Djurens Rätt
05 May 2013

Kastreringsbussen och Djurens Rätt i samarbete

I Abbekås hamnområde, mellan Ystad och Trelleborg, har det under många år funnits en grupp hemlösa katter. Med åren har denna grupp blivit allt större som en naturlig följd av att de okastrerade individerna förökat sig okontrollerat. Eftersom dessa katter blev matade av byns fiskare var levnadsförhållandena för katterna relativt goda, vilket också märks på hur många avkommor de får.

En djurvän i Abbekås blev engagerad i de hemlösa katternas situation och tog kontakt med Kastreringsbussen för att hitta en lösning och för att förändra situationen för dessa katter. Eftersom det inte finns någon egentlig ägare till dessa katter var det avgörande att Djuren Rätt gick in och stöttade den här insatsen. Tack vare pengar som testamenterats till Djurens Rätt kunde Kastreringsbussen finansiera insatsen för katterna i Abbekås.

Efter att ha byggt upp ett samarbete med fiskarna, som kände till kattgruppen och som också var kända för katterna, startade hjälpinsatserna. Under tre arbetsdagar fångades alla tio i den här kattkolonin in. Samtliga katter i gruppen kastrerades, id-märktes och vaccinerades. De äldre hankatterna bar tydliga spår av revirstrider, en hade en böld i en tass och en annan en böld i ett öra. Dessa katter medicinerades och behandlades för sina skador.

Det har tillkommit och försvunnit en hel del katter ur denna koloni under årens gång. Hankatter har lämnat reviret, bybor vittnade om att kattungar brukade dödas och i konkurrens om mat och boplatser har svaga individer dött eller sökt sig till nya revir.

De katter som levde i denna koloni var förvildade, men vana vid och beroende av att matas av människor. Kastreringsbussen bedömde att de förhållanden som de levde under möjliggjorde att katterna kunde släppas tillbaka till sin invanda miljö. Där matas de regelbundet och där finns skydd mot regn, vind och kyla. Inga av de äldre individer som kastrerades bar tecken på köldskador eller dylikt, deras pälsar var tjocka och de var väl rustade för ett liv utomhus.

Katten – en familjemedlem!

I Sverige finns 1 159 000 katter i hushåll, enligt en undersökning gjord av Statistiska Centralbyrån 2012. Det finns där utöver ett okänt antal katter som helt saknar mänsklig familjetillhörighet.

Katten är en levande individ men betraktas allt för ofta, som en slit- och slängvara. De som överges och släpps ut i hemlöshet har stora svårigheter att klara sin egen överlevnad och lever ofta i misär. Hemlöshet uppstår till följd av ett bristande ansvar för omsorg och tillsyn av en familjemedlem.

Djurens Rätt anser att det inte är etiskt försvarbart att en katt ska dö för att den är hemlös.

Kastreringsbussen i Skåne

Kastreringsbussen i Skåne har inlett ett samarbete med Djurens Rätt angående en TNRM-kampanj. TNRM står för Trap, Neuter, Return, Manage, som fritt översatt står för fånga, kastrera, återbörda och sköta/förvalta. Metoden innebär att hemlösa katter fångas in och genomgår en hälsokontroll, vaccineras och kastreras. Tama katter och ungar omplaceras, medan de förvildade katterna återplaceras i sitt invanda revir, där de får skydd, mat och daglig tillsyn av volontärer.

Möjligt tack vare riktad gåva i testamente

Samarbetet har blivit möjligt tack vare pengar som testamenterats till Djurens Rätt. I testamentet framgår tydligt till vad pengagåvan kan och ska användas till.

Djurens Rätt har beslutat att finansiera kastrering av fem kattkolonier i Skåne och ett avtal har upprättats. För arbetet i samtliga kolonier gäller att de individer som kan anpassas som familjedjur ska placeras i en sådan miljö.

  • Abbekås hamn. I Abbekås hamnområde lever en stor grupp förvildade katter. De matas av fiskarna som arbetar i hamnen och har skydd under fiskebodarna.
  • Örsjö Skurup. Två gästarbetare hyr en gård vars förra ägare lämnat efter sig en stor grupp förvildade katter. Katterna kommer fortsätta leva som vilda katter på gården med tillgång till tak över huvudet och matning.
  • Landskrona. I Sveriges största koloniområde Kopparhögarna finns en stor grupp hemlösa katter som efter kastrering kommer att få tillsyn och stödutfodring av volontärer.
  • Hörby. En stor mängd hemlösa katter har sökt sig till en privat trädgård och förökat sig. De tamaste ska omplaceras och de skygga få leva vidare i sitt revir med möjlighet till tak över huvudet och stödutfodring.
  • Landskrona. Två gårdar har blivit övergivna och katterna med dem, som sökt sig till en bebodd granngård. Katterna lever både på de övergivna gårdarna och på granngården. De boende där kommer att fortsätta tillsyn och stödutfodring.

Vill du testamentera till en djurvänligare värld?

Beställ då Djurens Rätts testamnetshäfte genom att klicka här, eller via telefon 031-775 95 80 eller e-post 
liv.linder@djurensratt.se.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: