Djurens Rätt
22 November 2017

Interpellationsdebatt om tidigare avvänjning av smågrisar

Deltog i debatten gjorde Jens Holm (V), landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S), Carl Schlyter (MP) och Staffan Danielsson (C).

Här kan debatten ses och höras i sin helhet

Jens Holm ville ha svar på om Sven-Erik Bucht:
- avser att verka för att Jordbruksverket ska invänta det vetenskapliga rådets bedömning innan förslaget till nya föreskrifter för grisar får lov att träda i kraft?
- avser att vidta några åtgärder för att säkerställa att föreskrifter inte gör avsteg från djurskyddslagens förebyggande funktion?
- avser att vidta några åtgärder för att försäkra sig om att förslag på föreskrifter inom djurskyddet vilar på vetenskaplig grund, så att producentintresset inte går före omsorgen om djurens hälsa och välfärd?

Jens Holm framförde under debatten att han och många med honom blev både förvånade och upprörda, när det nya förslaget till nya föreskrifter om hållning av grisar kom. Han betonade att närhet mellan suggan och hennes avkommor är otroligt viktigt, att smågrisarna är nyfödda grisindivider som behöver närhet från suggan och en tidigare avvänjning avstyrks av i princip all expertis inom området. Djurens Rätt har tidigare rapporterat om den samlade kritiken från framstående forskare och om hur Jordbruksverket i och med att de beslutat om de nya föreskrifterna kör över både opinion och experter.

Jens Holm tog också upp att Jordbruksverket hänvisar till Livsmedelsstrategin när de lägger fram sitt regelförslag. Det här innebär enligt Jens Holm, att ett politiskt fastslaget ändamål allvarligt naggas i kanten eftersom strategin syftar till att Sverige ska kunna producera mer livsmedel men inte till priset av ett försämrat djurskydd, vilket blir konsekvensen av en tillåten tidigare avvänjning. Då måste, menar Jens Holm, regeringen agera. Bucht skulle kunna säga till Jordbruksverket att de får avvakta med att införa de nya föreskrifterna tills det vetenskapliga rådet är på plats.

Carl Schlyter inledde sitt inlägg i debatten med att säga att han delar mycket av kritiken från Jens Holm. Schlyter tar upp att den enda studie som Jordbruksverket hänvisar till inte är publicerad i någon vetenskaplig tidskrift. Han menar också att här det är fel väg att gå, att Sverige närmar sig mot hur det ser ut i andra länder, det borde istället vara tvärtom. Fokus på förebyggande djurhälsoarbete enligt livsmedelsstrategin, är något som frångås när tidigare avvänjning tillåts. Att se till varje enskilt djur, som lagen tolkats hittills, är också en princip som nu frångås. Schlyter hoppas att regeringen kan tydliggöra hela innebörden av livsmedelsstrategin för Jordbruksverket och uppmanar liksom Jens Holm, till att invänta det vetenskapliga rådet, särskilt mot bakgrund av att remissinstanserna var så väldigt kritiska och det finns vetenskapligt underlag om risk för ökad antibiotikaanvändning vid tidigare avvänjning.

Staffan Danielsson framför att han tycker att Jens Holm, Carl Schlyter, djurskyddsföreningar med flera gör en stor sak av ”något mer flexibla regler”. Sverige ligger i världsklass, importen ökar om vi har för hårda regler här och i andra länder har grisarna det sämre. Danielsson menar att det är både bra och nödvändigt att se över reglerna och göra de lite mer flexibla.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht säger att han har fullt förtroende för Jordbruksverket som expertmyndighet, det är de som gjort bedömningarna och det är inget som han som minister ska styra. Han betonar att djurvälfärden i Sverige är i världsklass och oslagbar och att en avvänjning tidigare än vid 26 dagar (ned till 21 dagar) endast gäller 10 procent av smågrisarna och att de villkor som är kopplade till den tidigare avvänjningen måste levas upp till.

Avslutningsvis konstaterade Jens Holm att han inte tycker att han fick svar på alla sina frågor och att den här ändringen kommer att slå direkt mot det som landsbygdsministern inledde sina inlägg i debatten med, nämligen det svenska djurskyddet som alla är så stolta över. Holm ställer också frågan, om metoder som används i andra länder idag, som tidigare avvänjning till exempel, nu börjar användas också i Sverige, vad har vi då att vara stolta över? Minimikravet enligt Holm, är att Jordbruksverket inväntar det vetenskapliga rådet.

Uppmaningen om att invänta det vetenskapliga rådet kommenterade Bucht med att det inte är något konstigt alls att Jordbruksverket gjort de här ändringarna, de gör fortlöpande översyner av sina föreskrifter. Det arbetet menar Bucht, kan inte stanna upp i väntan på ett vetenskapligt råd. Jordbruksverket är en självständig myndighet och den studie de använt som underlag till ändringen om tidigare tillåten avvänjning, betonar Bucht, är granskad av forskare på SLU och SVA.

Värt att poängtera är att den enda studie som Jordbruksverket tagit hänsyn till när de föreslagit en tidigare tillåten avvänjningstid, är grisbranschens egen begränsade och kritiserade pilotstudie. Köttbranschen har spridit felaktig information om studien och de granskande experternas slutsatser. EFSA:s (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) rekommendation som är att avvänjning inte ska ske innan fyra veckors ålder, bortser Jordbruksverket från.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: