Djurens Rätt
01 March 2022

Nya IPCC-rapporten: Akuta klimatanpassningar nödvändiga för att rädda djur, natur och människoliv

Att animalieproduktion bidrar starkt till klimatförändringarna är ingen nyhet, och det är heller inte orsakerna till det förändrade klimatet som är i fokus i den nya delrapporten. Det är dyster läsning, och utöver att varna för det snabbt krympande fönster som finns för att hejda utvecklingen framgår även en annan bild: För att skydda människor, djur, ekosystem och livsmedelsproduktion krävs omfattande anpassningar till de klimatförändringar som inte längre kan undvikas.

Djurens Rätt har studerat den omfattande rapporten och konstaterar att det finns starka kopplingar mellan djuruppfödning och klimatförändringar också gällande effekter, anpassning och sårbarhet:

  • Risken för vattenbrist identifieras som en mycket allvarlig och trolig effekt av klimatförändringarna. Djuruppfödning kräver stora mängder vatten och bidrar till ökad risk för föroreningar av dricksvatten.
  • Klimatförändringarna utgör ett ökande hot mot matproduktion och -tillgång. Matsäkerheten hotas redan nu i delar av världen och risken för matbrist ökar. Att öka andelen växtbaserad mat gör att maten räcker till fler samtidigt som det minskar sårbarheten i ekosystemen.
  • Sjukdomar hos människor och djur, inklusive zoonoser, dyker upp i nya områden. Intensiv djuruppfödning ökar risken för zoonoser.

Läs mer om skillnaderna i miljö- och klimatpåverkan mellan växtbaserad mat och animalier här.

Den svenska regeringen har ambitionen att Sverige ska vara världsledande i arbetet med att motverka den globala uppvärmningen. Sverige är förvisso bland de bästa i världen när det gäller uppfylla FN:s hållbarhetsmål, men brister beträffande de mål som har anknytning till livsmedel. (1)

Djurfabrikerna fortsätter att få subventioner och den svenska Livsmedelsstrategin har som en av sina målsättningar att öka animalieproduktionen i Sverige. Den miljard av EU:s jordbruksstöd som Sverige själv kan rikta mot en viss produktionsgren landar hos mjölk– och nötköttsproducenter. Under februari lanserade regeringen ett stödpaket på nästan 300 miljoner till gris- och fjäderfä-industrin. Matematiken går inte ihop, och jag förväntar mig att den här akuta krisen avspeglas i partiernas vallöften, säger Cecilia Mille, sakkunnig inom hållbarhetsfrågor hos Djurens Rätt.

Denna delrapport är den näst sista i FNs klimatpanels sjätte kunskapsutvärdering, (AR6, 6th Assessment report). Runt 300 forskare har granskat tiotusentals vetenskapliga artiklar och utifrån detta bedömt sannolikheten för olika utfall.

Samtidigt som ICCP-rapporten släpps pågår FN-miljömötet UNEA 5.2, inför vilket Djurens Rätt, tillsammans med World Federation for Animals, uppmanat medlemsländerna att anta en resolution om att erkänna att djurskydd och djurvälfärd är ett viktigt bidrag till de globala målen om att skydda miljön, minska riskerna för framväxande zoonoser, förbättra livsmedelssystemen och för att uppnå en hållbar utveckling.
 

Källor
(1) Wood, A. et al. (2019) Nordic food systems for improved health and sustainability – Baseline assessment to inform transformation. Stockholm Resilience Centre Report.

Linn Åkesson

Linn Åkesson

Kommunikationschef
Dela: