Djurens Rätt
29 October 2021

Kan bli krav på att beakta klimatet, människors hälsa och djuromsorg vid offentlig upphandling

Förslaget, som nu skickas ut på remiss, innebär att det som i dag endast är en rekommendation i lagen nu blir till en skyldighet. I promemorian föreslås en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att beakta klimatet vid offentlig upphand­ling. Myndigheterna och enheterna ska även beakta miljön, männi­skors hälsa, djuromsorg samt sociala och arbetsrättsliga aspekter när det är relevant med hänsyn till upp­hand­lingens syfte. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Staten, kommuner och regioner med tillhörande enheter kan vid upphandling av produkter från djur ställa vissa djurskyddskrav. Det vanligaste är att Upphandlingsmyndighetens kriterier används. Dessa djurskyddskrav rör uppfödning, transport och slakt, och finns på olika nivåer. Djurens Rätt granskar årligen kommunernas arbete med detta som en del av rankingen Djurvänlig kommun.

- Vi är glada över att regeringen lyssnat på Djurens Rätt, och vi ser i vårt arbete med kommunerna ett stort intresse för att ställa djurskyddskrav. Samtidigt finns det fortfarande många som mest låter prislappen styra, och dessa är svårare att komma åt. Det här förslaget kan bli ett väldigt viktigt verktyg för att höja nivån och få eftersläntrarna med på tåget, men det får inte bli ett förtäckt sätt att gynna ökad animalieproduktion i Sverige, säger Cecilia Mille, sakkunnig i hållbarhetsfrågor på Djurens Rätt.

I beskrivningen av förslaget nämns möjligheten att ställa krav i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning som något som per automatik främjar en god djuromsorg. Många kommuner väljer dock redan idag att ställa betydligt högre krav och har högre ambitionsnivå för djurskyddet än svensk lag, vilket Djurens Rätt tycker är bra och uppmuntrar fler att göra.

- Generellt kan sägas att krav på utevistelse saknas för de allra flesta djurslag i svensk lagstiftning, trots att det är mycket viktigt för djurvälfärden. Grisar, kycklingar och hönor är exempel på djurslag där utevistelse sällan förekommer, säger Cecilia Mille.

Djurens Rätt ser också att det finns utrymme för utveckling när det gäller Upphandlingsmyndighetens djurskyddskriterier, eftersom det för vissa djurslag saknas viktiga delar. För fiskar och skaldjur finns det i dagsläget inga djurskyddskriterier alls. Några av de djurvälfärdsproblem som finns inom kycklinguppfödningen, som användandet av turbokycklingar och plågsamma bedövningsmetoder vid slakt, finns även inom de uppfödningsformer som möter de högst ställda djurskyddskriterierna. Detta är några exempel på vad Djurens Rätt lyfter i samband med Upphandlingsmyndighetens översyn av djurskyddskriterierna, där Djurens Rätt deltar aktivt.

Cecilia Mille

Cecilia Mille

Sakkunnig i hållbarhetsfrågor
Dela: