Djurens Rätt
05 February 2014

Kartläggning avslöjar bristfällig finansiering av alternativ till djurförsök

– Vi är besvikna över att EU:s medlemsländer ännu inte uppfattat att EU:s lagstiftning kräver att de aktivt ska bidra till utvecklingen av alternativ till djurförsök, säger Cecilia Mille, internationellt ansvarig på Djurens Rätt. I dagsläget används miljoner djur i djurförsök i EU varje år, och så länge medlemsländerna inte gör något åt det kommer situationen att förbli oförändrad. Vi uppmanar EU-kommissionen att säkerställa att medlemsländerna fullföljer sina skyldigheter.

Kartläggningen, som denna vecka publiceras i den vetenskapliga tidskriften Altex, genomfördes av European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) där Djurens Rätt ingår som en av medlemsorganisationerna. I undersökningen ombads EU-ländernas regeringar att redogöra för hur finansieringen för att utveckla alternativ till djurförsök ser ut. Syftet var att se om de uppfyller EU-direktiv 2010/63/EU som trädde i kraft i januari 2013 och som slår fast att länderna ska bidra till utvecklingen av alternativa metoder.

Endast hälften av länderna svarade på undersökningen och av dem var det endast sju som kunde redogöra för att särskilda medel fanns avsatta: Belgien, Danmark, Finland, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike. Den totala summan som avsattes på djurförsöksfri forskning i dessa länder uppgick under 2013 till 18,7 miljoner euro. Störst summa satsade Storbritannien, med 11 miljoner euro under 2013.

Hos de svarande länderna utgör satsningen på alternativ till djurförsök av mellan 0 och 0,036 procent av vad som totalt investeras i forskning.

I fyra länder - Danmark, Finland, Storbritannien och Österrike - hade finansieringen ökat efter att EU:s lagstiftning trädde i kraft. I Danmark har ett center för alternativ till djurförsök instiftas, och Spanien har indikerat att ett nätverk ska bildas för att utveckla alternativ till djurförsök. I Sverige finns ett regeringsförslag om att inrätta ett kompetenscentrum för alternativ till djurförsök, vid Jordbruksverket. Några extra pengar har dock inte avsatts för att finansiera verksamheten.

Övriga länder som svarade hade ingen finansiering avsatt under 2013 eller tidigare år. Dessa länder är Irland, Lettland, Luxemburg, Slovakien, Spanien och Tjeckien.

Dela: