Djurens Rätt
24 October 2012

Jordbruksverket: krabbor känner smärta och omfattas av djurskyddslagen

Det är i svaret på en skrivelse som Djurens Rätt skickade för två år sedan som Jordbruksverket framför detta. Djurens Rätt bad om ett uttalande angående att krabbor fångas och får sina klor avbrutna och sedan slängs tillbaka i vattnet.

I sitt svar framför Jordbruksverket att krabbor, när de fångats, omfattas av djurskyddslagen. Det är en omtvistad fråga i vilken utsträckning viltfångade djur omfattas av djurskyddslagen, eftersom lagen bara gäller djur i fångenskap. Det är därför som viltfångade fiskar kan lämnas att kvävas till döds, medan det är förbjudet att döda exempelvis guldfiskar på det sättet. Jordbruksverkets uttalande innebär som Djurens Rätt tolkar det att vattenlevande vilda djur omfattas av djurskyddslagen när de lämnat vattnet:

Krabbor som fiskas upp i syfte att brytas klor av för att sedan slängas tillbaka i vattnet omfattas av djurskydds-lagstiftningen och de ska därmed behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande.

Jordbruksverket hänvisar också till en rapport från Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA, angående lidande hos ryggradslösa djur:

Enligt EFSAs rapport /.../ har de största kräftdjuren ett komplext beteende och verkar ha någon form av medvetande. De har ett system för smärta och en betydande inlärningsförmåga. /---/ Av EFSAs rapport framgår bland annat att olika sätt att avlägsna delar av kroppen medan kräftdjuret är levande troligen orsakar smärta och lidande

Dela: