Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/leddjur/crayfish_1
17 May 2023

Nytt yttrande om leddjurs förmåga att känna smärta och lidande

Djurens Rätt välkomnar ett nytt yttrande där bevis läggs fram för att leddjur har förmågor att känna smärta och lidande. I yttrandet som publicerades den 5 maj, har SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd sammanställt vad forskningen säger om förmågan hos bland annat humrar, kräftor, krabbor, räkor, insekter och spindlar, att känna smärta och uppleva lidande.

Yttrandet är skrivet på uppdrag av Jordbruksverket och kommer att användas som grund för om leddjur (som kräftdjur, insekter, spindeldjur och mångfotingar) ska omfattas av den svenska djurskyddslagstiftningen. Detta skulle göra stor skillnad för väldigt många leddjur, då intresset för att använda insekter för både djurfoder och humankonsumtion ökar. 

– Det är tydligt att lagstiftningen och hur djur behandlas idag inte ligger i linje med vad forskningen säger om djurs behov och förmågor. Vetenskapliga rådets sammanställning är därför mycket välkommen och jag hoppas att den kommer bidra till stärkt djurskydd för de mindre djuren som idag helt saknar skydd. Det behövs verkligen, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

I sina slutsatser slår det vetenskapliga rådet fast:

  • ✓ Det finns betydande bevis för att både tiofotade kräftdjur, som humrar, kräftor, krabbor och äkta räkor, men även klassen bladfotingar (Branchiopda) vilka föds upp för fiskfoder och används som djurmodeller inom forskning och flertalet grupper av insekter, har förmåga att uppleva smärta och därmed fysiskt lidande.
  • ✓ Det finns skäl att anta att även spindlar har förmåga att uppleva smärta och fysiskt lidande. 
  • ✓ Att det saknas bevis för vissa angivna smärtkriterier är inte ett bevis på att förmåga till smärtupplevelse saknas. Mer forskning behövs inom vissa områden.
  • ✓ Komplexa beteenden, fysiologiska förutsättningar för stressrespons, liksom möjlig förmåga till positiva känslor (t.ex. lekbeteenden) kan tyda på att djuren även har förmåga till negativa upplevelser. Att komplexa beteenden ännu inte har rapporterats vetenskapligt är inte ett bevis på att sådana beteenden saknas.

Vetenskapliga rådets rekommendationer:

  • ✓ Baserat på rådande forskningsbaserade kunskapsläge rekommenderar Rådet att leddjur betraktas som kännande varelser.  
  • ✓ Försiktighetsprincipen bör råda för djurarter och utvecklingsstadier hos leddjur där forskning eller tillräcklig evidens som styrker deras förmåga att uppleva smärta och lidande saknas. Avsaknad av bevis innebär inte att dessa förmågor inte finns. Baserat på vad som framkommit i Rådets yttrande om leddjurs förmåga att uppleva smärta och lidande så är det Rådets rekommendation att vid hållande av leddjur bör hänsyn tas till deras artspecifika behov så att djuren inte hålls på ett sätt som leder till att de riskerar bli sjuka och skadade, får onormala/avvikande beteenden eller är förhindrade att uppvisa naturliga beteenden.

Läs yttrandet i sin helhet här.

Stöd oss

Stöd arbetet för djuren

Genom politiskt påverkansarbete gör Djurens Rätt skillnad för de djur som är flest och har det sämst.

Bli medlem
Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: