket har i samarbete med Jordbruksverket haft i uppdrag att utreda hur grävlingarnas välfärd påverkas, om det finns alternativ till att använda levande grävling och vad samhällskonsekvenserna skulle bli om grytanlagsproven med levande grävlingar inte längre ska vara tillåtna.

Uppdraget skulle redovisas till regeringen senast den 1 juli i år. Naturvårdsverket och Jordbruksverket har nu slutfört uppdraget och anser att det inte är motiverat med ett fortsatt undantag i djurskyddsförordningen från huvudregeln om förbud mot att utsätta djur för lidande. De föreslår därför att grytanlagsprov med levande grävling bör fasas ut, då det inte kommit fram några tillräckligt tungt vägande skäl för att grytanlagsprov med levande grävling ska få fortsätta.

– Jag gläds åt att utredningen tagit hänsyn till djurvälfärdsaspekter och hoppas verkligen att det nu, en gång för alla, blir ett slut på det uppenbara och onödiga lidandet som grytanlagsprov med levande grävlingar innebär, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Djurens Rätt har deltagit i hearing och framfört synpunkter skriftligen till utredningen. Ett slut på grytanlagsprov med levande grävlingar är en fråga Djurens Rätt arbetat med i mer än 30 år..

SLUs vetenskapliga råd för djurskydd slog i sitt yttrande till utredningen fast att ”Sammantaget föreligger en påtaglig risk för lidande hos grävlingar som hålls i fångenskap för att användas för grytanlagsprov”. 

Redan på 90-talet studerade Jordbruksverket grytanlagsproven och kom fram till att proven borde förbjudas. Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA) drog 2004 slutsatsen att grytanlagsprovverksamheten med levande grävling inte är förenlig med djurskyddslagen. Enligt djurskyddsförordningen ska förbudet i 3 kap. 1 § första stycket i djurskyddslagen (2018:1192) mot lidande vid prov, inte tillämpas vid grytanlagsprov för hundar där levande grävling används.

Dåvarande regering aviserade i sin proposition 2017/18:147 ”Ny djurskyddslag”, i mars 2018, att åter utreda för- och nackdelar med grytanlagsprov med levande grävlingar, om det finns alternativa metoder till att använda levande grävlingar i proven samt konsekvenserna av ett eventuellt förbud mot sådana prov.

Frågan skulle utredas igen, trots att dåvarande regering liksom djurskyddslagsutredningen (SOU 2011:75) menade att ”användning av levande grävling vid grytanlagsprov kan ifrågasättas med hänsyn till det lidande som provet innebär för grävlingen och eventuellt också för hunden”. Den 27 juni 2019 beslutade regeringen om tre myndighetsuppdrag kopplade till djurskydd. Ett av dem var det om grytanlagsprov med levande grävlingar, som alltså nu presenterats.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: