Djurens Rätt
22 April 2021

Kosläpp - snart historia?

–  Jag förstår att många blir glada när man ser kor springa ut på betet, men bakom de gröna ängarnas kulisser pågår ett påverkansarbete för slopad betesrätt. Det är viktigt att politikerna tar kunskap om djurs behov på allvar och inser att utevistelse med bete är grundläggande för alla kors möjligheter till en god djurvälfärd, även de som hålls i lösdrift. Stå upp för betesrätten, värna den för alla kor och ge fler djur lagstadgad rätt att komma ut på bete, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Korna i mjölkindustrin ska enligt den svenska djurskyddslagstiftningen få komma ut på bete minst sex timmar om dagen två till fyra månader under sommarhalvåret. Antalet månader beror på var i landet djuren hålls. Djur som är yngre än sex månader och tjurar är undantagna betesrätten. Att korna ska få komma ut på bete är i grunden reglerat i djurskyddsförordningens 2 kap 3 § som säger att “Nötkreatur som hålls för mjölkproduktion och som är äldre än sex månader ska hållas på bete sommartid”. Det är regeringen som beslutar om ändringar i djurskyddsförordningen.

LRF vill slopa betesrätten

Som Djurens Rätt tidigare rapporterat om , driver mjölkbranschen på för att ta bort eller försämra kornas rätt att få komma ut på bete. Ett aktuellt exempel på det är att LRF:s riksförbundsstämma i höstas tog beslut om att LRF ska verka för att beteslagstiftningen görs mer flexibel. Vilket i det här fallet betyder att de ska verka för att kor som hålls i lösdrift inomhus (vilket de flesta kor i Sverige gör), bör undantas från beteskravet. LRF-stämman beslöt “att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en mer flexibel svensk lagstiftning kring betesdrift för nötkreatur för mjölkproduktion i lösdriftsstallar”. Motionen som beslutet syftar på (“motionens intentioner”) innehöll följande yrkande “att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen att verka för att lagstiftningen ändras så att nötkreatur i lösdriftsstallar undantas från kravet på bete och utevistelse”.

– Hur kornas inomhusmiljö är utformad är självklart viktigt eftersom de spenderar så mycket tid där. Men att tro att moderna stallar kan ersätta kornas tid utomhus på bete är direkt felaktigt. Okunskapen om djurens behov är ibland skrämmande, säger Camilla Bergvall.

För konsumenterna är utevistelsen viktig. I en opinionsundersökning av YouGov från februari 2021 svarade 84 procent av de anser att det är viktigt eller mycket viktigt att djuren får vistas utomhus.

Lösdrift kan inte ersätta betesgång

Kornas möjligheter till naturligt beteende är starkt begränsade inomhus, också i så kallade lösdriftssystem. Möjligheter till rörelse och sociala interaktioner är helt andra på bete än inomhus i lösdriftstallar, som många gånger har hårda och hala golv. Betet är positivt för kornas ben- och klövhälsa. En studie vid Sveriges lantbruksuniversitet från år 2019, där belastningsfördelningen på kornas klövar vid olika underlag jämfördes, visar att betet är överlägset både betonggolv och gummibeklädda golv. Den ökade rörligheten på bete är förknippad med bättre hälsa och dessutom kan kor på bete beta färskt gräs. Forskning från 2017 visade att kor i lösdrift vill arbeta genom att öppna en tung dörr, lika mycket för att få komma ut som för att få tillgång till färskt foder. Det visar att korna är starkt motiverade att få komma ut. En studie från 2021 visade att tillgång till bete ökar kornas känslomässiga välmående.

Djurens Rätt vill se

En värnad och stärkt betesrätt. Fler nötdjur bör få rätt till utevistelse och bete. 

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: