Djurens Rätt
21 September 2016

Nytt beslut av EU-domstolen om djurförsök i tredje land

I EU råder sedan några år tillbaka ett förbud mot djurtestad kosmetika- och hygienprodukter, men tre av EFfCI:s medlemsföretag - European Federation for Cosmetic Ingredients är en branschorganisation som representerar tillverkare av ingredienser för användning i kosmetiska produkter - gjorde djurförsök utanför EU för kosmetiska produkter skulle kunna säljas i Kina och Japan.

EFfCI väckte talan vid en brittisk domstol för att utreda huruvida de tre berörda företagen skulle beläggas med sanktioner ifall de skulle lansera och sälja kosmetiska produkter på den brittiska marknaden som innehöll beståndsdelar som har testats på djur utanför EU, för produkter som skulle säljas utanför EU - i detta fallet Kina och Japan.

Inför domslutet begärde den brittiska domstolen ett förhandsavgörande av EU-domstolen och i sitt beslut fastställde domstolen idag (i fallet C-592/14, European Federation for Cosmetic Ingredients mot Secretary of State for Business, Innovation and Skills, 2016-09-21) att lansering av produkter på EU-marknaden kan förbjudas, även om djurförsöken har genomförts utanför EU för att saluföra produkten i tredjeländer och där resultaten av testningen används för att bevisa produktens säkerhet.

EU-domstolen konstaterar i sitt beslut att endast resultat från djurförsök som åberopas i den kosmetiska produktsäkerhetsrapporten kan anses möta kraven i förordningen, något som saknar betydelse i det här fallet (i och med att djurförsök krävdes i tredje land för att marknadsföra och sälja produkten). Domstolen konstaterade också att EU-lagstiftningen inte gör någon skillnad beroende på var djurförsöken är utförda.

EU-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 1223/2009/EG från den 30 november 2009 om kosmetika, EGT 2009, L 342, s. 59) syftar till att främja användningen av alternativa metoder för att säkerställa säkerheten hos kosmetiska produkter. Möjligheten att uppnå detta mål skulle allvarligt äventyras om förbuden i EU-lagstiftningen kan kringgås genom att utföra djurförsök i tredjeland.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: