Djurens Rätt
01 April 2019

Nu har Sveriges nya djurskyddslag trätt ikraft

– Vi gläds åt att den nya djurskyddslagen är på plats. Nu fortsätter arbetet för att lagens intentioner blir verklighet, till exempel att djur ska kunna bete sig naturligt, hållas och skötas på ett sådant sätt att deras välfärd främjas och kunna röra sig obehindrat. Det kommer kräva en hel del förändringar, inte minst när det kommer till hållning av djur i bur, säger Sebastian Wiklund, ansvarig för politiskt arbete på Djurens Rätt.

Den nya djurskyddslagen röstades igenom i riksdagen den 14 juni 2018 och ersätter den tidigare djurskyddslagen från 1988. Grunden till framtagandet av den nya djurskyddslagen är utredningen Ny djurskyddslag från år 2011.

– Det är mycket positivt att det i den nya lagen tydliggörs att det är förbjudet att överge djur och att övergivna och förvildade katter omfattas av djurskyddslagen. Vi och många med oss vill också se att det införs krav på märkning och registrering av katter. För att kunna komma närmare en lösning på det allvarliga djurskyddsproblemet med hemlösa katter, är det absolut nödvändigt att det införs krav på märkning och registrering. Den frågan utreds just nu av regeringen, säger Sebastian Wiklund.

Lex Maja träder i kraft

Äntligen blir Lex Maja verklighet! En sekretessbrytande bestämmelse vid vanvård av djur införs i Offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att hälso- och sjukvårdspersonal och socialtjänsten får lämna uppgifter om djurskyddsproblem vidare till den berörda kontrollmyndigheten.

Trots ny djurskyddslag - fortsatt burhållning av minkar och hönor

Trots att den nya djurskyddslagen förtydligar att djur har rätt att bete sig naturligt så tillåts fortsatt uppfödning av minkar i burar. Regeringen beslutade vid sidan om förslaget till den nya djurskyddslagen att ge Jordbruksverket i uppdrag att utvärdera välfärden hos minkar inom pälsdjursproduktionen. Uppdraget redovisades i januari.

Också burhållning av hönor är fortsatt tillåtet, trots att det i nya lagens 2 kap. 6 § står att stall och andra förvaringssystem för djur ska ge djuren ”utrymme att kunna röra sig obehindrat och att kunna vila på ett för djuren lämpligt sätt”. Jordbruksverket är den myndighet som tar fram detaljerade bestämmelser. I de nya föreskrifterna för fjäderfän, L 111, står det fortfarande att värphöns i bur får hållas på 0,060 m2 per djur med 15 cm sittpinne och 0,015 m2 ströbad.

– Vi har uppmärksammat Jordbruksverket på att det, enligt ny forskning, är för lite utrymme för att hönorna ska kunna röra sig obehindrat och kunna vila på ett för djuren lämpligt sätt. I de burar som idag är tillåtna och som hönor hålls i, kan inte hönorna röra sig obehindrat, säger Linda Björklund, sakkunnig etolog på Djurens Rätt.

Utöver de exempel på behov som nämns i lagrådsremissen och som är kopplade till rörelse, har också hönor behov av att röra sig genom att förflytta sig, exempelvis när de går omkring och pickar och krafsar i marken/underlaget i samband med födosök som är en viktig del av naturligt beteende.

Elefanter och sjölejon förbjuds på cirkus

Förbudet mot vissa djur på cirkus utvidgas nu så att det inte längre är tillåtet med elefanter och sjölejon på cirkus. Djurens Rätt välkomnar ändringen.

– Förra regeringen delade djurskyddsutredningens bedömning om att det saknas praktiska förutsättningar för att hålla elefanter och sjölejon på cirkus på ett sätt som tillåter djuren att bete sig naturligt. Det håller vi med om. Men, en överväldigande andel svenskar står bakom ett uttalat förbud mot alla vilda djur på cirkus och fler steg behövs för att Sverige ska hänga med i utvecklingen internationellt, säger Sebastian Wiklund.

Ett alternativ vore en så kallad "positiv lista", en lista över vilka djurslag som får visas på cirkus, inte vilka som är förbjudna, som är fallet idag.

Positivt kring djur i träning och tävling

Skrivningar i den nya djurskyddslagen om stärkt skyddet för djur i samband med träning och tävling är positiva, t.ex. förslaget om att det ska införas ett förbud mot att tillfoga djur skada, och mot att använda utrustning som kan orsaka djuret lidande eller skada, i samband med träning och tävling. 

– Det är mycket bra att det tydliggörs att djur ska ha möjlighet att bete sig naturligt, och att beteendestörningar ska förebyggas, liksom att det uttryckligen i nya lagen står att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att deras välfärd främjas. Vi hoppas också att djurskyddsutredningens förslag på krav på att djur ska hållas lösgående kommer bli verklighet, eftersom att hålla djur uppbundna (mer än tillfälligtvis) starkt begränsar deras möjligheter till naturligt beteende, säger Linda Björklund.

Den frågan utreds av Jordbruksverket och ska redovisas 1 juli 2019.

Djurens Rätt delar avslutningsvis bedömningen om att kunskap om djur är mycket viktigt för en god djurhållning och ser positivt på ett nytt krav på att alla som tar hand om djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: