Djurens Rätt
23 April 2021

Ny forskning visar återigen att den etiska prövningen för djurförsök inte fungerar

Etisk prövning är ett krav enligt EU:s försöksdjursdirektiv men Sverige har haft etiska nämnder sedan 1970-talet. Forskare i Sverige har under flera år larmat om problemen i de etiska nämndernas beslutsfattande.1-3Trots det visar nu en ny forskningsrapport publicerad inom ramen för ett pilotprojekt om de etiska nämnderna att problemen finns kvar.1 Problemen i nämnderna har diskuterats på politikernivå men det verkar inte finnas någon ljusning i sikte.

Under fjolårets motionsrunda föreslogs att den etiska prövningen för djurförsök skulle ses över för att komma till rätta med de problem som nu bekräftats i studien.4 Bland annat föreslogs att de djurförsöksetiska nämnderna ska få handläggarstöd, att djurförsök som visar sig leda till större lidande än ansökan angett ska avbrytas samt att nämndernas ledamöter ska utbildas i alternativa metoder, etologi och etik. 

Sveriges Miljö- och Jordbruksutskott avslog nyligen, efter att ha fått ta del av den ovan nämnda pilotstudien, samtliga yrkanden som handlade om att förbättra den etiska prövningen för djurförsök med följande motivering:

Utskottet konstaterar inledningsvis att det finns ett omfattande och detaljerat regelverk som bl.a. rör om djurförsök ska tillåtas, hur den djurförsöksetiska bedömningen ska gå till och hur djurförsök ska bedrivas. När det gäller de djurförsöksetiska nämndernas sammansättning vill utskottet framhålla att denna fråga har varit föremål för närmare överväganden vid ett flertal tillfällen, och utskottet anser inte att det finns anledning att nu ta initiativ till någon förändring i detta hänseende. Av redovisningen ovan framgår att Jordbruksverket regelbundet håller ledamots- och temautbildningar för de regionala djurförsöksetiska nämnderna, något som enligt utskottets mening torde bidra till att rusta ledamöterna för deras uppdrag. Utskottet ser positivt på den studie om de djurförsöksetiska nämndernas arbete som har genomförts vid SLU, och förutsätter att resultaten av studien tas tillvara för att på olika sätt förbättra arbetet i nämnderna.5

Det stämmer att Sverige har ett omfattande regelverk för djurförsöksverksamhet och att problemen med den etiska prövningen har behandlats tidigare. Problemet är att det trots allt detta fortfarande inte fungerar. De brister som forskarna i pilotstudien har identifierat är ett resultat av det upplägg som Miljö- och jordbruksutskottet beskriver. Ett resultat från den nya forskningsrapporten var dock just att utbildningen av nämndernas ledamöter inte fungerar som den ska.

Den nya studien visar att Sverige efter många år med detaljerade regler och förbud mot onödigt lidande alltjämt inte klarar av att forma en rättssäker etisk prövning som garanterar en god avvägning mellan nytta och lidande eller att minskat lidande faktiskt uppnås.

Källor

  1. Röcklinsberg, H., 2015, Lay Persons Involvement and Public Interest. Ethical Assessment in Animal Ethics Committees in Sweden. The Swedish Transition Process of the EU Directive 2010/63/EU With Regard to Harm-Benefit Analysis in Animal Ethics Committees. ALTEX 2015, 4, 45–48.
  2. Svärd, P-A., 2017. Normative Dilemmas in Sweden's Ethical Review Policy for Animal Experiments, i Global Journal of Animal Law. 5:2, 102-134. 
  3. Tjärnström m.fl., 2018, Emotions and Ethical Decision-Making in Animal Ethics Committees, i Animals 8(10):181
  4. Falkhaven E., m.fl., Motion 2020/21:3680 - Fasa ut djurförsöken och forma en fungerande djurförsöksetisk prövning.
  5. Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU10, s. 55.
Dela: