Djurens Rätt
20 September 2022

Omfattande lidande på Atrias kycklingslakteri i Sölvesborg

Kycklingslakteriet i Sölvesborg, som ägs av Atria Sverige AB, har under 2021 haft stora problem med att kycklingar som kommer in till slakteriet klämts i transportburarna, att kycklingarna haft allvarliga frätskador och en extremt hög dödlighet i transporter till slakteriet. Vid ett tillfälle har det även upptäckts att kycklingar har skållats levande. Trots detta har ansvarig länsstyrelse inte gjort några kontroller på slakteriet under året. Bristerna tyder på att de problem som drabbar flest individer främst kommer från uppfödningsanläggningen och djurtransportörerna, men att det inte upptäcks förrän efter transport eller till och med efter att kycklingarna har dödats. Upp emot 20 miljoner kycklingar transporteras till och slaktas på Atrias slakteri varje år.

– Det är under all kritik att Atria inte kan säkerställa att kycklingarna behandlas på ett lagligt sätt för att skydda dem från onödigt lidande. Kycklingslakten behöver minska både i takt och antal djur, och myndigheterna måste få bättre verktyg att kraftfullt agera mot de här bristerna som drabbar miljontals djur, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Exempel på överträdelser mot djurskyddslagstiftningen som upptäcktes hos Atria under 2021

 • Fyra kycklingar har transporterats med huvudena klämda i transportburen. En levde fortfarande vid upptäckt.
 • Vid sju tillfällen har totalt åtta kycklingar upptäckts med en vinge klämd i transporten, med stort lidande fram till slakt som följd.
 • Vid två tillfällen har nästan alla kycklingar som kontrollerats haft frätskador under fötterna. Totalt nästan 50 000 kycklingar.
 • Vid ett tillfälle var kycklingarna blöta och nedkylda, och över 1000 individer hade dött under transporten.
 • Vid ett tillfälle har två kycklingar hittats ostuckna, skållade levande. 

Vid levandedjursbesiktning mitt på dagen 2021-04-19 iakttogs många blöta kycklingar. [...] När djuren förbereddes för bedövning påträffades 1 034 självdöda kycklingar av 7 552 levererade kycklingar.

Atria 19 april 2021, Livsmedelsverket 

Vid flera tillfällen under året upptäcktes det att nästan alla kontrollerade kycklingar hade frätskador under fötterna. Detta uppkommer om de sitter stilla i sin egen och andras avföring. Vid andra tillfällen har kycklingarna varit nedkylda och blöta när de kommit fram till slakteriet vilket resulterat i att över 1000 kycklingar dog innan de hann slaktas. Samtliga problem förvärras av att kycklingarna som slaktas är turbokycklingar, som klarar stress väldigt dåligt och är mycket stillasittande i de smutsiga miljöer de lever i på grund av smärtor i benen. 

Precis som hos Kronfågel har Atrias slakteri också haft problem med skållning av levande kycklingar vid minst ett tillfälle under 2021. Eftersom slakteriet använder elbadsbedövning är det mycket troligt att kycklingarna lidit, då bedövningen inte verkar i mer än 30 sekunder.

Vid slakt 6/12 upptäcktes 2 ostuckna fåglar. Kycklingar upptäcktes i rensen av XX som informerade OV.

Atria 6 december 2021, Livsmedelsverket 

– Utöver det vår kartläggning visat, sker mycket också bakom stängda dörrar, det är ett systematiskt djurplågeri. Det är helt obegripligt att politikerna låter det här få fortgå, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Atria Sverige AB säljer kycklingkött under varumärkena Lagerbergs och Lönneberga. De skriver själva på sin hemsida “Det har alltid varit naturligt för oss att ta väl hand om våra djur och att följa de lagar och regler som finns.”

Om kartläggningen

Genom att begära ut kontrollrapporter från Livsmedelsverket och länsstyrelserna, i de län där de fyra största kycklingföretagen finns, har Djurens Rätt kartlagt de brister som fanns under 2021. Förutom det som media har rapporterat om gällande omfattande problem med bedövningen av kycklingar hos Kronfågel, har samtliga kycklingfabriker i Sverige haft problem med klämda vingar och huvuden, hög dödlighet i transport och frätskador från avföring. 

Livsmedelsverket uppger att de kontrollerat djurskyddet på Atria Sveriges slakteri i Sölvesborg 56 gånger under 2021. På 15 av kontrollerna upptäcktes brister, det vill säga 27 % av kontrollerna. Ansvarig länsstyrelse har inte kontrollerat slakteriet under året, trots att Livsmedelsverkets samtliga rapporter om brister har kommit till dem. Kontroller på gårdar långt i från slakteriet kan ha skett, men inte noterats i den här kartläggningen. 

Vad Djurens Rätt gör

Djurens Rätt kräver att politiker och branschen tar ett större ansvar för kycklingarna. Företag och offentlig sektor måste också ställa tydligare krav gällande hur uppfödning och slakt av kycklingar går till. För att detta ska bli en verklighet behöver en högre andel av våra livsmedel vara växtbaserade.

 • Brott mot djurskyddslagstiftningen, som i fallet med Atria, måste få kännbara påföljder och kontrollmyndigheterna och rättsväsendet måste ha tillräckligt med resurser och agera kraftfullt. 
 • Minska antalet kycklingar och hönor i fabrikerna och minska slakthastigheten. Sverige ligger i topp för högintensiv djurhållning i kycklingfabriker inom EU. En gräns måste sättas för hur stora gårdarna får vara och hur snabbt slakten får gå till.
 • Det behöver införas förbud mot plågsamma bedövningsmetoder vid slakt och avsättas resurser till forskning om bättre metoder.
 • Djurens Rätt arbetar för att höja miniminivån genom bland annat European Chicken Commitment (ECC). ECC är ett antal kriterier för företag att implementera i sina inköpspolicys som kan förändra kycklingarnas välfärd till det bättre. Bland annat ska inte längre turbokycklingar få användas, vilket skulle minska dödligheten både på gård och under transport till slakteriet. 

Ordlista

 • Elbadsbedövning: Bedövning genom att hänga upp kycklingarna upp och ned i benen och föra deras huvuden i ett elektrifierat vattenbad. Metoden är stressande och har stora risker att misslyckas. Bedövningen måste snabbt efterföljas av avblodning, knivstick i halsen, för att leda till fullständig avlivning.
 • Levandedjursbesiktning: När Officiell Veterinär (OV, anställd av Livsmedelsverket)  tittar på levande djur innan slakt, ofta i transportlådor och/eller efter urlastning på slakteriet.
 • Turbokycklingar: Snabbväxande kycklinghybrider som uppnår en vikt på ca 2 kilogram på bara 35 dagar. Ungefär 99 % av alla kycklingar som slaktas i Sverige är turbokycklingar av hybriderna Ross 308 eller Cobb 500.

Tidigare brister som rapporterats om på Atrias kycklingslakteri:
Slakthaveri i Sölvesborg – turbokycklingar “kasserades” 
Djurens Rätt kräver ett stopp för elbadsbedövning i kycklingindustrin

Läs också:
Kartläggning visar: Systematiskt djurplågeri i Sveriges kycklingfabriker
Brister vid 74 % av alla djurskyddskontroller hos Kronfågel

Linn Åkesson

Linn Åkesson

Kommunikationschef
Dela: