Djurens Rätt
25 September 2015

Om djuren i regeringens budget för 2016

I den budgetproposition som regeringen presenterade den 21 augusti finns djurskyddsfrågor med och under rubriken Djurskydd anger regeringen sina grundläggande ambitioner på området. De skriver att "ett gott djurskydd är en angelägen fråga och att behandla djuren väl är ett etiskt ansvar. Regeringen avser att arbeta kontinuerligt för att förbättra skyddet för djuren, såväl i Sverige som för djur utanför Sveriges gränser, med tydliga krav på att djurhållningen ska ge djuren möjlighet att utföra sitt naturliga beteende och att beteendestörningar ska förebyggas.

Regeringen kommer därför att fortsätta beredningen av betänkandet Ny djurskyddslag (SOU 2011:75). Ett kompetenscentrum för 3Rfrågor (dvs. att ersätta, att begränsa och att förfina djurförsöken) inrättas vid Jordbruksverket. 3Rcentret kommer att vara betydelsefullt för att säkerställa en ansvarsfull användning av försöksdjur enlig de 3R:ns princip.

Nationellt centrum för djurvälfärd vid SLU (SCAW) siktar mot en ledande roll bland de referenscentrum för djurskydd som planeras inom EU liksom mot att bidra till arbetet inom Världsorganisationen för djurhälsa (OIE). Såväl grundforskning som behovsmotiverad forskning inom djurskyddsområdet bidrar till att säkerställa att djur hålls och sköts i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet."

Under kategorin Djurskyddsfrämjande åtgärder i den budgetproposition som har lagts så föreslår regeringen att 14 933 000 kronor anvisas under anslaget om djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder för 2016. Anslaget får användas för utgifter för förebyggande hälsokontroll och djursjukdatasystem, i syfte att begränsa skadeverkningarna av sådana djursjukdomar som bara smittar mellan djur, och sådana som kan smitta både djur och människor. Anslaget får även användas till djurskyddsfrämjande åtgärder.

Regeringen föreslår att 530 700 000 kronor anvisas under till Statens jordbruksverk för 2016. Anslaget används för Jordbruksverks förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för utgifter för ansvarsnämnden för djurens hälso-och sjukvård och för utgifter för Centrala djurförsöksetiska nämnden.

Inte tillräckligt för arbetet med djurförsöksfrågor

Enligt skäl 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål är detta direktiv ett viktigt steg mot att uppnå det slutliga målet att ersätta alla försök på levande djur i vetenskapliga syften och i undervisningssyfte. Syftet med detta direktiv är därför att underlätta och främja användningen av alternativa metoder. Syftet är även att garantera en hög skyddsnivå för de djur som används i försök.

Sverige står bakom detta EU-direktiv och har åtagit sig att agera i enlighet med det. Därför är det nödvändigt att det i regeringens budget avsätts mycket mer pengar än vad som är fallet så att det kan bedrivas ett arbete i enlighet med direktivet och i riktning mot direktivets mål och syften. Djurens Rätt menar därför att det är nödvändigt att det avsätts medel särskilt för 3R-centret som regeringen ämnar inrätta, vilket inte har en särskild finansiering i budgetpropositionen:

– Det behöver avsättas minst 10 miljoner kronor årligen för ett kommande 3R-kompetenscentrum, säger Staffan Persson, ansvarig för djurförsöksfrågor i Djurens Rätt.

Jordbruksverkets förvaltningsanslag behöver ökas för att myndigheten ska kunna bistå nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål och dess utskott, för att bistå de regionala djurförsöksetiska nämnderna med handläggarstöd (vilket de helt saknar idag) och för myndighetens fortlöpande arbete med djurförsöksfrågor.

– Anslaget för utveckling av alternativ till djurförsök behöver ökas kraftigt. De 13 miljoner kronor som idag avsätts räcker till enbart några få forskningsprojekt. Det är för lite pengar för att kunna leda till någon märkbar förändring av statistiken över utnyttjade djur i försök. Djurens Rätt föreslår att det årliga anslaget i ett första steg ska höjas till 130 miljoner kronor.

Statistik gällande djur i livsmedelsindustrin

Under punkten Strukturutveckling och företagande redogörs för statistiken avseende antalet djur inom livsmedelsindustrin. Det står att "antalet mjölkkor har minskat med nära 60 000 djur mellan 2004 och 2014. Under de senaste fyra åren har antalet mjölkkor minskat med ca 4 000 djur. Även antalet slaktsvin har minskat. Sedan 2004 har antalet slaktsvin minskat med nära 240 000 djur. Under de senaste fyra åren har minskningen varit 80 000 djur. Samma trend gäller smågrisar som även de har minskat i antal sedan 2004, med ca 150 000 djur. Under de senaste fyra åren har minskningen varit ca 50 000 djur".

Där går också att läsa att antalet genomförda djurskyddskontroller har ökat något under 2014 jämfört med föregående år - från 12 692 stycken till 12 820.

Bethania Malmberg

Bethania Malmberg

Politisk samordnare
Dela: