Djurens Rätt
25 April 2016

Jordbruksverket föreslår nya betesregler

Jordbruksverket vill göra reglerna mer flexibla och förslaget syftar till att det ska bli enklare att hålla djuren på bete.

Tidigare krav på journalföring över när djuren hållits inne av olika anledningar under betesperioden, tas bort. Stryks görs också nuvarande lista över tillåtna anledningar till att hålla korna inne. Det blir enligt förslaget istället helt och hållet upp till djurhållaren att avgöra vilka dagar korna ska hållas inomhus. Exempel på anledningar till att hålla korna inne under betesperioden, som nämns i Jordbruksverkets konsekvensutredning och som inte finns med i den paragraf som reglerar detta idag, är "väderleksförhållanden som visserligen inte är av sådan art att djuren nödvändigtvis behöver skyddas men som ändå kan vara besvärande för djuren eller vara sådant att produktionen påverkas negativt."

En ny definition av bete införs: mark med växande växter som kan betas av djuren och som finns i sådan mängd och kvalitet att det är möjligt för djuren att med ett naturligt betesbeteende kunna beta samtidigt. Det är positivt att det tydliggörs att djuren ska kunna utföra sitt naturliga betesbeteende. Samtidigt stryks nuvarande råd om hur många kor som maximalt bör hållas per hektar betesmark, vilket är oroväckande.

Fortsättningsvis ska det anses tillräckligt att korna är på betet 6 timmar per dygn. Enligt föreskriften ska nötdjur som hålls för mjölkproduktion "anses hållna ute i ett dygn om de under dygnet kommer ut och kan vistas ute under en sammanhängande tidsperiod på minst 6 timmar". Märkligt tycker vi, eftersom sex timmar endast är en fjärdedel av ett dygn och borde räknas som just det.

- Sammanfattningsvis, utan att ha gått igenom remissen i sin helhet ännu, ser vi med oro på flera av de förslagna förändringarna. Att det ska vara fritt fram att hålla korna inne av produktionsskäl är helt oacceptabelt. Vi frågar oss också hur det kommer vara möjligt för länsstyrelsernas djurskyddsinspektörer att kontrollera att djuren hålls på bete i den omfattning lagen kräver, när krav på journalföringen och sammanhängande period helt tas bort? Djurskyddskontroll av bete är redan idag svårt att genomföra och Jordbruksverkets förslag till förändringar kommer försvåra kontrollen ytterligare, säger Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt.

Remissvar ska vara inkomna till Jordbruksverket senast 22 april. Djurens Rätt kommer att svara på remissen och svaret publiceras i sin helhet på vår hemsida.

Djurens Rätt har under en lång tid aktivt arbetat för att beteslagstiftningen inte ska försämras, för att betesrätten för kor ska utökas och för att också kalvar och tjurar ska få rätt till bete. Vi har lyft frågan i flertalet debattartiklar, rapporter och skrivelser. I oktober 2015 skickade vi skrivelsen "Varför betesrätten måste värnas" till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: