Djurens Rätt
23 April 2018

Nederländerna kan – kan Sverige?

Provrör i stället för att operera in tumörer på levande möss. Allergitester på cellodlingar i stället för i ögonen på djur. Skriva ut mänsklig hud i en skrivare. Eller räkna matte i stället för att utsätta hundar för insulindoser. Möt pionjärerna som forskar och utvecklar metoder som är effektivare än djurförsök.

Denna text publicerades ursprungligen i Tidningen Djurens Rätt nummer 1/2018. Läs fler texter i serien här. Text av Bruno Lundgren.

År 2010 antog Europaparlamentet det så kallade Djurförsöksdirektivet, med syftet att ersätta djurförsök med djurfria metoder. 2017 beslutade Holland, att som första land anta en strategi för att genomföra detta. Det innebär att landet till 2025 ska ha fasat ut många av de djurförsök som görs idag.

– Det är föredömligt. Nu kan andra länder använda Nederländernas exempel. Eftersom det hänger på att nya metoder utvecklas och valideras så är det avgörande att andra medlemsländer nu tar fram målsättningar och handlingsplaner så att pengar riktas till att utveckla djurfri forskning, säger Camilla Björkbom.

Sverige har än så länge inte tagit något liknande beslut som Nederländerna.

– Eftersom Sverige står bakom EU:s försöksdjursdirektiv och vill verka i dess anda, så är övergången till djurfri forskning något som politiker måste prioritera, säger Camilla Björkbom.

EU-direktivet är tydligt, menar Camilla Björkbom, med att en övergång till djurfri forskning är målet.

– Sverige har en lång tradition som forskningsnation och här går det att kombinera både att skona djur från lidande och att ligga i framkant i forskningen, säger hon.

Förra året, år 2017, invigdes i Sverige ett så kallat 3R-center, ett kompetenscentrum med målet att minska antalet djur som utsätts för djurförsök. Redan år 2011 skrev Djurens Rätt i ett remissyttrande: ”I Sverige är det inte någon myndighet som har resurser för, och som aktivt arbetar med, att främja användning av och att sprida information om 3R. Djurens Rätt föreslår därför att det ska skapas ett 3R-center med ansvar för dessa uppgifter”.

– Djurens Rätt har drivit vikten av att Sveriges 3R-center inrättas och får tillräcklig finansiering, säger Camilla Björkbom. Det är en viktig grundbult för att uppnå EU-direktivets slutliga mål om utfasning av djurförsök. Med centret på plats vill vi att Sverige antar mål på vägen mot utfasningen av djurförsök och tar fram handlingsplaner för hur djurförsöken ska minska inom olika forskningsområden.

Camilla Björkbom menar att många politiker dock missuppfattat 3R-centrets verksamhet.

– En missuppfattning jag hör är att en del politiker trott att 3R-centret ska utveckla alternativa metoder. Men 3R-centret kommer att fungera mer som en kunskapsbank, och inte själva utveckla alternativen.

– Det är viktigt att komma ihåg att 3R-centret är ett viktigt steg på vägen för att uppnå EU-direktivets mål. Men för att få ut mesta möjliga av de pengar vi satsar på 3R-centret bör Sverige också anta mål om utfasning, säger Camilla Björkbom.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: