Djurens Rätt
19 July 2021

Minkfarm i rätten - använde för små burar

I djurskyddslagen anges att alla djur ska hållas på ett sätt som främjar deras välfärd och på ett sätt som gör att de kan bete sig naturligt. Jordbruksverket har utifrån det tagit fram minsta mått för hur små burar exempelvis minkar får stängas in i. Mått som också till stor del är en anpassning till minkfarmernas ekonomiska möjlighet att föda upp djur för päls. 

Även de godkända burarna kan vara för små

En minkfarm fick ett föreläggande från Länsstyrelsen i Blekinge förra året eftersom vissa burar var för små. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten som gav minkfarmen rätt att slippa åtgärda burarna då avvikelsen ansågs vara av mindre skala. Länsstyrelsen överklagade i sin tur sedan domen till Kammarrätten. De minsta burarna hade mer än 23 % för kort längd, vilket motsvarar sju centimeter, och 18 % för liten area i etagen på burarna. 

Länsstyrelsen i Blekinge hänvisar till SCAW, nationellt centrum för djurvälfärd i sin argumentation. I underlaget framkommer det att en liten förändring i burstorlek varken gör skillnad till det bättre eller sämre för minkarna, eftersom burarna redan är så pass små. Men minimimåtten finns där av en anledning och ska följas som minsta nivå.

Studierna visar enligt SCAW snarare att dagens godkända  burar inte är tillräckligt stora för att uppfylla minkens behov av att utföra  naturliga beteenden, vilket innebär att buren oavsett om den är för liten eller  uppfyller minimimåtten riskerar att utsätta minken för en dålig välfärd.  SCAW menar att det är svårt att säga ifall en minskad burstorlek bidrar till  ökad stress då minken redan hålls i en stressfylld miljö .

Djurskyddsintresset viktigast

Kammarrätten gav Länsstyrelsen rätt och menar i sin dom att djurskyddsintresset ska väga högre i en avvägning mellan andra intressen som exempelvis ekonomiska eller produktionstekniska. Kammarrätten ansåg inte att de små burarna kan betecknas som mindre avvikelser, till skillnad från Förvaltningsrättens tidigare dom.  

– Jag ser det här som en vinst för djuren och djurskyddslagstiftningen. Det som står i lagstiftningen är tydliga miniminivåer och djuren behöver behandlas mycket bättre än så. I förlängningen arbetar vi på Djurens Rätt för att hållandet av minkar i burar ska förbjudas helt, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

Minkarna levde majoriteten av livet i för små burar

Minkfarmen menade i sin tur att de inte ska behöva åtgärda burarna eftersom de har gott rykte inom branschen och väl uppfyller annan djurskyddslagstiftning inklusive kontroller från WelFur. De menade även att faktumet att all yta används av minkarna kan användas som argument för att den lägre höjden är godtagbar, samt att minkarna bara vistas där under fem månader. 

Minkfarmen hävdade även att överklagandet från Länsstyrelsen är ett tecken på lobbyism för en bättre djurskyddslag. Kammarrättens beslut tyder snarare på att överklagandet var befogat för att se till att djurskyddslagstiftningens miniminivåer följs.

– De fem månader som minkarna har spenderat i för små burar är majoriteten av deras liv eftersom de dödas för sin päls vid en ålder på sex till åtta månader. Minkar är aktiva rovdjur som omöjligt kan få utlopp för naturliga beteenden i små gallerburar, det är därför anmärkningsvärt att den här minkfarmen ville få rätt att använda ännu mindre burar än minimikraven, avslutar Camilla Bergvall.

Minkfarmen får inte använda burarna

Domen innebär att Länsstyrelsens föreläggande från 2020 gäller och att minkfarmen behöver åtgärda de 13 skugghus (längor med burar) med för små burar innan 2023. Tills dess får inte minkar stängas in i burarna. Eftersom minkfarmen nu har avelsförbud, som alla andra minkfarmer i Sverige ,  och står utan inkomst, är det osannolikt att en investering i nya burar kan göras. Domen kan dock fortfarande överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. 

Liten ordlista

  • Förvaltningsrätt - domstolen för tvister mellan myndigheter och företag eller enskilda personer. Första instans efter överklagande av ett myndighetsbeslut.
  • Kammarrätt - andra instans efter att en part i målet överklagat en dom i Förvaltningsrätten. 
  • Högsta förvaltningsdomstolen - tredje och sista instans om någon part i målet fortsatt inte är nöjd med domen i Kammarrätten och gjort ett överklagande. 
  • Föreläggande - beslut av domstol eller myndighet om att något ska åtgärdas. 

Läs mer om rättssystemet hos Sveriges domstolar .

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: